AKTS - Sanat Yapıtları Analizi

Sanat Yapıtları Analizi (ICM473) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat Yapıtları Analizi ICM473 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Farklı dönem ve coğrafyalardan, farklı kültürlere ait sanatçıları ve sanat eserlerini tanımak; tarihsel süreçte sanat eserlerini etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; sanat eserlerini tanımlama, analiz etme ve eleştirel düşünebilme becerisini kazanmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı dönem ve uygarlıklara ait başlıca sanatçıları ve sanat eserlerini tanır.
  • Sanat eserlerinin ait olduğu farklı dönemlerin özelliklerini ve sanatı etkilemiş başlıca olayları öğrenir.
  • Tarihsel süreçte yaşanan sosyo-kültürel olaylar ile sanat eserleri arasında ilişki kurmayı öğrenir.
  • Sanat eserlerinin ortaya çıkış süreçleri ve zaman içindeki dönüşümleri ile ilgili bilgi sahibi olur
  • Sanat eserlerini tanımlama ve analiz edebilme becerisini kazanır.
Dersin İçeriği Sanat ve sanatçı kavramları; ikonoloji kavramı; Paleolitik ve Neolitik dönem sanatı; Antik Çağ uygarlıklarında sanat; Orta Çağ döneminde sanat; Rönesans döneminden Modern Döneme sanat konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel içeriği hakkında bilgi verilmesi Ders hakkında bilgi edinme
2 Paleolitik ve Neolitik Dönem Sanatı Okuma
3 Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat I: Eski Mısır, Sümerler, Girit Uygarlığı , Akad İmparatorluğu, İndus Vadisi Uygarlığı, Eski Çin Hanedanlıkları Okuma
4 Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat II: Babil İmparatorluğu, Asurlular, Maya Uygarlığı, Hititler, Miken Uygarlığı, Frigler, Fenikeliler Okuma
5 Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gezisi Okuma
6 Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat III: Etrüskler, Antik Yunan Okuma
7 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
8 Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat IV: Roma İmparatorluğu Döneminde Sanat Okuma
9 Orta Çağ Döneminde Sanat I: Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu Okuma
10 Orta Çağ Döneminde Sanat II: Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Emevîler, Abbâsîler, Fatımi Devleti, Aztekler Okuma
11 Orta Çağ Döneminde Sanat III: Romanesk, Gotik Sanatı Okuma
12 Öğrenci Sunumları Sunumlara hazırlık
13 Rönesans Döneminden Modern Döneme Sanat I: Barok, Rokoko Okuma
14 Rönesans Döneminden Modern Döneme Sanat II: Osmanlı İmparatorluğunda Sanat, Oryantalizm Okuma
15 Rönesans Döneminden Modern Döneme Sanat III: Maniyerizm, İzlenimcilik, Dışavurumculuk Okuma
16 Final Sınavı Final sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 3. Bazin, G., & Hilav, S. (n.d). Sanat tarihi : sanatın ilk örneklerinden günümüze. İstanbul: Kabalcı, 2015.
4. Gombrich, E. 1. (Ernst Hans), 1909-, Erduran, E., & Erduran, Ö. (1999). Sanatın öyküsü. İstanbul : Remzi Kitabevi, 1999.
5. Turani, A. (1992). Dünya sanat tarihi. İstanbul : Remzi Kitabevi, 1992.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 7 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 52