CHE101 - Kimya Mühendisliğine Giriş (2 + 0) 2

Mühendislik ve kimya mühendisliği için genel bir giriş, kimyasal süreçlendirmenin rolü, mühendislik problemlerinin çözmede kullanılan stratejiler, önemli süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri.

CHE103 - Genel Kimya (3 + 2) 5

Temel kimya konuları, mol kavramının temel alındığı hesaplamalar, maddenin katı sıvı ve gaz halleri, periyodik tablo ve özellikleri, moleküllerin şekillerinin tahmini, gazlar ve çözeltilerin özellikleri.

CHE104 - Genel Kimya (3 + 2) 4.5

Kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazların temel ilkeleri, tampon çözelti kavramı, termokimya, termodinamik, elektrokimya ve nükleer kimya kanunları, ametal ve geçiş metallerinin kimyası, yaşam kimyası

CHE201 - Analitik Kimya (3 + 2) 6

Giriş, temel analitik hesaplamalar, hata türleri, istatistik, gravimetrik ve titrimetrik yöntemler, denge hesaplamaları, titrasyonlar, titrasyon eğrilerinin yorumlanması, sulu çözelti kimyası, ders içeriğine yönelik laboratuvar programı.

CHE203 - Fiziko Kimya (3 + 2) 5

Gazların özellikleri, ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, saf maddelerin fiziksel geçişleri, faz diyagramları, faz kararlılığı ve geçişleri, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler, fazlar, bileşenler, iki-bileşenli sistemler.

CHE202 - Organik Kimya (3 + 2) 6

Temel konseptler ve tanımlar, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, organik bileşiklerin sınıflandırılması, ekleme ve eliminasyon tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler, karbohidratlar ve yağlar, amino asitler ve proteinler, basit organik dönüşüm tasarıları.

CHE208 - Kimyasal Süreç Hesaplamaları (3 + 2) 6

Kimya mühendisliği hesaplamalarına giriş, kimya mühendisliği süreçleri ve süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri, tekli ve çoklu üniteli süreçlerde malzeme denklikleri, tek fazlı sistemler, enerji denkliklerinin temelleri, enerji çeşitleri, yatışkın durumda açık ve kapalı sistemlerde enerji denklikleri, mekanik enerji.

CHE210 - Anorganik Kimya (3 + 0) 5

Bronsted ve Lewis asit baz kavramları, koordinasyon kimyası, molekül ve kristal yapıları ve redoks tepkimeleri.

CHE303 - Kimyasal Tepkime Mühendisliği I (3 + 0) 5

Reaksiyon mühendisliğine giriş ve temel kavramlar; reaksiyon hızı, elementer ve elementer olmayan reaksiyonlar, molekülerlik, mertebe, kimyasal denge, tersinir ve tersinmez reaksiyonlar, reaksiyon stokiometrisi, kimyasal reaktörlerde data toplanması ve analizi, kesikli reaktör datası, diferansiyel reaktörler, ideal reaktörlerde kütle korunumu; kesikli, sürekli karıştırılan tank tipi, boru tipi ve sabit yataklı reaktörler, seri ve paralel çoklu reaksiyonlar, reaktörlerde basınç düşüşü.

CHE311 - Kütle Aktarımının Temelleri (3 + 0) 5

Moleküler kütle aktarımı prensipleri, moleküler difüzyon katsayısı ve tahmin yöntemleri, eşmolar karşı yönlü yayınma ve durgun bir ortamda yayınma, bu yayınma türlerinin kimya mühendisliğindeki uygulamaları (distilasyon ve gaz absorpsiyonu gibi), konvektif kütle aktarımı, kütle transferi katsayısı ve kütle transfer hızı kavramları, fazlararası kütle aktarımı, gaz absorpsiyonu için hız-bazlı kolon tasarımı (ASPEN ile), gaz absorpsiyonu ile karbon dioksit yakalanması.

CHE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Endüstride en az 4 hafta şirket laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarının gözlemlenmesi, yaz stajı raporu hazırlaması.

CHE302 - Ayırma İşlemleri (3 + 2) 6

Kütle transferi işlemleri, ikili distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, çok bileşenli ayırmalar, absorpsiyon, membran ayırmaları, sıvı-katı ayırmaları, adsorpsiyon.

CHE304 - Kimyasal Tepkime Mühendisliği II (3 + 2) 6

Katalizör ve katalitik reaktörler, isotermal olmayan reaktör tasarımı, adyabatik ve adyabatik olmayan operasyonlar, difüzyon etkileri eşliğinde reaktör tasarımı, elementer olmayan reaksiyonlar, çoklu reaksiyonlar, çok fazlı reaktörler, kimyasal reaktörlerde alıkonma zamanı dağılımı.

CHE312 - Biyokimya (3 + 0) 5

Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları; karbonhidratlar, yağlar, amino asitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler, protein sentezi (DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon).

CEAC412 - Biyoanorganik Kimya (3 + 0) 5

Toksik, eser ve ana metaller.

CEAC417 - Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (3 + 0) 5

Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim, metabolizma, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi ve kul

CEAC420 - Nanobilim ve Nanoteknoloji (3 + 0) 5

Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğinin vurgulanması, fiziksel ilkeler, nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu, nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları, nanokimya, nanobiyoloji, nanoilaç.

CEAC423 - Polimer Bilim ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Tarihsel gelişim, temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyon

CEAC424 - Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu (3 + 0) 5

Eşlenik polimerlerin tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu.

CEAC442 - Çevre Kirliliği (3 + 0) 5

Çevresel etki değerlendirmesi, risk analizi, su kirliliği, atık su arıtımı, hava kirliliği, hava kirliliği kontrolü, katı atıklar, tehlikeli atıklar.

CEAC470 - Petrokimya Mühendisliği (3 + 0) 5

Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler, katalitik reforming ve aromatikler (BTX) üretimi, C8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, buhar reforming ve ilgili prosesler.

CEAC474 - Elektrokimya (3 + 0) 5

Genel elektrokimyasal konseptler, elektrokimyaya giriş, termodinamik, elektrot potansiyelleri, galvanik ve elektrolitik hücreler, elektrot kinetiği, tersinir tepkimeler, tersinmez tepkimeler, dinamik elektrokimya, kütle transferi, göç, konveksiyon, difüzyon tabakaları, iletkenlik ve hareketlilik, sıvı kavşak potansiyelleri, katı ve sıvı iyonik ilet

CEAC419 - Taşınım Olayları (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

CEAC418 - Uygulamalı Polimer Bilimi (2 + 2) 5

Polimer malzemelerinin primer sınıflandırılması, nylon 6 ve nylon 6-10 sentezi, polistiren sentezi, polimetilmetakrilat sentezi, bakelit sentezi, polisülfit kauçuk sentezi, doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi, metil metakrilatın fotopolimerizasyonu, anilinin kimyasal polimerizasyonu, poliüretan köpük sentezi.

CEAC404 - Bitirme Projesi (1 + 4) 5

7. ve 8. yarıyıllarda iki yarıyıl süren, veya o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin bir yarıyılda tamamladıkları bitirme projesi konusu öğretim üyeleri tarafından verilebileceği gibi, öğrenciler tarafından da önerilebilir ve farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin danışmanlığı altında gerçekleştirilir.

CEAC431 - Plastik Malzemeler (3 + 0) 5

Plastik malzemelerin tarihsel gelişimi, plastiklerin kimyasal doğası, polimerlerde topaklanma fazları, yapı ile ısısal ve mekanik özellik ilişkileri, yapı ile kimyasal özellik ilişkileri, plastikler için katkılar, ürün tasarım ilkeleri, plastik işleme süreçleri.

CEAC311 - Kütle Aktarımının Temelleri (3 + 0) 5

Moleküler kütle aktarımı prensipleri; moleküler difüzyon katsayısı ve tahmin yöntemleri; eşmolar karşı yönlü yayınma ve durgun bir ortamda yayınma; bu yayınma türlerinin kimya mühendisliğindeki uygulamaları (distilasyon ve gaz absorpsiyonu gibi);konvektif kütle aktarımı; kütle transferi katsayısı ve kütle transfer hızı kavramları; fazlararası kütle aktarımı; gaz absorpsiyonu için hız-bazlı kolon tasarımı (ASPEN ile); gaz absorpsiyonu ile CO2 yakalanması.

CHE416 - Temel Biyoloji (3 + 0) 5

Yaşam kimyası; element, atom, bileşik, molekül, pH ölçümü, biyolojik moleküller; karbonhidratlar, proteinler, yağlar, nükleik asitler, hücre yapısı ve görevleri, hücre zarı ve hücre organelleri yapısı ve görevleri, insan organizasyonu; kan ve dolaşım systemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, genetik, DNA ve biyoteknoloji.

CHE401 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (0 + 4) 6

Sıvı mekaniği, ısı değişimi, ısı aktarımı, ısı iletkenliği, damıtma ve özütleme deneyleri.

CHE405 - Kimya Mühendisliği Tasarımı I (3 + 2) 7

Problem çözme teknikleri, akış şemaları, proses tasarımında hiyerarşik yaklaşım, kesikli operasyonlar, proses koşullarını anlamak, tasarım genellemeleri, pompa ve kompresor performansı, ısı değiştirici tasarımı ve performansı, ayırma ekipmanları tasarım ve performansı, reaktör tasarımı ve performansı.

CHE407 - Süreç Modellemesi, Dinamiği ve Kontrolü (3 + 1) 6

Kimya mühendisliği sistemlerinin matematiksel modelleri (temeller ve matematiksel model örnekleri), zaman bölgesi dinamikleri, geleneksel kontrol sistemleri ve ilgili teçhizatı, ileri kontrol sistemleri, Laplace bölgesi dinamikleri, geleneksel geribildirim kontrol sistemlerinin Laplace bölgesi analizi ve frekans bölgesi dinamikleri.

CHE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Endüstride en az 4 hafta şirket laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarının gözlemlenmesi, yaz stajı raporu hazırlaması.

CHE402 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (0 + 4) 6

Akışkanlar mekaniği, temel işlemler ve reaktör tasarımı konularında deneyler.

CHE406 - Kimya Mühendisliği Tasarımı II (1 + 4) 7

Proses tasarımı, proses ekonomisi, sağlık, güvenlik, çevre.