AKTS - Tasarım ve Proje Yönetimi

Tasarım ve Proje Yönetimi (MMR491) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım ve Proje Yönetimi MMR491 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Göktürk Gültek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Eğitim süresi içinde verilen her türlü bilgi ve uygulamanın tasarım süreci, iş ortamı ve mesleği ilgilendiren yasal / yönetsel çerçevedeki rolü ve etkinliği, tasarım ve proje yönetimi hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, edindikleri tasarım bilgi ve becerilerine yönelik; araştırma, seçim yapma, karar verme ve çözüm üretme becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği Tasarım, proje ve toplam kalite yönetimi, yasal yönetsel çerçeve bağlamında tasarıma etki eden faktörler, insan, fiziksel çevre, eylemler, kullanıcı gereksinimleri, sınırlamalar, seçim öncelikleri, değerlendirme kriterlerinin analizi ve organizasyonu; değerlendirme ve denetim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması, Genel Giriş, Doğal ve Yapay Fiziksel Çevre
2 İnsan ve Fiziksel Çevre İlişkilerinin Tasarıma Etkileri - Katılımı
3 Eylem Alanlarının Analizi ve Organizasyonu
4 Kullanıcı Gereksinimlerinin Analizi ve Organizasyonu
5 Amaç Belirlenmesi, Sınırlamalar, Seçim Öncelikleri, Değerlendirme Kriterleri, Değerlendirme ve Denetim
6 ARA SINAV I
7 Mimarlık ve Yasal ve Yönetsel Çerçeve, İmar Yasası & İmar Yönetmelikleri, Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Çalışmalar (Tasarım- Üretim - Kullanım), İmar Projeleri, Projelendirme, İzin ve Ruhsat aşamaları
8 Proje Yönetimi
9 Toplam Kalite Yönetimi
10 Kontrol Listeleri - Mahal Listesi Çalışması
11 Metraj - Keşif Çalışmaları
12 Metraj - Keşif Çalışmaları
13 Metraj - Keşif Çalışmaları
14 Metraj - Keşif Çalışmaları
15 II. ARA SINAV
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basılmamış Ders Notları, G. Gültek.
7. Anon., Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Ankara, 1980.
Diğer Kaynaklar 2. EKŞİOĞLU, K., ERUZUN, Cengiz., İmar, İhale, İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Müteahhitlik Mevzuatı, Yasa Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1986.
3. EREL, Ş.N., Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, 1998.
4. Anon., Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, TMMOB, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 1999.
5. GÜLTEK, G., Konut Ediniminde Nitelik Denetimi, Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bil.Ens.Ankara,1997
6. GÜLTEK, G., Proje ve Yapım Süreçlerinde Mimarın Yetki ve Sorumlulukları, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, TMMOB, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 1999.
8. ÇAKALIR, Y., Mimarlık Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1974.
9. Anon., Turizm Müesseselerine Ait Vasıflar Yönetmeliği, T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Güven Matbaası, 1978.
10. Anon., Turizm Müesseseleri ve Nitelikleri Yönetmeliği, Turizmi Teşvik Kanunu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güven Matbaası, 1982.
11. Anon., Bodrum İmar Yönetmeliği ve Planları, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ekspres Matbaası, 1985.
12. Anon., Avrupa Mimarlık ve Yarın (Beyaz Kitap), Avrupa’nın Yapılı Çevresi için Öneriler, Architects’ Council of Europe, TMMOB, Mimarlar Odası, Kardelen Ofset, Ankara, 2002.
13. Anon., UIA Belgeleri 2001, Mesleği Uygulama Kural ve Politikaları, UIA/UNESCO Mimarlık Eğitim Şartı, Danışmanlık Ahlak Kuralları, TMMOB, Mimarlar Odası, Barok Ofset, Ankara, 2001.
14. ERİM, A., Mimarlıkta Mesleki ve Toplumsal Sorumluluk, UIA/ACE Belgeleri, Uluslar arası Panel, Mimarlar Odası, Barok Ofset, Ankara, 2002.
15. ÇAKIN, Ş., Mimari Tasarım, İnsan ve Çevre, Özal Matbaası,İstanbul, 1988
16. Anon., Toplam Kalite Yönetimi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 7 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 10
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi. X
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama. X
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama. X
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama. X
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 3 4 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 4 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 96