AKTS - Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği

Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği (POEC643) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği POEC643 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Piyasa ekonomisi ve küreselleşme bağlamında ekonomik-finansal krizlerin doğası, özellikleri ve yansımalarının, bu bağlamda 2008-2009’da beliren küresel finansal kriz ile 2011’de somutlaşan Avro bölgesindeki krizin siyasi boyutlarıyla birlikte analizinin yapılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünya ekonomisinin özellikleri, küreselleşme ve krizler arasındaki bağlantıların anlaşılması.
  • Krize ilişkin teorik modellerinin açıklanması ve sorgulanması
  • Küresel dengesizlikler ile yeni finansal mimarinin anlamı ve boyutlarının anlaşılması; Avro bölgesi krizin boyutları ve alınan önlemlerin öğrenilmesi; Krizin ilişkin öncü göstergeler ile kriz mekanizmalarının çözümlenmesinde yetkinlik kazanılması ve uluslararası parasal-finansal reformlara ilişkin öneri geliştirilmesi
Dersin İçeriği Bkz. Haftalık Program

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik-finansal krizlerin tarihsel kökenleri ve anatomisi
2 19 yüzyıldan 21 yüzyıla dünya ekonomisindeki yapısal dönüşüm
3 Bretton Woods uzlaşması: uluslararası parasal ve finansal sistemin kuruluşu
4 Neoliberal küreselleşme, finansal serbestleşme ve dünya ekonomisindeki asimetri.
5 Küreselleşme sürecinde beliren dengesizlikler ve yeni finansal mimari (I)
6 Küeselleşme sürecinde beliren dengesizlikler ve yeni finansal mimari (II)
7 Kriz teorileri ve modeller (I)
8 Kriz teorileri ve modeller (I)
9 2008-2009 kesitinde beliren küresel finansal krizin yapısal özellikleri
10 Öncü göstergeler, küresel kriz ve yansımaları
11 Avrupa borç krizi (I)
12 Avrupa borç krizi (II)
13 Yunanistan’ın borç krizi
14 Krize karşı alınan önlemler ve seçenekler
15 Avro bölgesi krizi ve Türrkiye’deki makro ekonomik dengeler
16 Tartışma ve değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Frank, Andre Gunder (editör) (2003), Dünya Sistemi, İmge Kitabevi, Ankara.
2. Rosanvallon, Pierrre (2004), Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi yayını, Ankara.
3. Roubini, Nouriel ve Mihm, Stephen (2012), Kriz Ekonomisi, Pegasus, İstanbul.
4. Rodrik, Dani (2011), The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, Norton, New York.
5. Eichengreen, Barry (2008), Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, 2nd ed., Yale University Press, New Haven and London.
6. Akman, Cüneyt (2010), Küresel Kriz, Kalkedon, İstanbul.
7. Akalın,Gülsüm ve Akalın, Uğur Selçuk (editör) (2009), Neoliberal İktisadım Marksist Eleştirisi, Kalkedon, İstanbul
8. Krugman, P. (2001), “ Crises: The next generation?”, paper presented for Razin Conference, Tel Aviv University, March 25-26.
9. Eichengreen, B. and Bordo, M. D. (2002), “Crises now and then: What lessonsfrom the last era of financial globalization?” , NBER, Working paper 8716, January, http://www.nber.org/papers/w8716
10. Blanchard, O. and Milesi-Ferretti, G. M. (2009), “Global imbalances : In midstream” IMF Staff Position Note, SPN/09/29, IMF, December 22.
11. Boratav, K. “A comparison of two cycles in the world economy:1989-2007”, The IDEAS Working Paper Series, Paper No: 07/2009 http://networkideas.org/working/aug 2009/wp26_07_2009.htm
12. EuroMemorandum Group (2009), Europe in crisis: A critique of the EU’s failure to respond, EuroMemorandum 2009/2010.
13. Thomas I. Palley (2011), Monetary Union stability: the need for a government banker and the case for a European Public Finance Authority, IMK Working Paper 2/2011, February.
14. Koutsabinas, T. “2010), “A Keynes moment in the global financial collapse”, Real-World Economic Revew, issue no:52, 82-99.
15. Uygur, E (2010), The Global Crisis and The Turkish Economy, Third World Network, Penang.
16. Sönmez, S. (1999) “Gündemdeki Kriz Üzerine”, Marksizm ve Gelecek, 9-36, Bahar.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117