AKTS - Döküm Süreçleri ve Uygulamaları

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Döküm Süreçleri ve Uygulamaları MATE401 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 316, bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sıvı faz şekillendirme proseslerini ve ilişkili metalurjik konuları parça döküm proseslerini öne çıkararak Malzeme Mühendisliği öğrencilerine tanıtmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Döküm prosesin temelleri, metal döküm süreçlerinin sınıflandırılması, metal alaşımlarının dökülebilirlik endeksi, döküm prosesi seçimini etkileyen faktörler, dökümhanede temel proses akışını kavrayabilme.
  • Eritme ocakları ve eritme pratiği, istenen alaşıma göre şarj hesabının anlaşılması.
  • Kalıplama çeşitleri, Kum kalıp pratiği, maçalar ve maça yapımı, modeler ve model yapımı becerisi kazanma.
  • Kalıplama kumunun özellikleri ve diğer kalıp malzemelerinin etkileri, kalıplama kumu için standard deneylerin anlaşılması.
  • Yolluk ve Besleyici tasarımının ilkelerinin kavranması.
  • Dökümhane partiğinde sorunlar ve döküm hataları, hata tespit teknikleri, döküm kalite kontrolü konularında yorum ve hesaplama yapma beceri ve bilgisine sahip olma.
Dersin İçeriği Döküm süreçlerine giriş, daimi ve yenilenen kalıba döküm, kalıplama kumları ve kum kalıba döküm; refrakterlik testi; kalıplama pratiği, CO2 ile kalıplama, organik bağlayıcılı kalıp ve maça yapımı, ısıya duyarlı bağlayıcılar, maça yağları ve maça reçineleri, metilen mavisi deneyi; yolluk ve besleme prensip ve yöntemleri; döküm metal alaşımları,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metal Dökümler, Türk Döküm Sanayii ve Döküm Süreçlerinin sınıflandırılması, Metal eritme ocakları
2 Metal Döküm Tasarımı, Model Tasarımı, Hızlı Prototipleme
3 Kum Kalıba Döküm Süreçleri- Kum tane boyutu dağılımı, yaş kum mukavemeti, yaş mukavemete sıcaklığın etkisi
4 Kum Kalıba Döküm Süreçleri- Kimyasal Olarak Bağlanmış Kalıp ve Maça Kumları
5 Dökümhane Kumunun Reklamasyonu, Kum Yaşam Döngüsü, Reclamation of Foundry Sand, Sand Life Cycle, Reklamasyon Sistemleri
6 Diğer Döküm Süreçleri: Cosworth, Yarıkatı döküm, Köpük kalıba döküm, Basınçlı Dküm, Sıkıştırmalı Döküm, Hassas Döküm.
7 Akışkan akışı ve yolluk tasarımı, Bernoulli Kanunu, Kalıp Doldurma Süresi
8 Gereken meme sayısı hesabı, Metal eriyiğin akışkanlığı
9 Çekinti, Besleyici Tasarımı, Besleyici ve döküm parça için modül hesabı
10 Besleyicinin yeri, boyutu,şekli ve sayısının belirlenmesi; döküm verimi
11 Sıvı metal için katkı malzemeleri, katılaşma için sonlu elemanlar analizi.
12 Dökme demir, çelik döküm, alüminyum ve bakır döküm alaşımlarına dair bilgiler
13 Döküm hataları, hata tespiti için tahribatsız muayene yöntemleri, döküm parçaların homojenleştirme ısıl işlemi.
14 Metal Dökümünde Çevre Sorunları
15 Genel Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundry Metallurgy, P. BEELEY, 2E, Butterworth-Heinemann, 2001.
2. Castings, 2E, J. CAMPBELL, Butterworth-Heinemann, 2003.
3. Casting Practice, J. CAMPBELL, Butterworth-Heinemann, 2004.
Diğer Kaynaklar 4. Fundamentals of Metal Casting, R.A. FLINN, Addison-Wesley, 1963.
5. Analysis of Casting Defects, American Foundry Society, 1974.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0