CEAC101 - Kimya Mühendisliğine Giriş (2 + 0) 2

Mühendislik ve kimya mühendisliği için genel bir giriş, kimyasal süreçlendirmenin rolü, mühendislik problemlerinin çözmede kullanılan stratejiler, önemli süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri.

CEAC103 - Genel Kimya I (3 + 2) 5

Temel kimya konuları, mol kavramı ve hesaplamaları, maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin incelenmesi, kimyasal tepkime hızı.

CEAC104 - Genel Kimya II (3 + 2) 4

Asit ve bazların temel ilkeleri, tampon çözelti kavramı, termodinamik, elektrokimya, nükleer kimya kanunları.

CEAC201 - Analitik Kimya (3 + 2) 7

Giriş, istatistik, gravimetrik ve titrimetrik yöntemler, denge hesaplamaları, titrasyonlar, titrasyon eğrilerinin yorumlanması, sulu çözelti kimyası, elektrokimya, potansiyometri, ders içeriğine yönelik laboratuvar programı.

CEAC203 - Fizikokimya (4 + 2) 7

Gazların özellikleri: ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, saf maddelerin fiziksel geçişleri, faz diyagramları, faz kararlılığı ve geçişleri, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler, fazlar, bileşenler , iki-bileşenli sistemler.

CEAC207 - Kimyasal Süreç Hesaplamaları (3 + 2) 7

Kimya mühendisliği hesaplamalarına giriş, kimya mühendisliği süreçleri ve süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri, tekli ve çoklu üniteli süreçlerde malzeme denklikleri, tek fazlı sistemler, enerji denkliklerinin temelleri, enerji çeşitleri, yatışkın durumda açık ve kapalı sistemlerde enerji denklikleri, mekanik enerji denklikleri,

CEAC202 - Organik Kimya (3 + 0) 6

Temel konseptler ve tanımları, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, yerdeğiştirme, ekleme ve eliminasyon tepkimelerinin mekanizmaları ve uygulamaları, alkenlerin ve alkinlerin iyonik ve radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler ve konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri.

CEAC210 - İnorganik Kimya (3 + 1) 5

Bronsted ve Lewis asit baz kavramları, koordinasyon kimyası, molekül ve kristal yapıları, redoks tepkimeleri.

CEAC212 - Biyokimya (3 + 0) 5

Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları; karbonhidratlar, yağlar, aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler, protein sentezi (DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon).

CEAC399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Endüstride en az 4 hafta şirket laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarının gözlemlenmesi, yaz stajı raporu hazırlaması.

CEAC412 - Biyoanorganik Kimya (3 + 0) 5

Toksik, eser ve ana metaller.

CEAC417 - Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (3 + 0) 5

Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim, metabolizma, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi ve kul

CEAC420 - Nanobilim ve Nanoteknoloji (3 + 0) 5

Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğinin vurgulanması, fiziksel ilkeler, nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu, nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları, nanokimya, nanobiyoloji, nanoilaç.

CEAC423 - Polimer Bilim ve Teknolojisi (2 + 0) 5

Tarihsel gelişim, temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyon

CEAC424 - Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu (3 + 0) 5

Eşlenik polimerlerin tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu.

CEAC442 - Çevre Kirliliği (3 + 0) 5

Çevresel etki değerlendirmesi, risk analizi, su kirliliği, atık su arıtımı, hava kirliliği, hava kirliliği kontrolü, katı atıklar, tehlikeli atıklar.

CEAC470 - Petrokimya Mühendisliği (3 + 0) 5

Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler, katalitik reforming ve aromatikler (BTX) üretimi, C8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, buhar reforming ve ilgili prosesler.

CEAC474 - Elektrokimya (3 + 0) 5

Genel elektrokimyasal konseptler, elektrokimyaya giriş, termodinamik, elektrot potansiyelleri, galvanik ve elektrolitik hücreler, elektrot kinetiği, tersinir tepkimeler, tersinmez tepkimeler, dinamik elektrokimya, kütle transferi, göç, konveksiyon, difüzyon tabakaları, iletkenlik ve hareketlilik, sıvı kavşak potansiyelleri, katı ve sıvı iyonik ilet

CEAC419 - Taşınım Olayları (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

CEAC418 - Uygulamalı Polimer Bilimi (2 + 2) 5

Polimer malzemelerinin primer sınıflandırılması, nylon 6 ve nylon 6-10 sentezi, polistiren sentezi, polimetilmetakrilat sentezi, bakelit sentezi, polisülfit kauçuk sentezi, doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi, metil metakrilatın fotopolimerizasyonu, anilinin kimyasal polimerizasyonu, poliüretan köpük sentezi.

CEAC404 - Bitirme Projesi (1 + 4) 5

7. ve 8. yarıyıllarda iki yarıyıl süren, veya o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin bir yarıyılda tamamladıkları bitirme projesi konusu öğretim üyeleri tarafından verilebileceği gibi, öğrenciler tarafından da önerilebilir ve farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin danışmanlığı altında gerçekleştirilir.

CEAC431 - Plastik Malzemeler (3 + 0) 5

Plastik malzemelerin tarihsel gelişimi, plastiklerin kimyasal doğası, polimerlerde topaklanma fazları, yapı ile ısısal ve mekanik özellik ilişkileri, yapı ile kimyasal özellik ilişkileri, plastikler için katkılar, ürün tasarım ilkeleri, plastik işleme süreçleri.

CEAC311 - Kütle Aktarımının Temelleri (3 + 0) 5

Moleküler kütle aktarımı prensipleri; moleküler difüzyon katsayısı ve tahmin yöntemleri; eşmolar karşı yönlü yayınma ve durgun bir ortamda yayınma; bu yayınma türlerinin kimya mühendisliğindeki uygulamaları (distilasyon ve gaz absorpsiyonu gibi);konvektif kütle aktarımı; kütle transferi katsayısı ve kütle transfer hızı kavramları; fazlararası kütle aktarımı; gaz absorpsiyonu için hız-bazlı kolon tasarımı (ASPEN ile); gaz absorpsiyonu ile CO2 yakalanması.

CEAC302 - Ayırma İşlemleri (4 + 2) 7

Kütle transferi işlemleri, ikili distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, çok bileşenli ayırmalar, absorpsiyon, süperkritik ekstraksiyon, mambran ayırmaları, sıvı-katı ayırmaları, adsorpsiyon.

CEAC304 - Kimyasal Reaksiyon Mühendiliği (4 + 2) 7

Dönüşüm ve reaktör boyutlama, hız yasası ve stokiometri, izotermal reaktör tasarımı, hız verilerinin toplanması ve analiz edilmesi, katalizör ve katalitik tepkimeler, izotermal olmayan reaktör tasarımı, çoklu tepkimeler, çok fazlı reaktörler, kimysal reaktörlerdeki kalma süresinin dağılımı, ideal olmayan reaktörlerin analizi.

CEAC401 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (0 + 4) 7

Sıvı mekaniği, ısı değişimi, ısı aktarımı, ısı iletkenliği, damıtma ve özütleme deneyleri.

CEAC405 - Kimya Mühendisliği Tasarımı I (3 + 2) 6

Kimya mühendisliği eğitiminde alınan tüm derslerin süreç tasarımlarına genel bir uygulama, kimya mühendisliği süreçlerinin anlaşılması için şemalar; süreç akım şemalarının yapı ve sentezi; yatırım ve üretim maliyetlerinin hesabı; tasarımın sağlık, güvenlik ve çevresel boyutları ile proses ünitelerinin tasarımları (borular, ısı değiştirici,

CEAC407 - Proses Modelleme Dinamiği ve Kontrolü (3 + 1) 6

Kimya mühendisliği sistemlerinin matematiksel modelleri: esaslar, matematiksel model örnekleri, zaman bölgesi dinamikleri, ileri kontrol sistemleri, frekans bölgesi dinamikleri, kapalı döngü sistemlerinin frekans bölgesi analizi, çok değişkenli sistemlerin analizi, çok değişkenli sistemler için kontrolcüler tasarımı.

CEAC499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Endüstride en az 4 hafta şirket laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarının gözlemlenmesi, yaz stajı raporu hazırlaması.

CEAC406 - Kimya Mühendisliği Tasarımı II (1 + 4) 9

Kimya Mühendisliği Tasarımı I dersinin devamı; sürecin işletimi, analizi ve ekonomik değerlendirmesi, tasarım projeleri dönemin başında dağıtılması, öğrencilerin dönem boyunca sözlü sunum ve yazılı raporlarla değerlendirilmesi.

CEAC402 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (0 + 4) 9

Akışkanlar mekaniği, temel işlemler ve reaktör tasarımı konularında deneyler.