AKTS - Mobilya Tarihi

Mobilya Tarihi (ICM371) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobilya Tarihi ICM371 Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarih öncesi dönemden modern çağa küresel mobilya tarihinin aktarılmasını amaçlar. Bu bağlamda farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışını ve dönüşümünü inceler. Ayrıca tarihsel süreçte mobilya tasarımlarını etkileyen olayların farkında varır ve önemli tasarımcıların ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel süreçte mobilya tasarımını etkileyen olaylar hakkında bilgi sahibi olur.
  • Farklı malzemeleri ve mobilya üretim tekniklerini tanır. Tarihte öne çıkan tasarımcıları ve mobilya tasarımlarını öğrenir.
  • Farklı dönem ve kültürlerden, farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışı ve dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.
  • Mobilya tarihine yönelik eleştirel düşünme becerisini kazanır.
Dersin İçeriği Farklı dönemlerde mobilya tasarımının gelişim süreci; mobilya tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist yaklaşımlar; organik tasarım; mobilya tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist yaklaşımlar; Türkiye?de mobilya tasarımı; mobilya tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 MÖ 4000 – MS 1600 Gelecek derse hazırlık
3 1600 – 1700 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
4 1700 – 1760 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
5 1760 – 1800 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
6 1800 – 1840 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
7 1840 – 1900 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
8 1880 – 1920 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
9 1880 – 1915 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
10 1919 – 1940 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
11 1925 – 1945 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
12 1945 – 1970 & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
13 1970 sonrası & öğrenci sunumları Gelecek derse hazırlık
14 Gezi Ön Değerlendirmeye hazırlık
15 Sergi Ön Değerlendirme Ön Değerlendirmeye hazırlık
16 Sergi Sergiye hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Blakemore, R. G. (2006). History of interior design & furniture : from ancient Egypt to nineteenth-century Europe. Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, c2006.
2. Hinchman, M. (2009). History of furniture : a global view. New York : Fairchild Books, 2009.
3. Mang, K. (1979). History of modern furniture. New York : H.N. Abrams, 1979, c1978
4. Miller, J. (2005). Furniture : world styles from classical to contemporary. London : Dorling Kindersley, 2005.
5. Smith, E. (1985). Furniture: A Concise History (World of Art). Thames and Hudson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 100