AKTS - Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku (LAW107) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Anayasa Hukuku LAW107 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ozan ERGÜL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kavram ve ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle öğrencilere anayasa hukukunun temelini oluşturan siyasi iktidar, kuvvetler ayrılığı ve devletin işleyişine ilişkin temel bilgilerin edindirilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünyada farklı hukuk sistemlerinin anayasal anlamda karşılaştırabilir
  • Anayasa hukukunun temel kurum ve kavramları ile genel anlamda kamu hukuku terminolojisini kullanabilir
  • Demokratik sistemleri tanır ve yasama-yürütme-yargı arasındaki ilişkileri tespit edebilir
Dersin İçeriği Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa hukukunun konusu ve anayasa kavramı: tarihsel bir yaklaşım Teziç, Anayasa Hukuku
2 Anayasanın hukuk sistemindeki önemi ve normlar hiyerarşisi Teziç, Anayasa Hukuku
3 Anayasa hukukunun kaynakları ve yöneti, yasama yetkisinin temel özellikleri Teziç, Anayasa Hukuku
4 Anayasa hukukunun kaynakları, İlgili normlar ve mahkeme kararları Teziç, Anayasa Hukuku
5 Siyasi iktidar kavramı ve devletin genel teorisine giriş Teziç, Anayasa Hukuku
6 Çeşitli Devlet ve hükümet türleri Teziç, Anayasa Hukuku
7 Arasınav
8 Çeşitli Devlet ve hükümet türleri (2) Teziç, Anayasa Hukuku
9 Hükümet sistemleri ve demokrasi teorileri Teziç, Anayasa Hukuku
10 Seçim Sistemleri Teziç, Anayasa Hukuku
11 Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve ilgili mekanizmalar Teziç, Anayasa Hukuku
12 Yasama organı ve işleyişi Teziç, Anayasa Hukuku
13 Yürütme organı Teziç, Anayasa Hukuku
14 Yargı organı ve özellikleri The judiciary and judicial review
15 Genel değerlendirme Teziç, Anayasa Hukuku
16 Yılsonu sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017.
3. Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara 2017
Diğer Kaynaklar 2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 11 2 22
Toplam İş Yükü 150