AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımı V

Endüstri Ürünleri Tasarımı V (EUT401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımı V EUT401 4 6 0 7 16
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT302
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mustafa Hasdoğan
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tasarım öğrencilerinin çok boyutlu tasarım problemlerine çözüm üretebilmeleri ve belirlenen hedef kitlenin özelleşmiş gereksinimleri doğrultusunda ve endüstriyel yöntemlerle üretilebilecek ürün geliştirebilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Önceki dönemlerde üzerinde çalışılan evrensel tasarım ilke ve ölçütlerinin tasarım amaçları doğrultusunda tutarlı ve verimli olarak kullanımı becerisini sergiler.
  • Ürün, pazar ve kullanıcı araştırmalarının ürün geliştirme sürecindeki önemini kavrar.
  • Yeni ve inovasyon değeri taşıyan ürün geliştirme sürecinde farklı disiplinler ile işbirliği yapmayı öğrenir.
  • Tasarım ve Ar-ge ekibi içinde çalışmayı; profesyonel iş bölümünü ve takım çalışması içinde üstüne düşen görevleri yapmayı öğrenir.
Dersin İçeriği Firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özgün çalışma alanlarının tartışılması Isınma çalışması verilmesi
2 Isınma çalışması teslimi 1.Projenin verilmesi: konun verilmesi, proje süreci ve beklentilerin tanıtılması, teslim ve değerlendirme ölçütlerinin anlatılması. Isınma projesi için gerekli araştırma ve çizimler
3 1.Projenin kritikleri: Özgün problem tanımı ve hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenmesi Gerekli teslimler (ön hazırlıklar proje brief dokümanında verilecektir.
4 1.Projenin kritikleri: Özgün konsept geliştirme Teslimler (moodle+miro)
5 1.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
6 1.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
7 1.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
8 1.Projenin teslimi ve jürisi 2.Projenin verilmesi: konun verilmesi, proje süreci ve beklentilerin tanıtılması, teslim ve değerlendirme ölçütlerinin anlatılması. Gerekli teslimler (ön hazırlıklar proje brief dokümanında verilecektir.
9 2.Projenin kritikleri: Özgün problem tanımı ve hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenmesi Teslimler (moodle+miro)
10 2.Projenin kritikleri: Özgün problem tanımı ve hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenmesi Teslimler (moodle+miro)
11 2.Projenin kritikleri: Özgün konsept geliştirme Teslimler (moodle+miro)
12 2.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
13 2.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
14 2.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
15 2.Projenin kritikleri: Ürün geliştirme Teslimler (moodle+miro)
16 Final Jüri Teslimler (moodle+miro)

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 10 160
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 15 60
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 400