ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere burs verilmesi, bursun devamı ile bursun sona ermesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönerge Atılım Üniversitesinde lisansüstü programlara kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği, bursun devam şartları ile bursun kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 65.maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar-Öğretim Ücreti Muafiyeti-Burslar

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Yönergenin uygulanmasında

 

  1. Burs Komisyonu: Rektör, Rektör Yardımcısı ve Enstitü Müdürü veya Uluslararası öğrenciler için Uluslararası Merkez Direktöründen oluşan burs kriterlerini belirlemeye, burs verilecek öğrencileri tespit ederek Mütevelli Heyeti Başkanlığına önermeye yetkili komisyonu,
  2. Doktora programı: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan ve Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen Doktora Programlarını,
  3. Doktora öğrencisi: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Doktora Programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrenciyi,
  4. Doktora program ücreti: Doktora öğrencisinin doktora programı için ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini,
  5. Tezli Yüksek Lisans programı: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan ve Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen tezli yüksek lisans programlarını,
  6. Tezli Yüksek Lisans öğrencisi: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrenciyi,
  7. Tezli Yüksek Lisans program ücreti: Yüksek lisans öğrencisinin tezli yüksek lisans programı için ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti,
  8. Doktora Tez Danışmanı: Doktora düzeyinde tez verme yetkisi olan öğretim üyesini,
  9. Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Yüksek lisans düzeyinde tez verme yetkisi olan öğretim üyesini,

ifade eder.

 

Öğretim Ücreti Bursu

 

MADDE 5- Atılım Üniversitesi tarafından

a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezli yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamış olan öğrencilere,

b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans, yüksek lisans eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamış olan öğrencilere,

 

Burs Komisyonunun önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının oluru ile bu yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde programların öğretim ücretlerinde belli oranlarda muafiyet uygulanması sureti ile verilen burstur.

 

Öğretim Ücreti Burs Koşulları, Süresi ve Kapsamı

 

MADDE 6- a) Öğretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci adayları bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüklerine veya Uluslararası Merkez Müdürlüğüne müracaat ederler. İlgili Enstitü Müdürlüğü veya Uluslararası Merkez Direktörlüğü bu başvuruları Burs Komisyonuna sunar. Burs komisyonu, yapacağı inceleme neticesinde burs verilecek öğrenci isimlerini ve verilecek burs oranlarını oybirliği ile belirler ve bu hususta vereceği gerekçeli karar ve önerisini Mütevelli Heyet Başkanlığına sunar. Mütevelli Heyeti Başkanlığı oluru ile bu öğrencilere belli oranlarda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

b) Öğretim ücreti bursu verilmesi öğrencinin kayıt olduğu lisansüstü programında ve hazırlayacağı tezde belli bir alan/konuda çalışması şartı ile verilebilir.

c) Öğretim ücreti burs başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programlardaki başarı düzeyi, referansları, ALES ve İngilizce eğitim yapılan programlarda yabancı dil bilgisi göz önüne alınır.

d) Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

d-1) Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması,

d-2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden olmak üzere, yüksek lisans programı için en az 70, yüksek lisans derecesi ile doktora programı için en az 75, lisans derecesi ile doktora programı için en az 85 puan almış olması gerekir.

d-3) Öğretim ücreti bursu verilen ve doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre hariç olmak üzere 8 yarıyıl süresince, doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 10 yarıyıl süresince, tezli yüksek lisans programı öğrencileri ise 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın verilen bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

e) Yukarıda d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamayan yüksek lisans veya doktora öğrencileri bursluluk süresinin sona ermesinden sonraki akademik yıl ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin %50’sini öder ve bu akademik yıl sonunda mezun olamadığı halde bursu sona erer. Öğretim ücreti bursu alan öğrenciler, bursluluk süresi dahilinde talepleri halinde ve koşullarının bulunması halinde en fazla bir yarıyıl izinli sayılabilirler. Daha uzun süreli izin almak isteyen öğrencilerin bursu sona erer.

f) Üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan öğretim görevlileri hariç olmak üzere öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretinin tamamından muaf tutularak %100 burslu öğrenci olarak öğrenim görürler.  Bu durumdaki öğrencilerin yukarıda d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamamaları halinde, bursluluk sürelerinin sona ermesinden sonraki ilk akademik yıl için ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin %25’ini, ikinci akademik yıl ise %50 sini öder. Bu süre içinde mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.

g) Üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrencilerin Üniversitedeki görevlerinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde görevlerinin sona erme tarihi itibarı ile bursları sona erer.

h) Üniversitede araştırma görevlisi olup yabancı dil hazırlık programında öğretim gören öğrenciler bu süre içerisinde burstan yararlanamaz.

i)  Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %10 muafiyet uygulanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 7- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar ile ilgili olarak Atılım Üniversitesinin ait diğer mevzuat ve esaslar uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 8- Bu yönerge 2017-2018 akademik yılı itibari ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici Madde 1

Halen Üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrenciler, 2017-2018 akademik yılı güz döneminden itibaren bu yönerge 6.maddesinin d-3) maddesinde belirlenen burs süresi esas alınmak suretiyle kalan öğrenim süresince öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.

 

Geçici Madde 2

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Uygulanacak Öğretim Ücreti Muafiyeti ile Verilecek Burslara İlişkin Yönerge kapsamında Başarı veya Teşvik muafiyetinden halen yararlanan öğrencilerin öğretim ücreti muafiyeti, akademik yıl sonunda istenilen genel not ortalamasını  (% 75 muafiyet 3.80/4.00 ve üstü, %50 muafiyet 3.60/4.00 üstü, %25 muafiyet 3.40/4.00 ve üstü)  sağlayamaması, herhangi bir dönemde kaydını yenilememesi, muafiyet kapsamı dışında kalan öğretim ücretini ödememesi, disiplin cezası alması, programlar için belirlenen normal öğrenim süresinin aşması, normal tez süresini aşması halinde sona erer. Haklı ve geçerli nedenler ile izinli sayılan öğrenciler kayıtlı olduğu dönem ücretinin yarısını öderler.