AKTS - Olasılık ve İstatistik II

Olasılık ve İstatistik II (MATH294) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik II MATH294 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH293 Olasılık ve İstatiğe Giriş-I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çıkarımsal istatistiğin temel konuları olan; örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahmin yöntemleri, hipotez testleri, basit doğrusal regresyon analizi ve varyans analizi alanlarında bilgiler vererek, öğrencilere belirsizlik ortamlarında objektif karar alma becerisi kazandirmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin tamamlanması ile öğrencilerden; 1- örnekleme dağılım kavramı ve belirli örnekleme dağılımları hakkında bilgi sahibi olması, 2- yığın parametrelerini nokta tahmin ve aralık tahmin yöntemleri ile tahmin etmesi, 3- yığın parametrelerine ilişkin hipotezleri test etmesi, 4- veri yapılarına ilişkin uyum iyiliği ve bağımsızlık testi yapması, 5- basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizi yapması, 6- basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizi yapması beklenmektedir.
Dersin İçeriği Örnekleme ve örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, nokta tahmini, güven aralığı, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon, varyans analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örnekleme Kavramı, Parametre, İstatistik Tanımları ve Örnekleme Dağılımları s.207-210
2 Merkezi Limit Teoremi s.211-220
3 Örnek Ortalaması ve Örnek Oranının Örnekleme Dağılımı ile İlgili Uygulamalar s.228-233
4 Nokta ve Aralık Tahmin Kavramı, Yansız ve Tutarlı Tahmin Ediciler s.241-248
5 Yığın Ortalaması ve Yığın Oranı için Güven Aralıkları s. 249-275
6 Yığın Standart Sapması için Güven Aralığı s.276-280
7 Ara Sınav
8 Parametrik Hipotezler, Basit ve Bileşik Hipotez, α, β Hataları, Anlamlılık Düzeyi s. 300-305
9 Yığın Ortalaması ve Yığın Oranı için Hipotez Testleri s. 315-317; 337-338
10 Yığın Varyansı Için Hipotez Testleri s. 346-347
11 Iki Yığın Parametre Farkına Dayalı Hipotezler s. 361-365
12 Veri Yapısına Ilişkin Uyum Iyiliği ve Bağımsızlık Testi s. 482-488
13 İki Değişkenin Bağımlılığı ve Kovaryans Kavramı, Pearson Korelasyon Katsayısı ve Anlamlılığı s. 521- 525
14 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Eldesi, En Küçük Kareler Yöntemi, Modelin Analizi, Belirtme Katsayısı s. 531-535
15 Varyans Analizi ve Konuların Gözden Geçirilmesi s. 441-445
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. D.H. Sanders, R. K. Simidt, Statistics, A First Course, 1990
Diğer Kaynaklar 2. -Elementary Statistics, A step by step Approach, Bluman, 2001

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 77