AKTS - Türk Anayasa Hukuku

Türk Anayasa Hukuku (LAW108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Anayasa Hukuku LAW108 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ozan ERGÜL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türk anayasa hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak ve bilgi edindirmektir. Özellikle Türkiye’de anayasal tarih ve anayasal organlar ve bunların işleyişlerine ilişkin kuralların öğretilmesi bu dersin amacını oluşturur.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasada yer alan temel ilke ve kavramları kavrama yeteneği kazandırır.
  • Anayasa hukuku alanında karşılaştıkları problemleri çözebilirler.
  • Kamu hukukunun diğer alanlarıyla anayasa hukuku bilgilerini bütünleştirerek, olayları çözme becerisi kazanır.
Dersin İçeriği 1982 Anayasası?nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti?nin anayasal düzeni, Türkiye?de anayasal tarih.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye’de Anayasal Gelişmeler Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
2 1982 Anayasası’nın özellikleri Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
3 Devletin temel unsurları Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
4 Devletin fonksiyonları Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
5 Seperations of the powers Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
6 Yasama fonksiyonu Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
7 Ara sınav
8 Yürütme fonksiyonu Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
9 Yasama Organı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
10 Yürütme organı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
11 Cumhurbaşkanı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
12 Bakanlar Kurulu Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
13 Yargı organı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
14 Anayasa yargısı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
15 Anayasa yargısında denetim şekilleri Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin yay. Bursa 2017.
Diğer Kaynaklar 2. Ergun Özbudun:Türk Anayasa Hukuku, yetkin yayınları,2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 23 23
Toplam İş Yükü 150