AKTS - Tarihi Mekanların Analizi

Tarihi Mekanların Analizi (MMR444) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarihi Mekanların Analizi MMR444 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 122 - Mimarlık Tarihi I , MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihi mekanların oluşum, gelişim süreçlerini, şehrin fiziksel yapısı ile ilişkisini tanımak; Mimarlık ve sanat tarihi açısından incelemek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Seçilen mekanların oluşumunu, tarihi süreç ve coğrafya bağlamında ilişkisini öğrenir.
  • -Anadolu-Türk şehrinin mekan oluşumunu etkileyen etmenler ile bu etmenlerin değişiminin mekanlarda ve çevresinde yarattığı işlevsel gelişimi öğrenir.
  • - Yapıların tarihsel arka planı ile nasıl bağ kurulabileceğini ve geleceğe dönük kestirimlere girişme becerisi kazanır.
  • - Tarihi mekanların korunması bilincini kazanır.
Dersin İçeriği Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellik

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında bilgi
2 Seçilen konularla ilgili kuramsal bilgi
3 Seçilen konularla ilgili kuramsal bilgi
4 Anadolu Uygarlıkları
5 Helenistik Dönem
6 Roma Dönemi –Bizans
7 Anadolu Selçukluları
8 Osmanlı Dönemi
9 Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemi
10 Avrupa’dan Örnekler
11 Avrupa’dan Örnekler
12 Sunum ve Tartışma
13 Sunum ve Tartışma
14 Sunum ve Tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ASLANAPA, O., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul 1984.
2. ÇAĞLAR, A. (ed.), Topkapı Palace, İstanbul 2000.
3. EIGL, K., HUBMANN, F., BRANDSTÄTTER, C., Schönbrunn. Ein Schloß und seine Welt, Molden, Wien 1982.
4. İNALCIK, H. – RENDA, Günsel (ed.) Osmanlı Uygarlığı 1-2, Ankara 2002.
5. KUBAN, D. (ed.), Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002.
6. KUBAN, D., Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007.
7. NECİPOĞLU, G., Architecture, Ceremonial, and Power - The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York 1991.
8. PEKER, A.U. – BİLİCİ, K. (ed.) .) Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı II, Ankara 2006.
9. SÖZEN, M., Devletin Evi Saray, İstanbul 1991.
10. ÜLGEN, A., Boğaziçi Sarayları, İstanbul 1997.
11. OCAK, A. Y. (ed.) Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı I, Ankara 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 10 10
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75