AKTS - Gönüllülük Çalışmaları

Gönüllülük Çalışmaları (NURS415) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gönüllülük Çalışmaları NURS415 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşam, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dahilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarında görev almaları ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gönüllülük kavramını tanımlayabilir.
  • Temel gönüllülük alanlarını sıralayabilir.
  • Toplumsal sağlığın geliştirilmesine gönüllülük çalışmalarının önemini tartışabilir.
  • Gönüllülük çalışmaları kapsamında bir proje geliştirebilir.
Dersin İçeriği Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları Kaynaklardan konunun okunması
2 Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllülük Kaynaklardan konunun okunması
3 Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük Kaynaklardan konunun okunması
4 Göçmenler ve Gönüllülük Kaynaklardan konunun okunması
5 Gönüllülük Çalışmalarında Etik İlkeler ve Değerler Kaynaklardan konunun okunması
6 Gönüllülük Çalışmaları ile İlgili Proje Geliştirme Kaynaklardan konunun okunması
7 Ara Sınav
8 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
9 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
10 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
11 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
12 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
13 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
14 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
15 Sahada gönüllülük çalışmalarına katılım
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mulgan, G. (2020). Social Innovation: How Societies Find the Power to Change, Policy Press; 1st edition. ISBN-13: ‎978-1447353799.
2. Phillips, B. D. (2020). Disaster Volunteers: Recruiting and Managing People Who Want to Help, Butterworth-Heinemann; 1st edition. ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0128138465.
3. Mellor, H. W. (2018). The Role of Voluntary Organisations in Social Welfare. Routledge; 1st edition. ISBN:1138609609.
4. Conway, D. G. (2020). The Event Manager's Bible 3rd Edition: The Complete Guide to Planning and Organising a Voluntary or Public Event. Robinson; 3rd edition. ISBN-13: ‎ 978-1472143464
5. Kizer, D., Kreisher, C., Whitacre, S. (2015). The Volunteer Project: Stop Recruiting. Start Retaining. 181 Publishing. ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0996228701
6. Anheier, H., Krlev, G., Mildenberger, G. (2018). Social Innovation [Open Access]: Comparative Perspectives (Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation). Routledge; 1st edition. ISBN ‏ : ‎ 0367732890.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 100