AKTS - Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku (LAW414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Güvenlik Hukuku LAW414 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarının tanıtılması, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığından doğan haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerinin incelenmesi, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerini anlatmak, genel sağlık sigortası ile bireysel emeklilik sistemi ve primsiz rejim konusunda bilgi verilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimini açıklar.
  • Sosyal sigortaların uygulama alanına örnek verir ve açıklar.
  • Sosyal güvenliğin finansmanına dair bilgileri uyuşmazlık çözmede kullanır.
  • Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta türlerini detaylı biçimde açıklar.
  • İş kazası ve meslek hastalığı kavramlarına dair bilgileri kullanarak uyuşmazlık çözer.
  • Genel sağlık sigortasını açıklar.
  • Primsiz rejimi açıklar ve eleştirir.
  • Yerleşmiş içtihatlar hakkında bilgi edinip bunları kullanır.
Dersin İçeriği Sosyal güvenlik hukukunun kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, maddi manevi zarar, kamu hukuku yaptırımları, sendikalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşverenin sorumlulukları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
2 İşçilerin işyeri güvenliği sorumluluğu SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
3 Işçilere iş güvenliği sağlama yükümlülüğü SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
4 Işyeri sağlığı ve güvenliği cezaları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
5 Işten çıkarma tazminatı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
6 Emekli aylığı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
7 Ara Sınav
8 Manevi tazminat SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
9 Kamu hukuku zararları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
10 Iş sözleşmesinin sona ermesi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
11 Haksız işten çıkarma tazminatı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
12 Işyeri güvenliği SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
13 Toplu işten çıkarma SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
14 Işveren sendikaları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
15 Işçi sendikaları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Toplam İş Yükü 100