AKTS - Endüstri Mühendisliği Tasarımı I

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE401 3 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 323 ve IE 407, IE 305 veya IE 307 Öğrenci bu dersi almadan önce tüm ön koşul derslerine kayıt yaptırmış olmalıdır. Öğrenciler, alınan ders geçilmediyse, eş zamanlı olarak bu derslere kayıt yaptırmalıdırlar.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Turan Erman ERKAN
  • Doç. Dr. Uğur BAÇ
  • Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK
  • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tuğrul ÇİÇEK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ardışık derslerde (IE 401 ve IE 402) amaçlanan öğrencinin açık uçlu bir gerçek problemi analiz, formülasyon ve model kurma safhaları sonucu takım çalışması içinde çözüme kavuşturmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci sebep-sonuç ilişkilerini kullanarak bir imalat veya servis sistemindeki bir problemi teşhis ederek formüle edebilecektir.
  • Öğrenci tasarım kriterleri, amaçlar ve kısıtlar doğrultusunda bir projenin çerçevesini oluşturabilecektir.
  • Öğrenci formal rapor yazımında ve teknik sunum yapmada yetkinlik sahibi olacaktır.
  • Öğrenci takım çalışması yapabilir düzeye gelecektir.
  • Öğrenci profesyonel yaşam içinde etik konulara da dikkat ederek nasıl davranacağını biliyor olacaktır.
Dersin İçeriği Üretim veya servis sistemlerinde karşılaşılan gerçek bir hayat problemine ilişkin saha çalışmaları yapılarak veya bu alanlarda belirlenecek teorik bir problemin bilimsel problem tanımlama süreçlerinin uygulanarak tanımlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje tanımının teslimi.
2 Danışmanların belirlenmesi.
3 Proje önerisinin geliştirilmesi
4 Proje önerisinin geliştirilmesi
5 Proje önerisinin geliştirilmesi
6 Kurum veri analizi ve problem formulasyonu
7 Kurum veri analizi ve problem formulasyonu
8 Kurum veri analizi ve problem formulasyonu
9 Kurum veri analizi ve problem formulasyonu
10 Tasarım amacının geliştirilmesi.
11 Tasarım amacının geliştirilmesi.
12 Tasarım amacının geliştirilmesi.
13 Tasarım amacının geliştirilmesi.
14 Sunum.
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Blancard, B. S., and Fabrycky, W. J., Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 2006.
2. IE Design Guide (prepared by Faculty Staff), September 2008.
Diğer Kaynaklar 3. Supplementary reading material whenever necessary.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama 1 22 22
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 150