AKTS - Enerji Etkin Yapı Tasarımı II

Enerji Etkin Yapı Tasarımı II (MMR372) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Etkin Yapı Tasarımı II MMR372 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 382- MMR 371
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Filiz Bal Koçyiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, teorik olarak bilinen ve araştırılan sürdürülebilir enerji kaynakları uygulamalarının dönem içi verilen proje konuları ile ilişkilendirilmesidir. Böylece, bu kaynakların bir bina tasarımında nasıl kullanılacağını öğrenmek, böylece “0” emisyonlu yapılar ve kent dokuları konusunda bilgilenmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci; öğrendiği doğal ve yapılı çevresel faktörleri tasarımına uygular. Çevresinde bulunan doğal enerji kaynaklarını ve bunların özelliklerini, bu enerji tiplerinin yapılarda etkisini araştırır ve projesine bu konuda yapacağı tasarımı ekler. Güneş, rüzgar, su elemanlarının ve diğer sürdürülebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini araştırır, hesaplamar ile en uygun enerji kazançlarını elde eder ve tasarımında kullanır.
Dersin İçeriği Sürdürülebilir enerji sistemleri. Yapılarda enerji kontrolü üzerinde çalışmalar yapılıp proje üzerinde değerlendirilecektir. Yapının çevresinden etkilenme faktörleri ve alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama. Hazırlanmış olan yarışma projesinin tamamlanıp uygulanabilir hale gelmesi sağlanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders kapsamının verilmesi. Uygulanacak konuların seçilmesi.
2 Tasarlanacak yapı konusu ön çalışmaların yapılması. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
3 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının yer tayini ve çevre verilerinin araştırılması. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması
4 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının konumu ile ilgili meteorolojik verilerin toplanması. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması
5 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının LEED sertifikası alabilmesi için içermesi gereken alt yapılarının araştırılması. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
6 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının güneş enerji kazançlarının saptanması. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
7 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının Su ve sıhhi tesisat. Katı atık yönetimi. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması
8 Ara sınav
9 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının yakın ve genel çevre etkisinin bina zarfına etkisi. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
10 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının yenilenebilir enerji teknolojileri. Yenilenebilir enerjinin yerel çevre ve küresel çevre üzerindeki etkisi. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
11 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının yakın çevre hava akımları ve hâkim rüzgarının değerlendirmesi. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
12 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının sıhhi sistemler, klima sistemleri elektrik sistemleri ve sürdürülebilir enerji ilişkileri. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
13 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının termal ve görsel konfor ilkeleri. Mikro klima etkileri. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.
14 Enerji etkin tasarım yapılacak yapının termal ve görsel konfor ilkeleri. Mikro klima etkileri. Seçilen konu ile ilgili literatür taraması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. BAL KOÇYİĞİT, F. “Energy efficient building principles” lecture notes.
3. UN HABITAT FOR A BETTER URBAN FUTURE. “Sustainable building design for tropical climates” UN HABITAT, 2014.
4. Santamouris , M., “ Energy and Climate in the Urban Built Environment” James and James LTD. 2011.
5. Clarke, J.A. “Energy simulation in building design.” Butterworth Heinemann, 2001.
6. McLennan J. “The philosopy of sustainable design: the future of architecture” 2004.
Ders Kitabı 2. Kreith, F. , Goswami D. Yogi, “Handbook of energy efficiency and renewable energy” CRC Press. New York. 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 28
Laboratuar - -
Uygulama 2 10
Alan Çalışması 2 16
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 16
Sunum 2 16
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 5
Genel Sınav/Final Juri 1 9
Toplam 24 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 91
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 9
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi. X
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama. X
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama. X
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama. X
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 1 4 4
Derse Özgü Staj 1 4 4
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 4 4
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler 1 7 7
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 63