AKTS - Elektromanyetizmanın Temelleri

Elektromanyetizmanın Temelleri (AEE102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektromanyetizmanın Temelleri AEE102 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı; elektrik ve manyetizmanın temellerine dayanarak, elektrik, manyetizma ve elektromanyetizma arasındaki ilişkileri oluşturmak ve bu bilgileri elektromanyetik dalgalar ve bunlarla ilgili problemlerin çözümüne uygulamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dalga, ses ve elektromanyetizma konularını anlayabilme, bu bilgiyi problem çözmede kullanabilme ve böylece bu kavramların havacılık konuları ile ilişkisini kavrayabilme
  • Genel elektromanyetizmanın kavramsal olarak anlaşılması ve havacılıkla ilgili teknik konulara uygulanması
  • Elektrik ve manyetizmanın temel ilkelerinin anlaşılması ve bu bilgilerin uçak gövde motor bilgisi ile ilişkilendirilmesi
  • Manyetizma, elektromanyetik dalgalar, ışık ve fiber optiğin anlaşılması ve havacılık ile ilgili prpoblemlere uygulayabilme
  • Temel bilimlere dayanan bilgilerin ışığında elektrik, manyetizma, dalgalar, ışık, elektromanyetik spectrum ve havacılık arasında ilişkileri kavramsal olak anlayabilme ve uygulayabilme.
Dersin İçeriği Vektörler, elektron teorisi, statik elektrik ve iletkenlik, elektrik yükünün özellikleri, elektriğin üretimi, elektrik alanı, dielektrikler, manyetik alan, indüksiyon ve indüktans, manyetik malzemeler, AC teorisi, AC ve DC motorlar, RLC devreler, transformatörler, AC jeneratörler, elektromanyetik dalgalar ve ışık, RF spektrumu, elektromanyetik

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vektörler
2 Manyetizma teorisi; Mıknatısın özellikleri; Dünyanın manyetik alanına asılı mıknatısın hareketi;
3 Manyetikleştirme ve manyetik giderme; Manyetik kalkanlama; Çeşitli manyetik materyal türleri;
4 Elektromıknatısların yapısı ve çalışma esasları; Akım taşıyan bir iletkenin etrafındaki manyetik alanı belirleyen "el" kuralları;
5 Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları; Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler.
6 İndüksiyon esasları; Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi;
7 İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı;
8 Ara Sınav
9 Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu;
10 Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları.
11 AC Teorisi, DC ve AC Motorlar
12 Transformatörler ve AC Jeneratörler
13 Elektromanyetik Dalgalar ve Işık
14 Elektromanyetik ve RF Spektrum
15 Elektromanyetik Ortam
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of PHYSICS by Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. (8th edition), Extented, John Wiley & Sons, Inc. (2007)
2. Fundamentals of Applied Electromagtics, Fawwaz T.U., Eric M., Umberto R., Prentice Hall, 7th edition.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 135