AKTS - Ekonominin Temelleri

Ekonominin Temelleri (ECON211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonominin Temelleri ECON211 4 0 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı
Course Assistants
Dersin Amacı Mühendislik öğrencileri için tasarlanmış bu dersin ana amacı öğrencilerin ağırlıklı olarak mikroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır. GSYİH, Büyüme, Enflasyon, Fiyat İstikrarı gibi makroiktisadın kimi temel kavram ve kategorileri de dersin bir ayağını oluşturmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik düşünce biciminin farklı konulara nasıl uygulanacağını öğrenmek
  • Mikroekonomi ve makroekonomideki temel konuları anlamak
  • İlerideki derslerde kullanılacak mikro ve makroekonomi konularının temellerini atmak
Dersin İçeriği Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kâr maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar; milli gelir, GSYİH, deflatör, iş döngüleri, durgunluk, işşizlik, fiyat istikrarı, büyüme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonominin Kapsamı ve Metodu Case & Fair 7th Edition, pp. 1-22
2 Ekonomik Problem: Kıt Kaynaklar ve Seçimler Case & Fair 7th Edition, pp. 23-42
3 Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Case & Fair 7th Edition, pp. 43-71
4 Arz ve TAlep Uygulamaları ve Esneklik Case & Fair 7th Edition, pp. 71-100
5 Hanehalkı Davranışı ve Tüketicinin Seçimi Case & Fair 7th Edition, pp. 101-128
6 Üretim Süreci: Kar Maksimizasyonu Yapan Firmaların Davranışı Case & Fair 7th Edition, pp. 129-150
7 Kısa Dönemde Maliyetler ve Üretim Kararları Case & Fair 7th Edition, pp. 151-172
8 Uzun Dönemde Maliyetler ve Üretim Kararları Case & Fair 7th Edition, pp. 173-196
9 Girdi Talebi: Emek ve Doğal Kaynak Piyasaları Case & Fair 7th Edition, pp. 197-214
10 Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve Yatırım Kararı Case & Fair 7th Edition, pp. 215-232
11 Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinliği Case & Fair 7th Edition, pp. 233-252
12 Tekel ve Tekelci Karşıtı (Anti-tröst) Politika Case & Fair 7th Edition, pp. 253-280
13 Makroekonomiye Giriş, Milli Gelir ve Milli Hasıla Ölçümü Case & Fair 8th Edition, chp.18&19
14 Uzun Dönem ve Kısa Dönem Konuları: Büyüme, Verimlilik ve Enflasyon Case & Fair 8th Edition, chp.20
15 Uzun Dönem ve Kısa Dönem Konuları: Büyüme, Verimlilik ve Enflasyon Case & Fair 8th Edition, chp.20
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Case, Karl E. and Fair, Ray C., Principles of Economics, 7th or 8th Edition, Pearson/Prentice Hall.
2. David Colander, Economics (8th Edition), McGraw-Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5
Ödevler 8 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 1 1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 101