AKTS - İletken Polimerler

İletken Polimerler (CEAC557) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İletken Polimerler CEAC557 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı iletken polimerlerin performansını ve davranımlarını anlamak için gerekli teoriler, sentez yöntemleri ve temel fiziksel görüşlere odaklanır. Ders öncelikle organik sistemlerde konjüge malzemelerin ve elektron-kafes dinamiğinin arkasındaki therileri sorgular. Ayrıca, tüm iletken polimer ailesinin, poliasetilenler, polianilinler, poli(arilen vinilen)ler, poly(arilen etin)ler ve polihetosiklikleri içerir, sentez yöntemlerini, elektriksel ve fiziksel özelliklerini detaylı olarak tanımlar. Son olarak, iletken polimerler için birçok proses yöntemleri ve bunların farklı cihaz ve uygulamalardaki entegrasyonunu üzerine yoğunlaşır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletken polimerlerin ilkelerini ve iletkenliklerinin arkasındaki nedenleri anlar
  • İletken polimerlerin sentezi için deneysel yöntemleri tanımlar
  • Çeşitli iletken polimer mimarilerinin sentezini önerir.
  • Yapı-özellik ilişkilerini açıklar.
  • Elektroanalitik ve spektroskopik teknikleri karakterizasyon için nasıl kullanacağını açıklar.
  • İletken polimerler ve uygulamaları için proses yöntemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği İletken polimerlerin keşfi ve gelişimi, polimerizasyon teknikleri, kimyasal polimerizasyon, elektropolimerizasyon, iletken polimer sınıfları, poliasetilenler, polianilinler, politiyofenler, polikarbazoller, poliflorenler, vb ve bunların türevleri, yapı-özellik ilişkileri, yalıtkan-metal geçişi, iletken polimerlerde metalik hal, band aralığı, iletke

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletken Polimerler Keşfi ve Gelişimi 1-20
2 Metal ve Yalıtkanlara Karşı İletken Polimerler 21-30
3 İletken Polimerlerin Sentezi ve Sınıfları Bölüm 3’den Bölüm 14’e
4 İletken Polimerlerin Sentezi ve Sınıfları Bölüm 3’den Bölüm 14’e
5 İletken Polimerlerin Sentezi ve Sınıfları Bölüm 3’den Bölüm 14’e
6 İletken Polimerlerin Sentezi ve Sınıfları Bölüm 3’den Bölüm 14’e
7 İletken Polimerlerin Sentezi ve Sınıfları Bölüm 3’den Bölüm 14’e
8 ARA SINAV I
9 İletken Polimerlerin Özellikleri ve Karakterizasyonu Bölüm 15’den Bölüm 22’ye
10 İletken Polimerlerin Özellikleri ve Karakterizasyonu Bölüm 15’den Bölüm 22’ye
11 İletken Polimerlerin Özellikleri ve Karakterizasyonu Bölüm 15’den Bölüm 22’ye
12 İletken Polimerlerin Özellikleri ve Karakterizasyonu Bölüm 15’den Bölüm 22’ye
13 SUNUM
14 İletken Polimer Esaslı Uygulamalar ve Cihazlar Bölüm 5’den Bölüm 16’ya
15 İletken Polimer Esaslı Uygulamalar ve Cihazlar Bölüm 5’den Bölüm 16’ya
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Terje A. Skotheim and John R. Reynolds (Editors), Handbook of Conducting Polymers, Conjugated Polymers-Theory, Synthesis, Properties, and Characterization, 3rd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.
2. Terje A. Skotheim and John R. Reynolds (Editors), Handbook of Conducting Polymers, Conjugated Polymers-Processing and Applications, 3rd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.
3. Andreas Elschner, Stephan Kirchmeyer, Wilfried Lövenich, Udo Merker and Knud Reuter, PEDOT-Principles and Applications of an Intrinsically Conductive Polymer, CRC Press, Taylor & Francis Group,2011.
Diğer Kaynaklar 4. Serge Cosnier and Arkady Karyakin (Editors), Electropolymerization, Concepts, Materials and Applications, 1st Edition, Wiley-VCH, 2010.
5. Mario Leclerc and Jean-Francois Morin (Editors), Design and Synthesis of Conjugated Polymers, 1st Edition, Wiley-VCH, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 28 28
Toplam İş Yükü 125