AKTSMobil Uygulama Geliştirmeye Giriş

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE407) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE407 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hız optimizasyonu, etkili küçük ekran ve mobil veri bağlantısının önemini ve de mobil tasarım yaparken dikkat edilen noktaları açıklamak
  • Farklı mobil platformlar ve işletim sistemleri arasındaki farkları anlatmak
  • Mobil cihazlar için etkilişimli arayüzler yaratmak
  • Mobil platformlarda veritabanı uygulaması tasarlarmak ve geliştirmek
  • Mobil cihazlar için harita ve konum tabanlu uygulamalar geliştirmek
  • Telefon arama ve kısa mesaj servislerini kullanan uygulama geliştirmek
  • Mobil cihazlarda yer alan sensörlerin kullanıldığı uygulamalar geliştirmek
Dersin İçeriği Mobil Cihazlar. Mobil Platformlar. Mobil İşletim Sistemleri. Mobil Uygulama Geliştirme. Mobil Cihazlarda Arayüz Tasarımı. Mobil cihazlarda Veri Depolama. Harita. Konum tabanlı uygulamalar. Arkaplan Servisler.Telefon ve Kısa Mesaj Servileri. Sensörler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mobil Cihazlar ve Hesaplamaya Giriş Bölüm 1
2 Mobil İşletim Sistemleri ve Mobil Platformlar Bölüm 1
3 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
4 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
5 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
6 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
7 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
8 Haritalar ve Konum tabanlı Servisler Bölüm 8
9 Haritalar ve Konum tabanlı Servisler Bölüm 8
10 Telefon ve SMS Bölüm 12
11 Telefon ve SMS Bölüm 12
12 Sensörler Bölüm 12
13 Proje Sunumları -
14 Proje Sunumları -
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Professional Android 2 Application Development, by Reto Meier, 2010 Wiley Publiching, Inc. ISBN: 978-0-470-56552-0
Diğer Kaynaklar 2. Mobile Applications: Architecture, Design, and Development, by Valentino Lee, Heather Schneider, Robbie Schell, Prentice Hall, 2004 ISBN: 013117263
3. The Android Developer's Cookbook: Building Applications with the Android SDK (Developer's Library), by James Steele, Addison-Wesley Professional, 2010, ISBN: 9780321741233
4. Mobile Design and Development: Practical Concepts and Techniques for Creating Mobile Sites and Web Apps, by Brian Fling, O'Reilly Media, 2009, ISBN: 0596155441
5. Android A Programmers Guide, by J.F. DiMarzio, McGraw-Hill Osborne Media, 2008, ISBN: 9780071599887
6. Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc. URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 112