14 Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 27672

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonu, Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak özürlü öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonu, Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ve yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak özürlü öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonunu,
b) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
c) Özürlü öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Özürlü Öğrenciler ile İlgili Komisyon ve Birimler 

Yükseköğretim kurulu özürlü öğrenciler komisyonu

MADDE 5 - (1) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonu oluşturulur. Komisyon, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında üçü özürlülük alanında bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmekte olan özürlü bir öğrenci temsilcisinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon üyeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.

Komisyonun görevleri

MADDE 6 - (1) Komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,
b) Özürlü öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek,
c) Özürlü öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak,
ç) Özürlü öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak,
d) Üniversitelerde kurulacak özürlü öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek,
e) Üniversite yerleşkelerinin özürlülere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek,
f) Özürlülerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.

Özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 7 - (1)Yükseköğretim Kurulu bünyesinde; Komisyona destek hizmetler vermek, raportörlük yapmak, özürlü üniversite öğrencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir akademik ortam sağlamak için yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak üzere kadrolu Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulur. Bu birimde görev alacak görevlilerden birinin özürlülük alanlarıyla ilgili en az lisans mezunu olmasına özen gösterilir.


Özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 8 - (1) Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır.

a) Komisyona iletilecek öğrenci başvurularını düzenlemek,
b) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere komisyona raportörlük yapmak,
c) Komisyon toplantı tutanak ve evraklarını düzenlemek,
ç) Üniversitelerde kayıtlı özürlü öğrencilerle ilgili istatistikî verileri tutmak,
d) Ders materyallerinin hazırlanmasında, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesinde üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak,
e) Üniversitelerden gelen raporları ve Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM bünyesinde yapılan çalışmaları her öğretim yılı sonunda rapor haline getirmek,
f) Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde özürlülerin erişebilirliklerine uygun bir bölüm hazırlamak ve bilgileri sürekli güncellemek.

ÖSYM özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 9  (1) ÖSYM bünyesinde Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları ÖSYM Başkanlığınca belirlenir. Birimde özürlülük alanında bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uzman bulunur. Gerektiğinde bu birimde özürlülükle ilgili öğretim elemanları, uzman ve öğretmenler danışman olarak görevlendirilebilir.

ÖSYM özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 10 - (1) ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır.

a) Yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen özürlü öğrencilere öğrenim görmek istedikleri program hakkında danışmanlık yapmak,
b) Üniversitelerin özürlü öğrenciler için açılmış olan entegre yükseköğretim programları listesini, yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak suretiyle oluşturarak sınav kılavuzuna konulması için gerekli açıklamaları hazırlamak,
c) Adayın ÖSYM'ye göndermesi gereken özür türü ve rapor bilgileri ile sınav sırasında ne tür desteğe gereksinimi olduğuna dair dilekçe ve benzeri bilgilere ilişkin sınav kılavuzuna konacak açıklamaları hazırlamak,
ç) Uzmanlar tarafından incelenen sağlık raporları ve talep formlarının kabul veya ret şeklindeki sonuçlarını sınav öncesi özürlü adaya bildirmek,
d) Sınav ortamlarının özür durumuna göre seçilmesi veya düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
e) Merkezi sınavlarla yerleştirilen özürlü adayların istatistikî verilerini oluşturmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak,
f) Bireylerin engel durumları esas alınarak sınavlarda görev alan okuyucuların seçimi hakkında çalışmalar yapmak.

Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri
 

MADDE 11 - (1) (Değişik: RG-03/01/2013-28517) Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, özürlü öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı özürlü öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görevleri 
MADDE 12 - (1) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görevleri şunlardır.
a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
b) Özürlü üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için özürlü öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına özürlülük ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç) Özürlülük alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
e) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
g) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özürlü öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
ı) Yükseköğretim programlarını kazanan özürlü öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların özürlü öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 13 - (1) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3014 [title_tr] => Mevzuat [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

14 Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 27672

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonu, Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak özürlü öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonu, Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ve yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak özürlü öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonunu,
b) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
c) Özürlü öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Özürlü Öğrenciler ile İlgili Komisyon ve Birimler 

Yükseköğretim kurulu özürlü öğrenciler komisyonu

MADDE 5 - (1) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Komisyonu oluşturulur. Komisyon, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında üçü özürlülük alanında bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmekte olan özürlü bir öğrenci temsilcisinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon üyeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.

Komisyonun görevleri

MADDE 6 - (1) Komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,
b) Özürlü öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek,
c) Özürlü öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak,
ç) Özürlü öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak,
d) Üniversitelerde kurulacak özürlü öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek,
e) Üniversite yerleşkelerinin özürlülere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek,
f) Özürlülerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.

Özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 7 - (1)Yükseköğretim Kurulu bünyesinde; Komisyona destek hizmetler vermek, raportörlük yapmak, özürlü üniversite öğrencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir akademik ortam sağlamak için yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak üzere kadrolu Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulur. Bu birimde görev alacak görevlilerden birinin özürlülük alanlarıyla ilgili en az lisans mezunu olmasına özen gösterilir.


Özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 8 - (1) Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır.

a) Komisyona iletilecek öğrenci başvurularını düzenlemek,
b) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere komisyona raportörlük yapmak,
c) Komisyon toplantı tutanak ve evraklarını düzenlemek,
ç) Üniversitelerde kayıtlı özürlü öğrencilerle ilgili istatistikî verileri tutmak,
d) Ders materyallerinin hazırlanmasında, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesinde üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak,
e) Üniversitelerden gelen raporları ve Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM bünyesinde yapılan çalışmaları her öğretim yılı sonunda rapor haline getirmek,
f) Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde özürlülerin erişebilirliklerine uygun bir bölüm hazırlamak ve bilgileri sürekli güncellemek.

ÖSYM özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 9  (1) ÖSYM bünyesinde Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları ÖSYM Başkanlığınca belirlenir. Birimde özürlülük alanında bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uzman bulunur. Gerektiğinde bu birimde özürlülükle ilgili öğretim elemanları, uzman ve öğretmenler danışman olarak görevlendirilebilir.

ÖSYM özürlü öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 10 - (1) ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır.

a) Yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen özürlü öğrencilere öğrenim görmek istedikleri program hakkında danışmanlık yapmak,
b) Üniversitelerin özürlü öğrenciler için açılmış olan entegre yükseköğretim programları listesini, yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak suretiyle oluşturarak sınav kılavuzuna konulması için gerekli açıklamaları hazırlamak,
c) Adayın ÖSYM'ye göndermesi gereken özür türü ve rapor bilgileri ile sınav sırasında ne tür desteğe gereksinimi olduğuna dair dilekçe ve benzeri bilgilere ilişkin sınav kılavuzuna konacak açıklamaları hazırlamak,
ç) Uzmanlar tarafından incelenen sağlık raporları ve talep formlarının kabul veya ret şeklindeki sonuçlarını sınav öncesi özürlü adaya bildirmek,
d) Sınav ortamlarının özür durumuna göre seçilmesi veya düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
e) Merkezi sınavlarla yerleştirilen özürlü adayların istatistikî verilerini oluşturmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak,
f) Bireylerin engel durumları esas alınarak sınavlarda görev alan okuyucuların seçimi hakkında çalışmalar yapmak.

Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri
 

MADDE 11 - (1) (Değişik: RG-03/01/2013-28517) Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, özürlü öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı özürlü öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görevleri 
MADDE 12 - (1) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görevleri şunlardır.
a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
b) Özürlü üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için özürlü öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına özürlülük ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç) Özürlülük alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
e) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
g) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özürlü öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
ı) Yükseköğretim programlarını kazanan özürlü öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların özürlü öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 13 - (1) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/mevzuat-1517410939/1522056565-mevzuat.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 55727 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/mevzuat-1517410939/1522056565-mevzuat.jpg ) [caption] => 1522056565-mevzuat.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/mevzuat-1517410939/1522056565-mevzuat.jpg ) ) ) [site_id] => 270 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 11:41:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 1413 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => mevzuat-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 270 [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [type] => ) ) [pages] => Array ( [1413] => Array ( [id] => 1413 [title_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [parent_id] => [site_id] => 270 [external_link] => [lft] => 1 [rgt] => 12 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1413 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3014 [title_tr] => Mevzuat [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

14 A\u011fustos 2010 CUMARTES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

Resmî Gazete Say\u0131 : 27672
\n
\nYÜKSEKÖ\u011eRET\u0130M KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANI\u015eMA VE KOORD\u0130NASYON YÖNETMEL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/p>\n\n


\nB\u0130R\u0130NC\u0130 BÖLÜM 
\nAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tan\u0131mlar<\/strong>
\n
\nAmaç<\/strong>
\n
\nMADDE 1 - (1) Bu Yönetmeli\u011fin amac\u0131; yüksekö\u011frenim gören özürlü ö\u011frencilerin ö\u011frenim hayatlar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rabilmek için gerekli akademik ortam\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131 ve e\u011fitim-ö\u011fretim süreçlerine tam kat\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yüksekö\u011fretim Kurulu Özürlü Ö\u011frenciler Komisyonu, Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Birimi, ÖSYM Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Birimi ile yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 bünyesinde olu\u015fturulacak özürlü ö\u011frenci birimlerinin çal\u0131\u015fma usul ve esaslar\u0131n\u0131 düzenlemektir.
\n
\nKapsam<\/strong>
\n
\nMADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yüksekö\u011fretim Kurulu Özürlü Ö\u011frenciler Komisyonu, Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Birimi ile ÖSYM Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Birimi ve yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 bünyesinde olu\u015fturulacak özürlü ö\u011frenci birimlerinin görev ve faaliyet alanlar\u0131na ili\u015fkin hükümleri kapsar.
\n
\nDayanak<\/strong>
\n
\nMADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1\/7\/2005 tarihli ve 5378 say\u0131l\u0131 Özürlüler ve Baz\u0131 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanunun 15 inci maddesine dayan\u0131larak haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.
\n
\nTan\u0131mlar<\/strong><\/p>\n\n

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
\n
\na) Komisyon: Yüksekö\u011fretim Kurulu Özürlü Ö\u011frenciler Komisyonunu,
\nb) ÖSYM: Ö\u011frenci Seçme ve Yerle\u015ftirme Merkezini,
\nc) Özürlü ö\u011frenci: Do\u011fu\u015ftan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çe\u015fitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal ya\u015fama uyum sa\u011flama ve günlük gereksinimlerini kar\u015f\u0131lama güçlükleri olan ve korunma, bak\u0131m, rehabilitasyon, dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yüksekö\u011frenim ö\u011frencisini,
\nifade eder.
\n
\n
\n\u0130K\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong>
\n
\nÖzürlü Ö\u011frenciler ile \u0130lgili Komisyon ve Birimler <\/strong>
\n
\nYüksekö\u011fretim kurulu özürlü ö\u011frenciler komisyonu<\/strong>
\n
\nMADDE 5 - (1) Yüksekö\u011fretim Kurulu bünyesinde yüksekö\u011frenim a\u015famas\u0131na gelen veya yüksekö\u011frenim gören özürlü ö\u011frencilerin ihtiyaçlar\u0131n\u0131 belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yap\u0131lmas\u0131 gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yap\u0131 standartlar\u0131n\u0131 olu\u015fturarak ilgili yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 aras\u0131nda koordinasyonu sa\u011flamak üzere Yüksekö\u011fretim Kurulu Özürlü Ö\u011frenciler Komisyonu olu\u015fturulur. Komisyon, Yüksekö\u011fretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda üçü özürlülük alan\u0131nda bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde e\u011fitim görmekte olan özürlü bir ö\u011frenci temsilcisinden olmak üzere en az be\u015f ki\u015fiden olu\u015fur. Komisyon üyeleri Yüksekö\u011fretim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan üç y\u0131l için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.
\n
\nKomisyonun görevleri<\/strong>
\n
\nMADDE 6 - (1) Komisyonunun görevleri \u015funlard\u0131r.
\n
\na) Özürlü ö\u011frencilerin ö\u011frenim hayatlar\u0131n\u0131 desteklemek, ö\u011frenim ve e\u011fitim süreçlerine tam kat\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131 ile sorunlar\u0131n\u0131 belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamalar\u0131 yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunlar\u0131 Yüksekö\u011fretim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunmak,
\nb) Özürlü ö\u011frencilerin, yüksekö\u011frenimde kar\u015f\u0131la\u015fabilecekleri ula\u015f\u0131labilirlik ve eri\u015filebilirlik sorunlar\u0131na çözüm üretmek,
\nc) Özürlü ö\u011frencilere uygun e\u011fitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve s\u0131nav ko\u015fullar\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131na yönelik standartlar\u0131 olu\u015fturmak,
\nç) Özürlü ö\u011frencilerin yatay ve dikey geçi\u015f ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak,
\nd) Üniversitelerde kurulacak özürlü ö\u011frenci birimlerinin i\u015fleyi\u015f ko\u015fullar\u0131n\u0131 ve ilkelerini belirlemek,
\ne) Üniversite yerle\u015fkelerinin özürlülere göre düzenlenmesine ili\u015fkin yap\u0131lanmalar\u0131 takip etmek veya ettirmek,
\nf) Özürlülerle ilgili derslerin veya konular\u0131n yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131n\u0131n lisans programlar\u0131na al\u0131nmas\u0131 yönünde çal\u0131\u015fmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.
\n
\nÖzürlü ö\u011frenciler dan\u0131\u015fma ve koordinasyon birimi<\/strong>
\n
\nMADDE 7 - (1)Yüksekö\u011fretim Kurulu bünyesinde; Komisyona destek hizmetler vermek, raportörlük yapmak, özürlü üniversite ö\u011frencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla donat\u0131lm\u0131\u015f bir akademik ortam sa\u011flamak için yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 özürlü ö\u011frenci birimleri ile koordinasyon halinde çal\u0131\u015fmak üzere kadrolu Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Birimi kurulur. Bu birimde görev alacak görevlilerden birinin özürlülük alanlar\u0131yla ilgili en az lisans mezunu olmas\u0131na özen gösterilir.
\n
\n
\nÖzürlü ö\u011frenciler dan\u0131\u015fma ve koordinasyon biriminin görevleri<\/strong>
\n
\nMADDE 8 - (1) Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Biriminin görevleri \u015funlard\u0131r.
\n
\na) Komisyona iletilecek ö\u011frenci ba\u015fvurular\u0131n\u0131 düzenlemek,
\nb) Yap\u0131lacak i\u015flemlere esas olmak üzere komisyona raportörlük yapmak,
\nc) Komisyon toplant\u0131 tutanak ve evraklar\u0131n\u0131 düzenlemek,
\nç) Üniversitelerde kay\u0131tl\u0131 özürlü ö\u011frencilerle ilgili istatistikî verileri tutmak,
\nd) Ders materyallerinin haz\u0131rlanmas\u0131nda, özürlülere uygun e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve bar\u0131nd\u0131rma ortamlar\u0131n\u0131n düzenlenmesinde üniversiteler aras\u0131 koordinasyonu sa\u011flamak,
\ne) Üniversitelerden gelen raporlar\u0131 ve Yüksekö\u011fretim Kurulu ile ÖSYM bünyesinde yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalar\u0131 her ö\u011fretim y\u0131l\u0131 sonunda rapor haline getirmek,
\nf) Yüksekö\u011fretim Kurulu internet sitesinde özürlülerin eri\u015febilirliklerine uygun bir bölüm haz\u0131rlamak ve bilgileri sürekli güncellemek.
\n
\nÖSYM özürlü ö\u011frenciler dan\u0131\u015fma ve koordinasyon birimi<\/strong>
\n
\nMADDE 9  (1) ÖSYM bünyesinde Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Birimi olu\u015fturulur. Birimin çal\u0131\u015fma usul ve esaslar\u0131 ÖSYM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca belirlenir. Birimde özürlülük alan\u0131nda bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uzman bulunur. Gerekti\u011finde bu birimde özürlülükle ilgili ö\u011fretim elemanlar\u0131, uzman ve ö\u011fretmenler dan\u0131\u015fman olarak görevlendirilebilir.
\n
\nÖSYM özürlü ö\u011frenciler dan\u0131\u015fma ve koordinasyon biriminin görevleri<\/strong>
\n
\nMADDE 10 - (1) ÖSYM Özürlü Ö\u011frenciler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Biriminin görevleri \u015funlard\u0131r.
\n
\na) Yüksekö\u011fretim programlar\u0131nda ö\u011frenim görmek isteyen özürlü ö\u011frencilere ö\u011frenim görmek istedikleri program hakk\u0131nda dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapmak,
\nb) Üniversitelerin özürlü ö\u011frenciler için aç\u0131lm\u0131\u015f olan entegre yüksekö\u011fretim programlar\u0131 listesini, yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 ile i\u015fbirli\u011fi yapmak suretiyle olu\u015fturarak s\u0131nav k\u0131lavuzuna konulmas\u0131 için gerekli aç\u0131klamalar\u0131 haz\u0131rlamak,
\nc) Aday\u0131n ÖSYM'ye göndermesi gereken özür türü ve rapor bilgileri ile s\u0131nav s\u0131ras\u0131nda ne tür deste\u011fe gereksinimi oldu\u011funa dair dilekçe ve benzeri bilgilere ili\u015fkin s\u0131nav k\u0131lavuzuna konacak aç\u0131klamalar\u0131 haz\u0131rlamak,
\nç) Uzmanlar taraf\u0131ndan incelenen sa\u011fl\u0131k raporlar\u0131 ve talep formlar\u0131n\u0131n kabul veya ret \u015feklindeki sonuçlar\u0131n\u0131 s\u0131nav öncesi özürlü adaya bildirmek,
\nd) S\u0131nav ortamlar\u0131n\u0131n özür durumuna göre seçilmesi veya düzenlenmesi konusunda gerekli çal\u0131\u015fmalar\u0131 yapmak,
\ne) Merkezi s\u0131navlarla yerle\u015ftirilen özürlü adaylar\u0131n istatistikî verilerini olu\u015fturmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak,
\nf) Bireylerin engel durumlar\u0131 esas al\u0131narak s\u0131navlarda görev alan okuyucular\u0131n seçimi hakk\u0131nda çal\u0131\u015fmalar yapmak.
\n
\nYüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 özürlü ö\u011frenci birimleri
\n <\/strong>
\nMADDE 11 - (1) (De\u011fi\u015fik: RG-03\/01\/2013-28517) Yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 taraf\u0131ndan e\u011fitim ö\u011fretim i\u015flerinden sorumlu bir rektör yard\u0131mc\u0131s\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ve sorumlulu\u011funda, engelliler alan\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015f veya özel e\u011fitim alan\u0131na yak\u0131n alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f koordinatör ö\u011fretim elemanlar\u0131 veya yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ile ilgili daire ba\u015fkanl\u0131klar\u0131, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendirece\u011fi yönetici veya akademik ki\u015filerden seçilmi\u015f temsilcilerden olu\u015fan, özürlü ö\u011frencilerin idari, fiziksel, bar\u0131nma ihtiyaçlar\u0131 ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlar\u0131n\u0131 tespit etmek ve bu ihtiyaçlar\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 için yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri belirleyip, yap\u0131lacak çal\u0131\u015fmalar\u0131 planlamak, uygulamak, geli\u015ftirmek ve yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalar\u0131n sonuçlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek üzere, do\u011frudan rektörlü\u011fe ba\u011fl\u0131 özürlü ö\u011frenci birimleri olu\u015fturulur. Yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 bu birimlerin amaçlar\u0131n\u0131 gerçekle\u015ftirebilmeleri için gerekli olan kayna\u011f\u0131 bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çal\u0131\u015fma usul ve esaslar\u0131 yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131nca belirlenir.<\/p>\n\n

(2) Yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 özürlü ö\u011frenci birimleri her y\u0131l haz\u0131rlayacaklar\u0131 faaliyet ve de\u011ferlendirme sonuçlar\u0131n\u0131 içeren raporu Yüksekö\u011fretim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na bildirirler.
\n
\nYüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 özürlü ö\u011frenci birimlerinin görevleri<\/strong> 
\nMADDE 12 -<\/strong> (1) Yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 özürlü ö\u011frenci birimlerinin görevleri \u015funlard\u0131r.
\na) Yüksekö\u011fretim programlar\u0131na kayd\u0131 yap\u0131lan özürlü ö\u011frencilerin ö\u011frenimlerini sürdürdükleri s\u0131rada e\u011fitim, ö\u011fretim, burs, idari, fiziksel, bar\u0131nma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlar\u0131n\u0131 tespit etmek ve bu ihtiyaçlar\u0131n kar\u015f\u0131lanabilmesi için al\u0131nmas\u0131 gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kald\u0131rmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan di\u011fer birimler veya daire ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile e\u015fgüdüm içerisinde yapmak,
\nb) Özürlü üniversite ö\u011frencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal ya\u015famlar\u0131n\u0131 engellemeyecek biçimde ö\u011fretim programlar\u0131n\u0131 düzenlemek için özürlü ö\u011frencinin devam etti\u011fi e\u011fitim ortam\u0131n\u0131n uygunla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin haz\u0131rlanmas\u0131, özürlülere uygun e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve bar\u0131nd\u0131rma ortamlar\u0131n\u0131n düzenlenmesi konular\u0131nda çal\u0131\u015fmalar yapmak,
\nc) Yüksekö\u011frenim düzeyindeki ö\u011frenci ve ö\u011fretim elemanlar\u0131na yönelik yay\u0131n faaliyetlerinde bulunmak, ö\u011fretim elemanlar\u0131na özürlülük ile bunun getirdi\u011fi s\u0131n\u0131rl\u0131l\u0131klar\u0131 ve yap\u0131lmas\u0131 gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman haz\u0131rlamak, bilinç düzeyini artt\u0131rmak, ilgililere dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti vermek, gerekti\u011fi durumlarda hizmet içi e\u011fitim sa\u011flamak,
\nç) Özürlülük alan\u0131nda bilinç ve duyarl\u0131l\u0131k düzeyini art\u0131rmak için program ve projeler geli\u015ftirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
\nd) Birimin çal\u0131\u015fma program\u0131n\u0131 haz\u0131rlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlar\u0131n\u0131 belirlemek ve y\u0131ll\u0131k faaliyet raporunu haz\u0131rlay\u0131p ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu rektör yard\u0131mc\u0131s\u0131na sunmak,
\ne) Yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 özürlü ö\u011frenci birimlerinin görev ve faaliyet alan\u0131na giren konularda konunun taraflar\u0131na yönelik yay\u0131n, doküman ve bilgilerin yer ald\u0131\u011f\u0131, üniversitelerde okuyan özürlü ö\u011frencilerin sorunlar\u0131n\u0131 ve isteklerini dile getirmelerine olanak sa\u011flayan, ilgili birimle ileti\u015fimine de imkân veren bir internet sitesi olu\u015fturmak,
\nf) Al\u0131nan kararlar\u0131n ve belirlenen stratejilerin uygulanmas\u0131n\u0131 denetlemek,
\ng) Maddi güçlü\u011fü bulunan özürlü ö\u011frencilerin yard\u0131mc\u0131 araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çal\u0131\u015fmalarda bulunmak,
\n\u011f) Bütün ö\u011frencilerin adil ve do\u011fru bir \u015fekilde ölçme ve de\u011ferlendirmeye tabi tutulmas\u0131, f\u0131rsat e\u015fitli\u011fini sa\u011flamak ve e\u011fitim sürecini özürlü ö\u011frenciler için de anlaml\u0131 hale getirmek için; özürlü ö\u011frencinin s\u0131navlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sa\u011flamak ve engelin do\u011fas\u0131ndan kaynaklanan farkl\u0131l\u0131klara göre al\u0131nacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
\nh) \u0130stihdam olanaklar\u0131 ve mesleklere ili\u015fkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar haz\u0131rlanmas\u0131 konusunda çal\u0131\u015fmalar yap\u0131lmas\u0131n\u0131 ve bunlar\u0131n özürlü ö\u011frencilere ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak tedbirler almak,
\n\u0131) Yüksekö\u011fretim programlar\u0131n\u0131 kazanan özürlü ö\u011frencileri kay\u0131t s\u0131ras\u0131nda tespit etmek,
\ni) Üniversite yerle\u015fkesinin ve yerle\u015fkede bulunan yap\u0131lar ile aç\u0131k alanlar\u0131n özürlü ö\u011frenciler için ula\u015f\u0131labilir olmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak.
\n
\nÜÇÜNCÜ BÖLÜM<\/strong> 
\nÇe\u015fitli ve Son Hükümler<\/strong>
\n
\nYürürlükten kald\u0131r\u0131lan mevzuat<\/strong> 
\nMADDE 13 -<\/strong> (1) 20\/6\/2006 tarihli ve 26204 say\u0131l\u0131 Resmî Gazete'de yay\u0131mlanan Yüksekö\u011fretim Kurumlar\u0131 Özürlüler Dan\u0131\u015fma ve Koordinasyon Yönetmeli\u011fi yürürlükten kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.
\n
\nYürürlük<\/strong>
\nMADDE 14 -<\/strong> (1) Bu Yönetmelik yay\u0131m\u0131 tarihinde yürürlü\u011fe girer.
\n
\nYürütme<\/strong> 
\nMADDE 15 -<\/strong> (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksekö\u011fretim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 yürütür.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/mevzuat-1517410939\/1522056565-mevzuat.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":55727,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/mevzuat-1517410939\/1522056565-mevzuat.jpg"},"caption":"1522056565-mevzuat.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/mevzuat-1517410939\/1522056565-mevzuat.jpg"}]} [site_id] => 270 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 11:41:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 1413 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => mevzuat-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 270 [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [type_id] => 11 [parent_id] => 239 [lft] => 299 [rgt] => 300 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 270 [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [type_id] => 11 [parent_id] => 239 [lft] => 299 [rgt] => 300 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1