TEKSTİL AKSESUARLARI İÇİN DESEN TASARIM YARIŞMASI SONUÇLARI

Atılım Üniversitesi çeyrek asırlık bir üniversite olarak; kurum kimliğini, fiziki özelliklerini, bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif birikimlerini vurgulayan, estetik detaylarıyla özgün tekstil desen tasarımlarına ulaşmak amacı ile gerçekleştirilen Tekstil Aksesuarları İçin Öğrenci Desen Tasarımı Yarışması sonuçlanmıştır.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda yarışmanın amacına ve estetik gerekliliklerine uygun tasarımlar bulunamadığından ödül verilmemesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Atılım Üniversitesi Tekstil Aksesuarları için
Öğrenci Desen Tasarımı Yarışması

/ Yarışmanın Konusu ve Amacı

1.1 Atılım Üniversitesi, çeşitli tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere, kurumsal yapısını, vizyon ve misyonunu yansıtacak desen tasarımı yarışması düzenlemektedir.

1.2 Atılım Üniversitesi’nde lisans eğitimi gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan bu yarışmada amaç, üniversitemize ait unsurların merkezde yer aldığı, eşarp/gavroş/fular/şal/kravat/mendil gibi tamamlayıcı tekstil aksesuarlarında kullanılabilecek desen tasarımlarına ulaşmaktır. Bu doğrultuda katılımcılardan Atılım Üniversitesi’nin çeyrek asırlık serüvenini, kurum kimliğini, fiziki özelliklerini, bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif birikimlerini vurgulayan, estetik detaylarıyla özgün bir kimlik taşıyan tekstil desen tasarımları geliştirmeleri beklenmektedir.

 

Öğrencilerimizin eğitim gördükleri kuruma dair farkındalıklarının artması, aidiyet duygularının gelişmesi, sanatsal ve estetik algılarının pekiştirilmesi gibi hedefleri de içeren bu yarışmanın, üniversitemizin 2020-2024 stratejik hedeflerine de katkı sağlaması planlanmaktadır.

/ Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler

2.1 Yarışmaya Atılım Üniversitesi Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.

2.2 Yarışmaya bireysel (kişi olarak) ya da ekip olarak katılmak mümkündür. Ancak grup olarak katılımda grup adına yetkili sadece bir sorumlu/temsilci belirtilmesi gerekmektedir.

2.3 Katılımcılar yarışmaya koşullara uygun en fazla üç adet tasarımla katılabilir.

2.4 Tasarımlar için teknik serbest olup basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır.

2.5 Tasarımlar yarışma web sayfasında yer alan şablonlar üzerinde hazırlanacak, hem dijital formatta hem de basılı olarak Atılım Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Birimi içerisinde yer alan yarışma sekreteryasına elden teslim edilecektir.

2.6 Tasarımlar dijital formatta, 300 DPI çözünürlükte, TIFF ya da (sıkıştırma yapılmaksızın) JPEG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve bir CD’ye ya da DVD’ye üzerine harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz yazılacaktır. (Örn: 6R9SB)

2.7 Yarışma web sayfasında yer alan şablona yerleştirilen tasarımlar 70 X 100 cm ölçülerinde çıktı alınarak arka yüzüne katılımcı tarafından belirlenen harf ve rakamlardan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örn: 6R9SB)

2.8 Tasarımlar Atılım Üniversitesi’nin görsel kimliğine ve kurumsal yapısına uygun öğeler içermelidir.

2.9 Dijital formatta, 300 DPI çözünürlükte, TIFF ya da (sıkıştırma yapılmaksızın) JPEG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve bir CD’ye ya da DVD’ye üzerine harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz yazılarak. (Örn: 6R9SB)

2.10 Birden çok tasarımla yarışmaya katılacak katılımcılar, bütün tasarımlarını tek bir CD veya DVD üzerine kaydetmelidir.

2.11 Katılımcılar, tasarımının ana fikrini açıklayacak (görsellerle de desteklenebilir) ve azami 200 kelimeden oluşan bir metin hazırlayıp tasarım dosyaları ile beraber CD yada DVD’ye kaydetmeli, ayrıca çıktı olarak da katılım dosyasına eklemelidir.

2.12 Yarışmacılar “Öğrenci Kimlik Belgesi” fotokopisi ile bu şartname ekindeki “Yarışma Taahhütnamesi”ni doldurulduktan sonra üzerinde rumuzu yazan bir zarfa koyarak kapatacaklar, bu zarfı dijital ve basılı materyallerin bulunduğu yarışma dosyasının içinde teslim edeceklerdir.

2.13 Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce bir başka yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış veya mali haklarının devredilmemiş olması gerekmektedir.

2.14 Değerlendirme jürisi üyeleri ve yarışma sekretaryasında görev alanların yakınları yarışmaya katılamaz.

2.15 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

/ Değerlendirme Jürisi Üyeleri

3.1 Değerlendirme Jürisi (Toplam 7 kişiden oluşur.)

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Temsilcisi

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ - Atılım Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sevgi Lökçe - Atılım Üniversitesi GSTMF Dekanı

Doç. Dr. Egemen Nadasbaş - Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Evren Tural - Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Böl. Bşk.

Ozan Gürtürk - Ankara Remark Reklam Ajansı Kreatif Direktörü

Hilal Karpeli - Karpeli Tekstil Tasarımcısı

/ Yarışma Sekreteryası

Esra Yalçın - Sosyal Etkinlikler Uzmanı

Atılım Üniversitesi Kültür Müdürlüğü

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Giriş Katı

Tel: (312) 5868750

tekstilyarismasi@atilim.edu.tr

/ Ödüller

4.1 Değerlendirme sonucunda dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecek olup, bu ödüllerden doğabilecek vergi, resmi ve harç yükümlülükleri Atılım Üniversitesi’ne aittir.

4.2 Ödüller: Toplam: 11.000-TL (On bir bin Türk Lirası) para ödülü bulunmaktadır.

  • Birincilik Ödülü : 5.000-TL (Beş bin Türk Lirası)
  • İkincilik Ödülü : 3.000-TL (Üç bin Türk Lirası)
  • Üçüncülük Ödülü : 2.000-TL (İki bin Türk Lirası)
  • Mansiyon : 2 adet, 500-TL (Beş yüz Türk Lirası)

(Tüm Katılımcılara katılım belgesi verilecektir)

4.3 Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle layık görülmesi halinde sadece en yüksek ödüle hak kazanılmış sayılır.

4.4 Ödüle hak kazanan tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonucu www.atilim.edu.tr web adresinden ve sosyal medya sayfalarından kamuoyuna duyurulur.

4.5 Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına uymaması halinde, jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.

/ Yarışma Takvimi

28 Ocak 2022

Yarışmanın İlanı

18 Mart 2022

Eserlerin Son Teslim Tarihi

25 Mart 2022

Jüri Değerlendime Tarihi

29 Mart 2022

Sonuçların Açıklanması

Gün ve Saati Duyurulacaktır

Ödül Töreni

/ Diğer Hükümler

6.1 Kazanan katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dâhil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını bedelsiz olarak Atılım Üniversitesi tarafından yarışmanın konusu ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak adı geçen kuruma tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Atılım Üniversitesi’ne ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6.2 Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Yarışmaya sunulan proje ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınacaktır.

6.3 Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak ve isterse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yarışma projelerini teslim etmeden önce tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır. Bu konuda Üniversitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4 Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal eden tasarımlar nedeniyle ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk katılımcı/katılımcılar’ a aittir. Bu nedenle Üniversitenin bir zararının oluşması durumunda uğranılan tüm zararlar Üniversite tarafından ilgilisine rücu edilir. Üniversitenin her türlü yasal hakları saklıdır.

6.5 Atılım Üniversitesi dereceye giren tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini bozmamak veya değiştirmeksizin, amaca ve yayımlamaya yönelik değişiklik talep edebilir ya da yapabilir.

6.6 Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen, belirtilen kriterlere uymayan, herhangi bir yerinde tasarım sahibini belirtici işaret bulunan tasarımlar değerlendirme dışı bırakılır. Şartlara uygun olmayan durumun (tasarımın özgün olmaması vb.) yarışmanın sonuçlanması sonrasında tespiti ve tasarımın ödül kazanmış olması halinde bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/ yarışmacıların kazandığı ödül geri istenecektir.

6.7 Yarışmaya katılan katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

/ Sorular

7.1 Yarışmacılar, sorularını 15 Şubat 2022 günü saat: 17.00’a kadar yarışma e-posta adresine (tekstilyarismasi@atilim.edu.tr) gönderecektir.

7.2 Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası belirtilecektir.

7.3 Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, 18 Şubat 2022 günü yarışma web sayfasında açıklanacaktır.

7.4 Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.