AKTS - Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku (LAW311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ticari İşletme Hukuku LAW311 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sabih Arkan
  • Prof. Dr. Celal Göle
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ticarî işletme hukuku dersi, özel hukukun bir dalı olan “Ticaret Hukuku”na giriş niteliği taşıyan, konusu itibariyle, günümüzdeki ticarî faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem arz eden ticarî işletmelere ve bunlarla bağlantılı olan kavramlara ilişkin olarak, çoğunlukla Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlerin ayrıntılı şekilde incelendiği bir derstir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari işletme, ticari iş ve tacir gibi temel kavramları ayırt edebilir.
  • Ticari hayata ilişkin hukuki problemleri çözebilir.
Dersin İçeriği Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, tacir kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 §1. Ticaret Hukukuna Giriş: Genel Olarak Ticaret ve Ticaret Hukuku, Ticaret Hukukunun Özellikleri, Ticaret Hukukunun Bağımsızlığı Hususu, Ticaret Hukukunun Uygulama Alanına İlişkin Sistemler, Türkiye’de Ticaret Hukukunun Düzenlenişi ve Kısa Tarihçesi, Türk Ticaret Kanununun Sistematiği. §2. Ticarî İşletme: Ticarî İşletmenin Tanımı ve Unsurları, Ticarî İşletmenin Türleri, Ticarî İşletmenin Malvarlığı Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
2 Ticarî İşletmede Merkez ve Şube, Ticarî İşletme İle İlgili Bir Takım Hukukî Olay ve İşlemler (Ticarî İşletmenin Devri ve Birleşmesi, Ticarî İşletme Rehni.) Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
3 §3. Ticarî İş ve Sonuçları: Adi İş-Ticarî İş Ayrımı, Ticarî İşin Ölçütleri, Ticarî İşlere Bağlanan Sonuçlar, Teselsül Karinesi, Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
4 Ticarî İşlerde Faiz. §4. Ticarî Hükümler: Genel Olarak Ticarî Hükümler, Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümlerin Sırası Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
5 §5. Ticarî Yargı: Ticarî Yargı ve Yargı Teşkilatı, Ticarî Davalar, Ticarî Davaların Görüleceği Mahkemler, Ticarî Davalarda İspat, Ticarî Davalarda Uygulanacak Usul. §6. Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları: Tacir Sıfatının Kazanılması Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
6 Tacir Sıfatının Kaybedilmesi, Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları, Esnaflar Hakkında da Uygulanacak Ticarî Hükümler Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
7 Ara Sınav
8 Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları, Esnaflar Hakkında da Uygulanacak Ticarî Hükümler Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
9 §7. Tacir Yardımcıları: Bağımlı Tacir Yardımcıları, (Ticarî Mümessil, Ticarî Vekil, Seyyar Tüccar Memuru) Bağımsız Tacir Yardımcıları (Ticarî İşler Tellalı, Komisyoncu, Taşıma İşleri Komisyoncusu, Acente). Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
10 §8. Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka: Genel Olarak, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka, Markanın Tanımı ve İşlevi Markanın Türleri, Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
11 Markanın Benzeri Kavramlardan Ayırdedilmesi, Markanın Kullanılmasında Sistemler, Markanın TesciliMarka İle İlgili Hukukî İşlemler, Tescilli Markaya Tecavüz ve Markanın Korunması, Markanın Hükümsüzlüğü (Marka Tescilinin İptali), Marka Hakkının Sona Ermesi Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
12 §9. Haksız Rekabet: Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları, Başlıca Haksız Rekabet Örnekleri, Haksız Rekabetin Yaptırımları Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
13 §10. Ticarî Defterler: Ticarî Defterlerin Yararları ve Hukukî Önemi, Ticarî Defter Tutma Yükümüne Tabî Olanlar, Ticarî Defterlerin Türleri, Ticarî Defterlerin Tutulma Usulü, Ticarî Defter ve Belgelerin Saklanması, Ticarî Defterlerin Delil Olma Özelliği, Ticarî Defterlerin Teslimi ve İbrazı. Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
14 §11. Ticaret Sicili: Ticaret Sicilinin Örgütlenmesi, Sicile Kaydı Gerekli Unsurlar, Sicil İşlemlerinin Yapılması, İşlemlerin İnceleme Safhası, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, İşlemlere İtiraz ve Sonuçları, Sicilin Aleniliği ve Bunun Etkileri. Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
15 §12. Carî Hesap: Carî Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar, Carî Hesabın İşleyişi ve Süreler, Carî Hesabın Sona Ermesi. Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
Diğer Kaynaklar 2. Bozer, Ali / Göle, Celal: Ticari İşletme Hukuku, 2. Bası, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 5 6 30
Toplam İş Yükü 125