AKTS - Tarihi Mekanların Analizi

Tarihi Mekanların Analizi (MMR444) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarihi Mekanların Analizi MMR444 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 122 - Mimarlık Tarihi I , MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihi mekanların oluşum, gelişim süreçlerini, şehrin fiziksel yapısı ile ilişkisini tanımak; Mimarlık ve sanat tarihi açısından incelemek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Seçilen mekanların oluşumunu, tarihi süreç ve coğrafya bağlamında ilişkisini öğrenir.
  • -Anadolu-Türk şehrinin mekan oluşumunu etkileyen etmenler ile bu etmenlerin değişiminin mekanlarda ve çevresinde yarattığı işlevsel gelişimi öğrenir.
  • - Yapıların tarihsel arka planı ile nasıl bağ kurulabileceğini ve geleceğe dönük kestirimlere girişme becerisi kazanır.
  • - Tarihi mekanların korunması bilincini kazanır.
Dersin İçeriği Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellikleri. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MMR 222 Mimarlık Tarihi II

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında bilgi
2 Seçilen konularla ilgili kuramsal bilgi
3 Seçilen konularla ilgili kuramsal bilgi
4 Anadolu Uygarlıkları
5 Helenistik Dönem
6 Roma Dönemi –Bizans
7 Anadolu Selçukluları
8 Osmanlı Dönemi
9 Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemi
10 Avrupa’dan Örnekler
11 Avrupa’dan Örnekler
12 Sunum ve Tartışma
13 Sunum ve Tartışma
14 Sunum ve Tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ASLANAPA, O., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul 1984.
2. ÇAĞLAR, A. (ed.), Topkapı Palace, İstanbul 2000.
3. EIGL, K., HUBMANN, F., BRANDSTÄTTER, C., Schönbrunn. Ein Schloß und seine Welt, Molden, Wien 1982.
4. İNALCIK, H. – RENDA, Günsel (ed.) Osmanlı Uygarlığı 1-2, Ankara 2002.
5. KUBAN, D. (ed.), Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002.
6. KUBAN, D., Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007.
7. NECİPOĞLU, G., Architecture, Ceremonial, and Power - The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York 1991.
8. PEKER, A.U. – BİLİCİ, K. (ed.) .) Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı II, Ankara 2006.
9. SÖZEN, M., Devletin Evi Saray, İstanbul 1991.
10. ÜLGEN, A., Boğaziçi Sarayları, İstanbul 1997.
11. OCAK, A. Y. (ed.) Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı I, Ankara 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 10 10
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75