Karikatür (ART202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karikatür ART202 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin karikatür sanatını biçimsel ve anlatısal olarak algılaması ve karikatür esprisine yönelik düşünmesini kavratabilmek, karikatür ilkeleri doğrultusunda yalın anlatım ve çizim tarzını öğretebilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karikatür nedir, neden karikatür vardır öğrenir.
  • Güncel hayat ve getirileri üzerine eleştiri yapabilmeyi öğrenir.
  • Karikatür çizim gereçleri ve tasarım araçlarını tanır.
  • Karikatür çizmeyi öğrenir.
Dersin İçeriği Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme.
2 Karikatür nedir, karikatürize etmek nedir ? Neden karikatür çizilir? Ders araç gereçlerinin temini.
3 Dünya karikatür tarihinin kısaca ve örneklerle anlatılması. Başlıca çizerler, tarzları ve en başarılı karikatürlerin irdelenmesi.
4 Türk Karikatür Tarihi'nin kısaca ve örneklerle anlatılması.
5 Karikatür tarihi ve ünlü çizerler hakkında edinilen bilgilerin sunumu. Karikatür sanatçılarının çizim tarzları.
6 Belirlenen konular üzerine karikatür çizimi, tarz belirleme çabaları, çizimler üzerinde konuşmalar. yapıcı eleştiriler.
7 Ara Değerlendirme İlk altı hafta yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi.
8 Örneklerle karikatür türlerinin (politik, eğlence, global sorunlar vb.) anlatılarak öğrencilerin bu türlerden birini seçmesi.
9 Espritüel açıdan bakabilme ve düşünebilme. Düşünce ve fikirleri en yalın biçimde çizebilme
10 Seçilen tür üzerinde çelişkiler yakalama ve espri bulma yöntemlerinin anlatımı.
11 Seçilen tür üzerinde çelişkiler yakalama ve espri bulma ve bulunan fikri yalınlaştırarak kağıda dökme ön bilgisi.
12 Bulunan esprilerin tekrar gözden geçirilmesi ve karikatür taslaklarının uygulanması.
13 Tasarlanan karikatür taslaklarının gözden geçirilmesi. Taslak karikatürler üzerinde konuşma ve tartışmalar.
14 Hazırlanan taslak halindeki karikatürlerin tamamlanarak çizilmesi.
15 Karikatür sergisi hazırlığı ve serginin gerçekleştirilmesi.
16 Final değerlendirmesi Bütün dönem yapılanların gözden geçirilmesi.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Balcıoğlu, S. (1974). 50 Yılın Türk Karikatürü. İş Bankası.
2. Çeviker, T. (1998). Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü. Adam Yayınları.
3. Topuz, H. (2017). Başlangıçtan Bugüne Dünya Karikatürü. İnkılap Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 8 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 27 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 3 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 3 6
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 100