AKTS - Uluslararası Özel Hukuk

Uluslararası Özel Hukuk (LAW412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Özel Hukuk LAW412 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
  • Araş. Gör. Ogün Erşan Aydınlı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, kanunlar ihtilafı hukuku, milletlararası usul hukuku, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Anayasal ilkelere ilişkin temel müsesseseler ve boyutları açıklamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dersin içeriği ile ilgili hukuki sorunların çözümünü bulma becerisi kazanır.
  • Öğrenciler, yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıklarında yetkili mahkemeyi ve uygulanacak hukuku tespit edebilir.
  • Öğrenciler, dersin içeriğini oluşturan kanunlar ihtilafı hukukunu, milletlerarası usul hukukunu tanımlar.
Dersin İçeriği Kanunlar ihtilafı hukuku, milletlerarası usul hukuku.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kanunlar ihtilafı hukukunun temel prensipleri Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.1-20.
2 Kanunlar ihtilafı hukuku genel hükümler Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss. 20-80.
3 Kamu düzeni müdahalesi ve doğrudan uygulanan kurallar Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.80-100.
4 Kanunlar ihtilafı hukuku özel hükümler: Kişinin hukuku ve aile hukuku Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.100-160.
5 Sözleşmelere uygulanacak hukuk Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.80-100.
6 Haksız fiillere uygulanacak hukuk Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.100-160.
7 Ara Sınav
8 Milletlerarası usul hukukunun temel prensipleri Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.420 vd.
9 Milletlerarası usul hukukunun temel prensipleri Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.420 vd.
10 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi: Hukuk Muhakemeleri kanunu ilgili hükümler Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.420 vd.
11 Türk Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi: MÖHUK yetki kuralları Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.420 vd.
12 Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, ss.420 vd.
13 Uluslararası mahkeme kararları
14 Ulusal mahkeme kararları
15 Sınav öncesi pratik çalışma
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nomer, Ergin/ Şanlı Cemal: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013.
Diğer Kaynaklar 2. Aybay, Rona/Dardağan Esra: Yasaların Çatışması, Istanbul 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Toplam İş Yükü 150