AKTS - Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği

Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (LAW492) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği LAW492 1 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kamu Denetçiliği Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde öğrenciler Kurumdaki uzmanlarla birlikte önce kurumla ilgili çalışma yapacak, daha sonra Kurum ile işbirliği içinde seçilen ve dezavantajlı gruplara yönelik başvuru(lar) üzerinde çalışarak Kuruma bu başvuru ya da başvurularla ilgili bir tavsiye kararı önerisi hazırlayacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, mevzuat inceleme, literatür tarama, karar okuma ve karar yazma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve karar taslağı yazma yeteneğini kazanırlar.
Dersin İçeriği Ombudsmanlık Kurumuna yapılan ve kişisel verileri gizlenmiş bir veya birden fazla başvuru seçilerek bu başvurunun konusuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, başka ülke örneklerinin incelenmesi ve başvuruyla ilgili bir tavsiye kararı önerisi yazılarak kurumla paylaşılması ve bu karar örneğinini öğrenci dergisinde basılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünyadaki ombudsman örnekleri ve KDK
2 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve Kurumun işleyişi
3 Seçilen başvuruya ilişkin ulusal mevzuatın ve ulusal mahkeme kararlarının genel olarak incelenmesi İlgili mevzuatın taranması ve okunması
4 Seçilen başvuruya ilişkin uluslararası mevzuatın incelenmesi ve varsa ilgili AİHM kararlarının bulunması
5 Başvuruya ilişkin literatürün incelenmesi Öğrencilere dağıtılan konuların araştırılması
6 Karar yazımı hakkında bilgilendirme ve bazı örnek kararların incelenmesi Öğrencilere dağıtılan konuların araştırılması
7 Karar taslağının hazırlanması Taslak üzerinde çalışmak
8 Karar taslağının hazırlanması Taslak üzerinde çalışmak
9 Karar taslağının hazırlanması Taslak üzerinde çalışmak
10 Karar taslağının hazırlanması Taslak üzerinde çalışmak
11 Karar taslağının hazırlanması
12 Taslağın Kurumla paylaşılarak üzerinde çalışılması
13 Taslağın Kurumla paylaşılarak üzerinde çalışılması
14 Taslağın Kurumla paylaşılarak üzerinde çalışılması
15 Önerinin öğrenci dergisinde basılabilecek hale getirilmesi
16 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kaynaklar seçilen konuya bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama 1 50
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100