AKTS - Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (LAW231) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I LAW231 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı Borçlar hukuku ile ilgili teorik bilgiler vermektir. Borç ilişkisi kavramını, borçların kaynaklarını, borçların ifa edilmesini ve ifa edilmemesi durumunda bunun sonuçlarını öğretmektir. Borçlar hukukuna ilişkin problemleri çözebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Borcun kaynaklarını öğrenirler
  • Haksız fiil hukukuna ilişkin problemleri çözerler
  • Borçlar hakkındaki hukuksal sorunları çözümleme yeteneği kazanırlar
  • Uyuşmazlığın temelini oluşturan hukuki ilişkiyi belirler.
  • Borç ilişkisinde tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.
Dersin İçeriği Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Borçlar Hukuku’nun konusu, kaynakları KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017.
2 Borçlar hukukunun temel kavramları- Borcun kaynakları KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017.
3 Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
4 Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
5 Temsil KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
6 Sözleşmelerin yorumu ve uyarlanması- sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
7 Ara Sınav
8 Haksız fiilden doğan borçlar- Kusura dayanan sorumluluk KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
9 Kusursuz Sorumluluk halleri KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
10 Kusursuz sorumluluk halleri KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
11 Haksız fiilin hüküm ve sonuçları KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
12 Haksız fiilin hüküm ve sonuçları KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
13 Haksız fiilin hüküm ve sonuçları KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
14 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
15 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası Ankara 2017
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası, Ankara 2017.
Diğer Kaynaklar 2. OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, İstanbul 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 126