AKTS - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR223) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik PR223 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Eşiyok
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, Halkla İlişkiler ve reklamcılık ilkelerinin, örnek olaylar üzerinden izlenmesi hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Piyasa ve toplumsal bağlamı içerisinde halkla ilişkilerin rolünü anlayabilme.
  • İkna ve propagandayla ilgili başlıkları anlama.
  • Halkla ilişkiler alanlarını ve çalışma prensiplerini anlama.
  • Halkla ilişkiler, reklamcılık, satış promosyonu ve benzeri çalışma alanlarını birbirinden ayırma ve tarif edebilme.
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık endüstrilerinin yapılarını anlama.
Dersin İçeriği Bu derste medya ilişkilerinden küresel tanıtım stratejilerine kadar bir çok konuda teorik ve pratik bir Halkla İlişkiler ve reklamcılık anlayışı geliştirilecek ve Halkla İlişkiler ve reklamcılık, kurumsal pazarlama iletişilimi bağlamında düşünülecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkilerde Bağlam: Tanımlamalar, Yönetim ve Örgüt, Uzmanların Rolü, Mediya Bağlamı. 1-62 (Exploring Public Relations)
2 Halkla İlişkilerde Bağlam: Halkla İlişkililer ve Demokrasi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Halkla İlişkilerde uluslararası bağlam. 78-112 (Exploring Public Relations)
3 Halkla İlişkilerde Teori ve Kavramlar: Sistem Teorisi ve Alternatif Yaklaşımlar. 141-166 (Exploring Public Relations)
4 Planlanmış bir iletişim süreci olarak Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Araştırma ve Değerlendirme 282-234 (Exploring Public Relations)
5 İzleyiciler, Paydaşlar, Kamular; Kurumsal İmaj, Bilinilirlik ve Kimlik; Halkla İlişkiler, Propaganda ve İkna Süreçlerinin Psikolojisi. 234-288 (Exploring Public Relations)
6 Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma: Medya İlişkileri, İç İletişim, Sorun Yönetimi, Krizlerde Halkla İlişkler Yönetimi, Halkla İlişklerde Tüketici; İşletmeler Arası Halkla İlişkiler. 310-446 (Exploring Public Relations)
7 Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma: Kamu İşleri, Finansal Halkla İlişkler 446-464 (Exploring Public Relations)
8 Halkla İlişklerde Uzmanlaşma: İletişim ve Bilgi Teknolojileri; İlkeler ve Planlama, Birleşik Pazarlama İletişimi. 482-518 (Exploring Public Relations)
9 Birleşik Pazarlama İletişimi. 482-518 (Exploring Public Relations)
10 Vize Sınavı
11 Halkla İlişkiler, reklamcılık ve ilgili alanların teorik ayrımı ve tanımlamaları. Thorson Esther, Shelly Rodgers, "What Does 'Theories Advertising' Mean", Advertising Theory (ed. Shelly Rodgers & Esther Thorson), Routledge, NY, 2012.
12 Reklamcılık ve endüstri yapısı. 1-31 (Advertising)
13 Reklam vericilerle medya arasındaki ilişkiler. 31-65 (Advertising)
14 Reklam ajansları ve medya ajanslarının rolü. 65-97 (Advertising)
15 Reklamcılıkta araştırma ve reklamcılığın toplumdaki rolü. 97-133 (Advertising)
16 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tench Ralph, Liz Yeomans, Exploring Public Relations, Pearson Edinburgh, 2006.
2. Thorson Esther, Shelly Rodgers, "What Does 'Theories Advertising' Mean", Advertising Theory (ed. Shelly Rodgers & Esther Thorson), Routledge, NY, 2012.
3. Fletcher, Winston, Advertising, Oxford University Press, NY, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 45