AKTS - Mühendislik Mekaniği II

Mühendislik Mekaniği II (ENE208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Mekaniği II ENE208 2 2 1 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE207 Mühendislik Mekaniği I
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı rijit cisimlerin ve parçacıkların düzlemsel hareketlerinin matematiksel tanımlamasını öğrencilere anlatmaktır. Bu derste kuvvet ile hareket arasındaki ilişki çalışılacaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik dinamik problemlerini analiz edebilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek
  • Basit dinamik yapıları/sistemleri tasarlayabilmek,
  • İntegrasyon ve türev gibi temel matematik kavramlara aşina olmayı gerektiren kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek,
  • Makine tasarım dersinin başlangıcı olan basit dinamik prensipleri tanımlayabilmek.
Dersin İçeriği Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dinamiğe giriş, Parçacıkların kinematiği: Doğrusal Hareket Bölüm 1
2 Parçacıkların Kinematiği: Düzlemde Eğrisel Hareket, Uzayda Eğrisel Hareket Bölüm 2
3 Parçacıkların Kinematiği: Bağıl Hareket, Sınırlamalı Hareket Bölüm 2
4 Parçacıkların Kinetiği: Newton’un İkinci Yasası Bölüm 3
5 Parçacıkların Kinetiği: Newton’un İkinci Yasası Bölüm 3
6 Parçacıkların Kinetiği: İş ve Enerji Bölüm 3
7 Parçacıkların Kinetiği: İş ve Enerji Bölüm 4
8 Ara Sınav
9 Parçacıkların Kinetiği: Impuls-Momentum Bölüm 5
10 Parçacıkların Kinetiği: Çarpışma ve Parçacık sisteminin Kinetiği Bölüm 5
11 Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği Bölüm 6
12 Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği Bölüm 7
13 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği: Newton’un İkinci Yasası Bölüm 8
14 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği: İş ve Enerji Bölüm 9
15 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği: Impuls-Momentum Bölüm 10
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Meriam, J. L., Kraige, L.G., and Palm, W. J., “Engineering Mechanics: Dynamics” 6th Edition (SI Version), John Wiley, ISBN: 978-0-471-78703-7
Diğer Kaynaklar 2. Shames, I.H., “Engineering Mechanics, Statics and Dynamics”, Prentice Hall Inc.
3. Beer, F.P. and Johnston, E.R., “Vector Mechanics for Engineers, Dynamics” McGraw-Hill
4. Hibbeler, R.C., “Engineering Mechanics, Statics and Dynamics”, Macmillan Pub. Co. Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 10
Sunum - -
Projeler 3 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi. X
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 4 7 28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128