AKTS - Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku (LAW315) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeni Usul Hukuku LAW315 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin temel amacı, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun genel hükümlerini açıklarlar.
  • İlk derece yargılamasına ilişkin kuralları uygularlar.
  • Tarafları ilgilendiren yasal usul kurallar hakkında örnek verirler.
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri ve üst derece yargılamaya ilişkin kuralları hakkındaki problemleri çözerler.
Dersin İçeriği Mahkemeler teşkilatı, dava ve kanun yolları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun genel hükümleri ve ilk derece yargılamaya ilişkin kuralların öğrenilmesi; İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşler Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
2 İlgili hükümlere ilişkin Yargıtay içtihatları; Uyuşmazlıkların çözümünde başvurulacak yöntemler Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
3 Dava kavramını anlama; Mahkeme kavramının kapsamını öğrenme Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
4 Mahkeme usul işlemlerini öğrenme; Taraf usul işlemlerini öğrenme Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
5 Dava türlerini öğrenme; Dava şartları; İlk itirazlar Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
6 Yargılamaya hakim ilkeler; Çekişmesiz yargı işleri Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
7 Ara Sınavı
8 Yargı yolları Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara
9 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri ve üst derece yargılamaya ilişkin kuralların öğrenilmesi;İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşler; Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
10 İlgili hükümlere ilişkin Yargıtay içtihatları; Tahkikat, İsticvap konuları öğrenilir Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
11 Deliller, İspat ve Somutlaştırma Yükü, İkrar konuları hakkında bilgi edinilir; Belge ve Senet kavramları öğrenilir Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
12 Yemin, tanık, Keşif, Bilirkişi; Uzman Görüşü hakkında bilgi sahibi olunur;Sözlü Yargılama ve Hüküm, Basit Yargılama Usulü öğrenilir Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
13 Davadaki özel durumlar ; Asli müdahele, fer-i müdahele, Davanın İhbarı . Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
14 Sulh, Kabul, Müddeabihin temliki, Islah, Teminat; Kanun yolları. Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
15 Temyiz, Karar düzeltme, İçtihatların birleştirilmesi, Yargılamanın İadesi ;Kesin hüküm, Adli yardım, tahkim Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
Diğer Kaynaklar 2. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 5 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 5 30
Toplam İş Yükü 151