AKTS - Bitirme Projesi

Bitirme Projesi (CEAC404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bitirme Projesi CEAC404 1 4 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyeleri verdikleri Bitirme projesi konularına bağlı olarak öğrencinin hangi zorunlu derslerden geçmesinin gerekli olduğunu veya hangi seçmeli dersleri alması gerektiğini belirterek öğrencisini belirler.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Hocaları (Department Faculty Members)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amaç ve hedefleri ; Öğrencileri bir araştırma çalışmasında izlenen en ortak yöntemlerle tanıştırmak, öğrenim sırasında kazandırılan temel bilgileri, deneysel, bilgisayar destekli tasarım modelleme, optimizasyon ve simülasyon veya bir yayın araştırma yoluyla pratik bir araştırmaya entegre etmek ve uygulama becerisi kazandırmak, konuyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşma ve yararlanma deneyimi kazandırmak), yaptıkları projeyi (çalışmayı) poster ve yazılı olarak İngilizce sunma becerisi kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Herhangi bir kimya mühendisliği problemini çözmek üzere daha önce öğrendikleri matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanir.
  • Kimya Mühendisliğinin kapsadığı bir konuda bilgiyi derler, ve/ veya bir süreci veya sürecin bir parçasını tasarlar veya benzetim kurar.
  • Deneysel çalışma planlar, ve/veya deneysel verileri ilişkilendirir veya ilişki türetebilir.
  • Poster ve sözlü sunu hazırlar ve İngilizce bir tez sunar.
  • Verilen bir program dahilinde çalışma disiplinini gerçekleştirir.
Dersin İçeriği 7. ve 8. yarıyıllarda iki yarıyıl süren, veya o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin bir yarıyılda tamamladıkları bitirme projesi konusu öğretim üyeleri tarafından verilebileceği gibi, öğrenciler tarafından da önerilebilir ve farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin danışmanlığı altında gerçekleştirilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim üyesinin öğrencilere Bitirme projesi'nin gerektirdiği teorik alt yapı konusunda bilgilendirmesi. Bitirme projesi konusunda öğrencilerin literatür çalışması.
2 Bitirme projesi konusunda öğrencilerin literatür çalışması.
3 Bitirme projesi konusunda öğrencilerin literatür çalışması.
4 Yapılan literatür çalışmalarının danışman ile değerlendirilmesi. Bitirme projesi'ni bilgisayar destekli tasarımı, simülasyon veya teorik olarak gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmaları. Bitirme projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları.
5 Planın uygulamaya konması
6 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
7 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
8 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
9 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
10 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
11 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
12 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
13 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
14 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi.
15 Projenin poster sunumu
16 Projenin bütün bölüme sözlü sunumu

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Books, journal articles, reports

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 50
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 71
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 29
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 14 2 28
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128