AKTS - Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri (CHL308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri CHL308 3 1 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; bilimsel yöntem, bilimsel çalışmada etik kurallar, araştırma süreci hakkında bilgi düzeyleri arttırmak ve araştırma önerisi hazırlama becerisi kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel yönteme ilişkin tanımların açıklar.
  • Bilimsel araştırmada temel ilkeleri açıklar.
  • Araştırma sürecinin açıklar.
  • Araştırma önerisi planlar.
  • Araştırma önerisi hazırlar.
  • Araştırma önerisi hazırlamada etik kurallara uyar.
Dersin İçeriği Bilimsel araştırma tekniklerine ilişkin kavramlar ve bilimsel araştırmada yer alan süreçlerin analiz ve uygulanması; araştırmada kullanılan yöntemler, ölçüm araçları, hipotez oluşturma ve örneklem seçimi; mesleki alanda yeni gelişmeleri takip edebilme, kanıta dayalı uygulamaları dikkate alma ve disiplinler arası çalışmalar planlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim, Bilimsel araştırma-tanım ve kavramlar, Bilimsel araştırmanın ilkeleri
2 Bilimsel okuryazarlık ve toplumsal algılama, Bilimin ve bilimsel çalışmaların tanımı, önemi ve işlevleri, Bilimin ölçütleri, özellikleri,
3 Bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma çeşitleri, özellikleri, aşamaları, bilim adamında bulunması gereken özellikler
4 Araştırmada etik kurallar
5 Konu seçiminde dikkat edilecek hususlar, araştırma konusunun önemi, kaynaklar seçiminde dikkat edilecek noktalar
6 Araştırma yöntemleri: nitel ve nicel araştırmalar, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması, evren ve özellikleri
7 Örneklem ve örnekleme alma yöntemleri, verilerin toplanması
8 Ara Sınav
9 Ölçme araçlarının özellikleri ve ölçmede hata ölçme araçlarının sınıflandırılması
10 Ölçme aracı uyarlama ve geliştirme ölçme sonuçlarının temel özelliği geçerlik ve güvenirlik geçerlik ve güvenirliği etkileyen faktörler, verilerin analizi
11 Araştırma önerisi planlama
12 Araştırma önerisi planlama GİRİŞ,(problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın önemi, varsayımlar sınırlılıklar, tanımlar). YÖNTEM (araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması).insan gücü ve takvim, kaynakça
13 Araştırma önerisi hazırlama
14 Araştırma önerisi hazırlama
15 Genel tekrar
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Diğer Kaynaklar 2. Araştırmalarda Rapor Tazım Teknikleri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj 1 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 105