AKTS - Endüstri Mühendisliği Tasarımı II

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE402 3 1 0 3 9
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 401
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Turan Erman ERKAN
  • Doç. Dr. Uğur BAÇ
  • Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK
  • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tuğrul ÇİÇEK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ardışık derslerde (IE 401 ve IE 402) amaçlanan öğrencinin açık uçlu bir gerçek problemi analiz, formülasyon ve model kurma safhaları sonucu takım çalışması içinde çözüme kavuşturmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci bir imalat veya servis sisteminde formüle edilmiş bir probleme analitik yöntemlerle en elverişli çözümü bulabilir hale gelecektir.
  • Öğrenci çerçevesi belirlenmiş bir probleme önerilen çözümün uygulamasını adım adım oluşturacak ve takibini yapabilecektir.
  • Öğrenci rapor yazımında ve teknik sunum yapmada yetkinlik kazanmış olacaktır.
  • Öğrenci takım çalışması yapabilir düzeye gelecektir.
  • Öğrenci profesyonel yaşam içinde etik konulara da dikkat ederek nasıl davranacağını biliyor olacaktır.
Dersin İçeriği IE 401 dersi kapsamında tanımlanmış problemin endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak çözümlenmesi ve önerilen çözümün uygulanabilirliliğinin gösterilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ölçüm, veri analizi ve deney çalışmaları
2 Ölçüm, veri analizi ve deney çalışmaları
3 Ölçüm, veri analizi ve deney çalışmaları
4 Rapor 3 teslimi.
5 Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi
6 Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi.
7 Çözüm alternatiflerinin kısa ve uzun vadeli sonuçları.
8 Rapor 3 teslimi.
9 Her çözüm alternatifi için maliyet ve kazanç hesaplarının yapılması. En iyi alternatifin seçilmesi
10 Her çözüm alternatifi için maliyet ve kazanç hesaplarının yapılması. En iyi alternatifin seçilmesi
11 En iyi alternatif için uygulama planı
12 En iyi alternatif için uygulama planı
13 Rapor 4 teslimi.
14 Şirket temsilcisinden ve danışmandan geribesleme. Rapor 4 revizyonu.
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönemsonu sunumu.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Blancard, B. S., and Fabrycky, W. J., Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 2006.
2. IE Design Guide (prepared by Faculty Staff), September 2012.
Diğer Kaynaklar 3. Supplementary reading material whenever necessary.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler 1 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 22 5 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 51 51
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 225