İş ve Etik (ISE201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş ve Etik ISE201 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işte ve karar verme sürecindeki ile ilgili ahlaki sorunları çözmeye yönelik etik kavramları öğretmektir. İşte belli sorunlu alanların yönetimindeki ahlaki sorunların tanımlanması ve ahlaki sorunların çıktığı sosyal ve doğal ortamların incelenmesi diğer konulardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş yaparken karşılaşılan problemli durumların öne çıkan ahlaki özelliklerini tanımlamak
  • Ahlaki prensipleri, profesyonel sorumlulukları ve davranış kurallarını açıklamak
  • İş (özellikle BT sistemleri) geliştirir ve sürdürürken karşılaşılan problemli durumların öne çıkan ahlaki özelliklerini tanımlamak
  • Etik anlaşmazlıkların çözümü için gerekli teori ve prensipleri ortaya koymak
  • Farklı etik teorileri değerlendirmek, önemli etik kavram ve prensipleri karşılaştırmak
Dersin İçeriği İş ve karar verme ile ilgili ahlaki sorunları çözmeye yönelik etik kavramlar. İşte belli sorunlu alanların yönetimindeki ahlaki sorunlar. Ahlaki sorunların çıktığı sosyal ve doğal ortamlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Etiğinin Önemi Bölüm 1 (ana kaynak)
2 İş Etiğinin Önemi Bölüm 1
3 Artan iş etik sorunları Bölüm 3
4 Paydaş ilişkileri, sosyal sorumluluklar ve kurumsal yönetişim Bölüm 2
5 Bireysel etmenler : Ahlaki felsefeler ve değerler Bölüm 6
6 Bireysel etmenler : Ahlaki felsefeler ve değerler Bölüm 6
7 Etik ikilemleri çözme: 7-Adım yordamı Olay inceleme
8 Etik ikilemleri çözme: 7-Adım yordamı Olay inceleme
9 İş etiğinin kurumsallaştırılması Bölüm 4
10 Etik karar verme ve etik liderlik Bölüm 5
11 Etik karar verme ve etik liderlik Bölüm 5
12 Organizasyonel etmenler: etik kültür ve ilişkilerin rolü Bölüm 7
13 Organizasyonel etmenler: etik kültür ve ilişkilerin rolü Bölüm 7
14 Global ekonomide iş etiği Bölüm 10
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ferrell, O. C., Fraedrich, J., Ferrell, L., Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, Houghton Mifflin, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Beauchamp, T. L., Bowie, N., and Arnold, D., Ethical Theory and Business, Pearson/Prentice-Hall, 2004.
3. Schultz, R. A., Contemporary Issues in Ethics and Information Technology, IRM Press, 2005.
4. Anderson J. G., Goodman, K., Ethics and Information Technology, Springer, 2002
5. Reynolds, G., Ethics in Information Technology, Course Technology, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 135