AKTS - Mühendislik Mekaniği I

Mühendislik Mekaniği I (ENE207) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Mekaniği I ENE207 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PHYS 101, MATH 157
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrencilerin denge halindeki mekanik elemanları analiz etme yeteneği olacaktır, farklı yükleme koşulları altındaki mekanik elemanların gerilme analizi yapabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilere mühendislik mekaniğinin temel kavramlarının tanıtılması.
  • Statik denge halindeki temel yapısal elemanları analiz metotlarının incelenmesi
  • Yükleme, gerilme, gerinim ve deformasyon kavramlarını geliştirmek.
Dersin İçeriği İdealleştirmeler ve Mekaniğin ilkeleri. Vektörel büyüklükler. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Denge Hali. Yapıların elemanları, makaslar, kirişler, kablolar ve zincirler. Sürtünme. Gerilme ve gerinim kavramları. Basit yükleme; gerilim, burulma ve eğilme. Basit yükleme ile eğilme, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler. Bileşik gerilmeler, Mohr çemberi, bileşik yüklemeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Maddesel noktaların Statiği Bölüm 2
3 Rijit Cisimler: Eşdeğer Kuvvet Sistemleri Bölüm 3
4 Rijit Cisimlerin Dengesi Bölüm 4
5 Dağılmış Kuvvetler: Sentroidler ve ağırlık merkezleri Bölüm 5
6 Yapıların analizi Bölüm 6
7 Dağılmış Kuvvetler: Atalet Momentleri Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Gerilme Kavramları Bölüm 8
10 Gerilme ve Gerinim: Eksenel Yükleme Bölüm 9
11 Burulma Bölüm 10
12 Basit Eğilme Bölüm 11
13 Kirişlerde ve ince cidarlı elemanlarda kesme gerilmeleri Bölüm 13
14 Eğilme için Kirişlerin analizi ve tasarımı Bölüm 12
15 Gerilmelerin dönüşümü Bölüm 14
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Statics and Mechanics of Materials, 1st Edition, Ferdinand P. Beer, E., Russell Johnston, McGraw-Hill, 2011
Diğer Kaynaklar 2. Statics and Mechanics of Materials, 2nd Edition, Russell C. Hibbeler, Prentice Hall, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi. X
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128