AKTS - Medya ve Toplumsal Temsil

Medya ve Toplumsal Temsil (PR437) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medya ve Toplumsal Temsil PR437 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ilgar Seyidov
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı medyada toplumsal temsil konusunu derinlemesine incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya, iktidar ve sosyal kimlik alanındaki temel kuramları ve araştırma yöntemlerini anlamak
  • Medyanın sosyal kimlikleri oluşturmadaki rolünü kavramak
  • Sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk, etnik köken ve milliyet kavramlarinin medyadaki temsillerini incelemek.
  • Sınıfta tanıtılan eleştirel kuram ve metodolojileri kullanarak yukarıdaki kimliklerle ilgili eleştirel medya analizleri gerçekleştirmek
  • Toplumsal cinsiyet, ırk, etnik köken ve sınıfsal yapılar üzerinde yeni medya teknolojilerinin etkisini incelemek.
Dersin İçeriği Kimlik nasıl kurulur, devam ettirilir ve temsil edilir; tarihsel bir perspektiften kimlik nasıl anlaşılır; bireyler geleneksel ve yeni medyaları kullanarak kimlikler nasıl yansıtılır; kişisel kimlerin sergilenmesinde popüler kültürün rolü nedir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Medya Etkisi ve Görsel Kültür Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Ch 10, “Identity Crisis.” p.255-269
3 Medya biçimleri: Telefon ve radyo Mcluhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. “The Telephone: Sounding Brass or Tinkling Symbol?” p.265-274.
4 Medya Biçimleri: Gazeteler ve basılı yayınlar. Anderson, Benedict. Imagined Communities. Ch. 2, “Cultural Roots.” p.22-36 Mcluhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. “The Printed Word: Architect of Nationalism” p.170-178.
5 Medya Biçimleri: Fotoğraf Mcluhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. “The Photograph: Brothels-Without-Walls” p.188-202.
6 Medya biçimleri: Film Mcluhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. “Movies: The Reel World” p.284-296.
7 Medya Biçimleri: Televizyon Williams, Raymond. Electronic Media and Technoculture. “The Technology and the Society.” P.35-50
8 Vize Sınavı
9 Medya'da örnek olay: Irk Means Coleman, Robert R. “Black Sitcom Portrayals.” Gender, Race, and Class in Media p.79-88.
10 Medya'da örnek olay: Cinsiyet ve cinsellik Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Ch 8, “Tinysex and Gender Trouble.”
11 Medya'da örnek olay: Güzellik ve beden Mirzoeff, Nicholas. An Introduction to Visual Culture. “Net Life”; “Virtual Bodies” p.111-114; 116-123.
12 Bilgisayar ve internet: Oyunlar ve ikinci hayat Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Ch. 7, “Aspects of the Self.” p.177-209
13 Bilgisayar ve internet: Sanal toplumsal ağlar Meyrowitz, Joshua. No Sense of Place. Ch. 8, “New Group Identities.” p.131-149.
14 Bilgisayar ve internet: Çoklu medya ve hibrit kimlikler Meyrowitz, Joshua. No Sense of Place. Ch. 15, “Where Have We Been, Where Are We Going?” p.307-329.
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lind, R. A. (Ed.), (2016). Race and Gender in Electronic Media: Content, Context, Culture. New York, NY: Routledge
2. Griffin, M. (2009). Communication: A First Look at Communication Theory. Boston: McGrawHill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama 1 25 25
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 1 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 188