AKTS - Organik Kimya

Organik Kimya (CEAC202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Organik Kimya CEAC202 3 0 3 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC103 veya CEAC104
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin analitik düşünme yetilerini geliştirerek mühendislikte rol oynayan organik kimya, bileşiklerin özellikleri, tepkime ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Böylece öğrenciler laboratuvar deneyleri ile organik kimya sentez ve uygulamaları üzerine kritik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Karbon kimyası ve kimyasal bağları konusunu açıklar.
 • Sembolik karbon bileşikleri ve fonksiyonel grupları tanımlar.
 • İzomer, enantiomer, diastereomer, kiralite ve konfigürasyonları konularını açıklar.
 • Nükleofilik yer değiştirme, eliminasyon tepkimeleri ve mekaniznalarını tartışır.
 • Aromatiklik, aromatik bileşikler ve isimlendirmeleriyle ilgili esasları tanımlar.
 • Alkol ve eterler, isimlendirmeleri ve sentezleri ile ilgili esasları öğrencilere kazandırmak.
 • Aldehit ve ketonların isimlendirmeleri ve sentezleri ile ilgili esasları öğrencilere kazandırmak.
 • Ders konularıyla ilgi alanlarda deneyler yapar ve sonuçları değerlendirir.
 • Karboksilik asit ve türevleri , isimlendirmeleri ve sentezleri ile ilgili esasları öğrencilere kazandırmak.
 • Amin konseptini tanımlar ve isimlendirir.
Dersin İçeriği Temel konseptler ve tanımları, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, yerdeğiştirme, ekleme ve eliminasyon tepkimelerinin mekanizmaları ve uygulamaları, alkenlerin ve alkinlerin iyonik ve radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler ve konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karbon Kimyası ve Kimyasal Bağlar Ders Kitabı; Bölüm 1
2 Karbon Bileşikler Bölüm 2
3 Alkanlar ve Sikloalkanların İsimlendirilmesi ve Konformasyonu Bölüm 4
4 Stereokimya: Kiral Moleküller Bölüm 5
5 Stereokimya: Kiral Moleküller Bölüm 5
6 ARA SINAV I
7 İyonik Tepkimeler- Nükleofilik Yerdeğiştirmeler ve Alkil Halojenlerin Eliminasyon Tepkimeleri Bölüm 6
8 İyonik Tepkimeler- Nükleofilik Yerdeğiştirmeler ve Alkil Halojenlerin Eliminasyon Tepkimeleri Bölüm 6
9 Alkenler ve Alkinler Bölümler 7 ve 8
10 Alkenler ve Alkinler Bölümler 7 ve 8
11 Arasınav 2
12 Aromatik Bileşikler Bölüm 14 ve 15
13 Aromatik Bileşikler Bölümler 14 ve 15
14 Alkol ve Eterler Bölüm 11
15 Aldehitler, Ketonlar, Karboksilik Asitler ve Türevleri Bölüm 16 ve 17
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Organic Chemistry. Tenth Edition, John Wiley&Sons, Inc.,2011.
Diğer Kaynaklar 2. John McMurry, Organic Chemistry, Seventh Edition, Thomson Brooks/Cole, 2008.
3. Paula Yurkanis Bruice, Organic Chemistry, Fourth Edition, Prentice Hall, 2003.
4. Diğer Organik Kimya Ders kitapları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 23 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 10 2 20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 1 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 150