AKTS - Kentsel Tasarım İlkeleri

Kentsel Tasarım İlkeleri (ICM353) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kentsel Tasarım İlkeleri ICM353 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kentsel tasarımı, fonksiyonel ve biçimsel açıdan inceleyerek yaşam kalitesi üzerindeki rolünü ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda kavramak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel tasarım kuramlarını öğrenir.
  • Kentsel tasarım elemanlarının öğrenir.
  • Analiz, sentez, değerlendirme, uygulama gibi kentsel tasarım süreçlerinin öğrenir ve kent parçaları üzerinden irdeler.
  • Kentsel tasarım ölçeğinin, diğer ölçeklerle ilişkilendirir.
  • Kentsel tasarım dilini anlar ve yorumlar.
Dersin İçeriği Kentsel tasarımın potansiyel rolünün, kent planlamasından iç mimarlığa kadar uzanan kapsam içinde kavranması; kentsel tasarım ile ilgili elemanların, kavramların ve örneklerin incelenmesi ile tasarım fikirlerinin oluşması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
2 Kent ve kentsel tasarımın tanımı, amacı, anlamı ve kentsel tasarım süreci (aşamaları) ve alıştırma (zihin/bellek haritası) Okuma parçası
3 Lynch’in okunaklık, kent imgesini/görüntüsünü oluşturmak, yapı ve kimlik, imgelenebilirlik gibi kavramlarının incelenmesi ve alıştırma (zihin/bellek haritası) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Kentsel tasarım bağlamında insan ve çevre ilişkisinin tanımlanması ve kentsel tasarım ile ilgili genel bir tartışma Okuma parçası
5 Kent imgesi ve bileşenleri (kenti oluşturan elemanlar ve mekanlar) ve sunum Sunum için hazırlık
6 Kent ve kamusal alan ilişkisi, kamusal alanların kentteki rolü ve sunum Sunum için hazırlık
7 Kentsel tasarımda teorik yaklaşımlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Kentin morfolojisi, iç ve dış mekan ilişkisi ve alıştırma (Ankara) ve sunum Sunum için hazırlık.
9 Eskiz çalışması Sunum için hazırlık
10 Kent ütopyaları, peyzaj mimarlığının kentsel tasarımdaki yeri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 İç mimarlığının kentsel tasarımdaki yeri Sunum için hazırlık
12 Kentsel tasarım kavramlarının Ankara örneği üzerinden tartışılması ve sunum İlgili Ankara Planı’nın bulunması
13 Kentsel tasarım kavramlarının Ankara örneği üzerinden tartışılması ve sunum Ankara Planı ile ilgili önerilen alanın çalışılması
14 Kamusal alanda iç dış mekan sürekliliğinin aktarılması, alıştırma ve sunum Ankara Planı ile ilgili önerilen alanın çalışılması
15 Kamusal alanda iç dış mekan sürekliliğinin aktarılması, alıştırma ve sunum Ankara Planı ile ilgili önerilen alanın çalışılması
16 Final Teslim Finale hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Altman, I. (1989) Public Places and Spaces. New York: Plenum Press.
2. Anderson, S. (ed.). (1978) On Streets. Cambridge: MIT Press.
3. Curran, R. J. (1980) Architecture and the Urban Experience. New York: Van Nostrand Reinhold.
4. Gehl, J. (1987) Life between Buildings: Using Public Space. New York: Van Noostrand Reinhold Company.
5. Krier, R. (1979) Urban Space. London : Academy Editions.
6. Lynch, K. (1960) The Image of the City. (Kent İmgesi) Cambridge: Technology Press.
7. Moughtin, C. (1992) Urban Design: Street and Square. Oxford: Architectural Press.
8. Nasar (1998) The Evaluative Image of the City. Thousand Oaks: Sage Publications.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 9 27
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100