AKTS - Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku (LAW315) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeni Usul Hukuku LAW315 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun genel hükümlerini açıklarlar.
  • İlk derece yargılamasına ilişkin kuralları uygularlar.
  • Tarafları ilgilendiren yasal usul kurallar hakkında örnek verirler.
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri ve üst derece yargılamaya ilişkin kuralları hakkındaki problemleri çözerler.
Dersin İçeriği Mahkemeler teşkilatı, dava ve kanun yolları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun genel hükümleri ve ilk derece yargılamaya ilişkin kuralların öğrenilmesi; İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşler Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
2 İlgili hükümlere ilişkin Yargıtay içtihatları; Uyuşmazlıkların çözümünde başvurulacak yöntemler Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
3 Dava kavramını anlama; Mahkeme kavramının kapsamını öğrenme Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
4 Mahkeme usul işlemlerini öğrenme; Taraf usul işlemlerini öğrenme Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
5 Dava türlerini öğrenme; Dava şartları; İlk itirazlar Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
6 Yargılamaya hakim ilkeler; Çekişmesiz yargı işleri Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
7 Ara Sınavı
8 Yargı yolları Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara
9 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri ve üst derece yargılamaya ilişkin kuralların öğrenilmesi;İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşler; Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
10 İlgili hükümlere ilişkin Yargıtay içtihatları; Tahkikat, İsticvap konuları öğrenilir Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
11 Deliller, İspat ve Somutlaştırma Yükü, İkrar konuları hakkında bilgi edinilir; Belge ve Senet kavramları öğrenilir Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
12 Yemin, tanık, Keşif, Bilirkişi; Uzman Görüşü hakkında bilgi sahibi olunur;Sözlü Yargılama ve Hüküm, Basit Yargılama Usulü öğrenilir Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
13 Davadaki özel durumlar ; Asli müdahele, fer-i müdahele, Davanın İhbarı . Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
14 Sulh, Kabul, Müddeabihin temliki, Islah, Teminat; Kanun yolları. Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
15 Temyiz, Karar düzeltme, İçtihatların birleştirilmesi, Yargılamanın İadesi ;Kesin hüküm, Adli yardım, tahkim Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
Diğer Kaynaklar 2. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 5 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 5 30
Toplam İş Yükü 151