AKTS - İş Hukuku

İş Hukuku (LAW413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Hukuku LAW413 5 0 0 5 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması, İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi, Uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorik ve pratik bilgilerin edinilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Hukukunun amacı ve içeriğini ana hatlarıyla açıklar.
  • İş sözleşmesini ve unsurlarını açıklar ve örnekler.
  • İş sözleşmesinden doğan borçları açıklar ve örnekler.
  • İş sözleşmesinin feshini ve sonuçlarını açıklar, buna ilişkin doğabilecek uyuşmazlıkları çözümler.
  • İşin düzenlenmesine ilİşkin temel ilkeleri uyuşmazlık çözmede kullanır.
  • Doktrindeki temel görüş ayrılıklarını ayırt eder ve açıklar, yerleşmiş içtihatlar hakkında bilgi edinip bunları uyuşmazlık çözmede kullanır.
Dersin İçeriği İş hukukunun kurumları, uluslararası iş hukuku, iş mahkemesi, işçi, işveren ve temsilcisi, işyeri, iş sözleşmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş hukuku kavramı 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
2 Iş hukukunun tarihçesi 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
3 Iş hukukunun özel bir dal olması 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
4 Iş hukukunun kaynakları 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
5 Uluslararası iş hukuku 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
6 Iş hukukunda katılım 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
7 Ara Sınav
8 Işçinin tanımı 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
9 Işverenin tanımı 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
10 Iş hukukunun kapsamı 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
11 Iş sözleşmeleri 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
12 Işçinin hak ve yükümlülükleri 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
13 Işverenin hak ve yükümlülükleri 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
14 Iş hukukunun uygulamadaki sorunları 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
15 Genel Değerlendirme 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul (2017)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 126