AKTS - Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri

Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri (CMPE104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri CMPE104 1 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı hesap tabloları yaratmak, fonksiyonlar kullanarak veri analizi yapmak, veri grupları için grafikler çizdirmek ve veritabanı tasarımı ve yönetimi ile ilgili temel beceriler kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hesap tabloları uygulamaları için beceri sahibi olma
  • Hesap tablosu içinde fonksiyon ve formül kullanma
  • Hesap tablosu verisi üzerinde “eğer-ise” analizleri yapma
  • Veriyi grafiksel olarak gösterme becerisi
  • Bir veritabanı yaratma ve yönetme
  • Veritabanı sorgulamaları yapma
  • Farklı uygulamalar arasında veri paylaşımı ve entegrasyon yapabilme
Dersin İçeriği Hesap tablolarına giriş: bir hesap tablosu yaratmak ve biçimlemek; formüller ve fonksiyonlar; grafikler ve çizelgeler; ?eğer-ise? analizi; veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış; ilişkisel veri modeli; veritabanı nesneleri: tablolar, sorgulamalar, formlar ve raporlar; veriyi saklamak, sıralamak ve düzenlemek; veritabanı tablo

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaratmak Chapter 3.1-3.2 (ders kitabı)
2 Hesap tablosunu biçimleme ve görünümünü düzenleme Chapter 3.3
3 Veri analizi – karar vermede hesap tablosu kullanımı Chapter 3.6
4 Formüller ve fonksiyonlar Chapter 3.5-3.7
5 Grafikler ve çizelgeler Chapter 3.8
6 Finansal ve istatistiksel analizler için araç kullanımı Chapter 3.9
7 Veritabanı ve Veritabananı Sistemlerine bir bakış Chapter 4.1-4.3
8 İlşikisel Veritabanı Modeli Chapter 4.4
9 Bir veritabanı tasarlamak ve yaratmak Chapter 4.5
10 Tablolar ve formlar: Tasarım, özellikler, görünümler ve sihirbazlar Chapter 4.5-4.7
11 Veriyi düzenlemek ve veri almak - sorgulama Chapter 4.6
12 Veriyi göstermek ve yönetmek: Formlar ve raporlar Chapter 4.8-4.9
13 Veriyi göstermek ve yönetmek: Formlar ve raporlar (Devam) Chapter 4.10
14 Uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı Lecture Notes
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004, Atılım University Publication, Department of Computer Engineering, Nevzat Sezer, Gül Tokdemir, Bülent G. Emiroğlu, Meltem G. Eryılmaz
Diğer Kaynaklar 2. Bilişim Teknolojileri, ECDL + Microsoft Office, 2005, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yayınları, Ali Yazıcı, Y. Murat Erten, Erdoğan Doğdu, Anıl Üstün.
3. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 1 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 78