AKTS - Pazarlama İletişim ve Reklam

Pazarlama İletişim ve Reklam (GRT432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Pazarlama İletişim ve Reklam GRT432 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Cenk Alparslan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Reklam ve pazarlama kavramı, reklam dili ve grafik tasarımla ilişkileri, reklamın toplumsal etkileri, strateji ve uygulama taktikleri ile hedef kitle, müşteri ilişkileri reklam tasarım yöntemleri ve kullanılan malzeme çeşitliliği ,günümüz teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve reklam tasarımı ilişkilerinin incelenmesi ve irdelenmesi, görsel iletişim tasarımı kapsamındaki çözüm aşamalarının öğretilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam ve pazarlamayı kavram, olanak, işlev ve çeşitleriyle ifadelendirir,
  • Reklamcılık deneyimlerini bilir ve yapar,
  • Reklam dilini söyler,
  • Reklamcılığa yönelik üretim yöntemlerini yaratıcı bir biçimde kullanır, olanaklarını bilir.
Dersin İçeriği "Reklamcılığın tarihsel gelişimi, temel kavramlar, medya, toplum, reklama yönelik uygulama yöntemlerinde amaca uygun işlevsellik, reklamı yapılacak konuyla ilgili bilgilenmek için gereken hiyerarşik yapının oluşması, reklamın tanımı ve iletişim, reklamın konuya ve türüne göre sınıflandırılması, reklam grafiğinin üretim dili ve teknolojileri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklam nedir, kavramsal yapısı, tarihçesi, çeşitleri, sanatsal ve işlevsel özellikler Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
2 Reklam kavramının grafik tasarımla ilişkileri, üretim yöntemlerinin grafik tasarımla bağlantısı
3 Reklam grafiği tasarımı strateji ve taktik uygulama, çeşitleri
4 Konu, hedef kitle ilişkisi, günümüz teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve reklam grafiği tasarımı ilişkileri
5 Bilimsel reklam ve pazarlamaya etkileri
6 Reklamın ekonomik, psikolojik ve toplumsal etkileri
7 Ara Değerlendirme
8 Reklam çeşitleri, kampanya çalışmaları kapsamında reklam
9 Reklam dilinin tüketici davranışlarına etkisi
10 Yaratıcı reklam tasarım aşamasında çeşitlendirme olanakları
11 Çeşitlendirilmiş reklam tasarımı prodüksiyon çalışmaları (Baskı, radyo programları ve Çekim)
12 Tasarımlar üzerinde grafiksel tasarım ve yazı-tipografi ilişkisi
13 Reklam ve media (media seçimi, basın,broadcast, sinema, outdoor, p.o.p ve teşhir malzemeleri, satış teşviki ve halkla ilişkiler)
14 Reklam etkenliğinin ölçülmesi
15 Seçim reklamları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Reklam ve Pazarlamadaki Yeri, Ünsal Yüsel
2. Dünya’dan ve Ülkemizden her yıl seçilen en iyi reklam örnekleri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 4 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75