AKTS - Detay Tasarımı

Detay Tasarımı (ICM361) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Detay Tasarımı ICM361 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Proje fikrinin pekiştirilmesi amacıyla detayların çözümlenmesi için konvansiyonel ve/veya konvansiyon dışı teknik ve üretim metotlarının uygulamalı olarak öğretilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Detaylarla ilgili ihtiyaçları analiz eder.
  • Bu bağlamda doğru malzemeleri seçer.
  • Bu malzemelerin işlenme, biraraya gelme ilişkilerini inceler.
  • Bir tema bağlamında detay bütün ilişkisini inceler.
  • Bir projeyi uygulanabilir hale getirir.
Dersin İçeriği Yapı strüktürü ve malzemeleri ile ilgili detay projelerinin teknik ve üretime yönelik çözümleri ve bu çözümlerin mekansal bütünlük içindeki estetik değerlendirmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve İçeriği İle İlgili Bilgilendirme Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Malzemelerin Nitelikleri, Malzemeler Üzerindeki İşlemler ve Malzemelerin Biraraya Getirilmesi İle İlgili Öğrenciler Tarafından Hazırlanması İstenecek Olan Ödevin Tanıtılması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Malzeme Sunumları Öğrenciler tarafından malzemelerle ilgili sunum hazırlanması
4 Malzeme Sunumları Öğrenciler tarafından malzemelerle ilgili sunum hazırlanması
5 Belirlenen Proje Fikrinin Detay Tasarımında Kullanılması İçin Küçük Ölçekli Bir Proje Verilmesi, Detay Projesi Çizim Standartlarının Aktarılması Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 Öğrenciler tarafından belirlenen proje fikrinin değerlendirilmesi. Öğrenciler tarafından proje fikrinin belirlenmesi
7 Detay Projesi Çizim Standartları bağlamında planların değerlendirilmesi. Detay Projesi Çizim Standartları bağlamında planların çizilmesi
8 Detay Projesi Çizim Standartları bağlamında detayların değerlendirilmesi. Detay Projesi Çizim Standartları bağlamında detayların çizilmesi
9 Detay Projesi Çizim Standartları bağlamında detayların değerlendirilmesi. Detay Projesi Çizim Standartları bağlamında detayların çizilmesi
10 I. Proje teslim ve değerlendirmesinin yapılması ve iç mekân tasarımı dersinin projesi ile ilgili benzer bir çalışma yapılması. Teslim edilecek proje çizimlerinin tanımlanması.
11 İç mekân tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları bağlamında üretilen detayların değerlendirilmesi. İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları detayların üretilmesi.
12 İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları bağlamında üretilen detayların değerlendirilmesi. İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları detayların üretilmesi.
13 İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları bağlamında üretilen detayların değerlendirilmesi. İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları detayların üretilmesi.
14 İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları bağlamında üretilen detayların değerlendirilmesi. İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları detayların üretilmesi.
15 İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları bağlamında üretilen detayların değerlendirilmesi. İç mekan tasarımı dersinin proje fikrinden yola çıkarak detay projesi çizim standartları detayların üretilmesi.
16 Final Değerlendirme Proje teslimine hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Dickinson, D., (1997). Expressive Details: Materials, Selection, Use. New York: McGraw-Hill
2. Schittich, C., (2000). In Detail: Single Family Houses. München: Institut für internationale Architektur-Dokumentation

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 9 40
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 9 3 27
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100