ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere burs verilmesi, bursun devamı ile bursun sona ermesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönerge Atılım Üniversitesinde lisansüstü programlara kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği, bursun devam şartları ile bursun kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 65.maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar-Öğretim Ücreti Muafiyeti-Burslar

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Yönergenin uygulanmasında

 

 1. Burs Komisyonu: Rektör, Rektör Yardımcısı ve Enstitü Müdürü veya Uluslararası öğrenciler için Uluslararası Merkez Direktöründen oluşan burs kriterlerini belirlemeye, burs verilecek öğrencileri tespit ederek Mütevelli Heyeti Başkanlığına önermeye yetkili komisyonu,
 2. Doktora programı: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan ve Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen Doktora Programlarını,
 3. Doktora öğrencisi: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Doktora Programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrenciyi,
 4. Doktora program ücreti: Doktora öğrencisinin doktora programı için ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini,
 5. Tezli Yüksek Lisans programı: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan ve Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen tezli yüksek lisans programlarını,
 6. Tezli Yüksek Lisans öğrencisi: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrenciyi,
 7. Tezli Yüksek Lisans program ücreti: Yüksek lisans öğrencisinin tezli yüksek lisans programı için ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti,
 8. Doktora Tez Danışmanı: Doktora düzeyinde tez verme yetkisi olan öğretim üyesini,
 9. Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Yüksek lisans düzeyinde tez verme yetkisi olan öğretim üyesini,

ifade eder.

 

Öğretim Ücreti Bursu

 

MADDE 5- Atılım Üniversitesi tarafından

a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezli yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamış olan öğrencilere,

b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans, yüksek lisans eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamış olan öğrencilere,

 

Burs Komisyonunun önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının oluru ile bu yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde programların öğretim ücretlerinde belli oranlarda muafiyet uygulanması sureti ile verilen burstur.

 

Öğretim Ücreti Burs Koşulları, Süresi ve Kapsamı

 

MADDE 6- a) Öğretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci adayları bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüklerine veya Uluslararası Merkez Müdürlüğüne müracaat ederler. İlgili Enstitü Müdürlüğü veya Uluslararası Merkez Direktörlüğü bu başvuruları Burs Komisyonuna sunar. Burs komisyonu, yapacağı inceleme neticesinde burs verilecek öğrenci isimlerini ve verilecek burs oranlarını oybirliği ile belirler ve bu hususta vereceği gerekçeli karar ve önerisini Mütevelli Heyet Başkanlığına sunar. Mütevelli Heyeti Başkanlığı oluru ile bu öğrencilere belli oranlarda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

b) Öğretim ücreti bursu verilmesi öğrencinin kayıt olduğu lisansüstü programında ve hazırlayacağı tezde belli bir alan/konuda çalışması şartı ile verilebilir.

c) Öğretim ücreti burs başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programlardaki başarı düzeyi, referansları, ALES ve İngilizce eğitim yapılan programlarda yabancı dil bilgisi göz önüne alınır.

d) Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

d-1) Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması,

d-2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden olmak üzere, yüksek lisans programı için en az 70, yüksek lisans derecesi ile doktora programı için en az 75, lisans derecesi ile doktora programı için en az 85 puan almış olması gerekir.

d-3) Öğretim ücreti bursu verilen ve doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre hariç olmak üzere 8 yarıyıl süresince, doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 10 yarıyıl süresince, tezli yüksek lisans programı öğrencileri ise 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın verilen bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

e) Yukarıda d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamayan yüksek lisans veya doktora öğrencileri bursluluk süresinin sona ermesinden sonraki akademik yıl ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin %50’sini öder ve bu akademik yıl sonunda mezun olamadığı halde bursu sona erer. Öğretim ücreti bursu alan öğrenciler, bursluluk süresi dahilinde talepleri halinde ve koşullarının bulunması halinde en fazla bir yarıyıl izinli sayılabilirler. Daha uzun süreli izin almak isteyen öğrencilerin bursu sona erer.

f) Üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan öğretim görevlileri hariç olmak üzere öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretinin tamamından muaf tutularak %100 burslu öğrenci olarak öğrenim görürler.  Bu durumdaki öğrencilerin yukarıda d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamamaları halinde, bursluluk sürelerinin sona ermesinden sonraki ilk akademik yıl için ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin %25’ini, ikinci akademik yıl ise %50 sini öder. Bu süre içinde mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.

g) Üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrencilerin Üniversitedeki görevlerinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde görevlerinin sona erme tarihi itibarı ile bursları sona erer.

h) Üniversitede araştırma görevlisi olup yabancı dil hazırlık programında öğretim gören öğrenciler bu süre içerisinde burstan yararlanamaz.

i)  Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %10 muafiyet uygulanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 7- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar ile ilgili olarak Atılım Üniversitesinin ait diğer mevzuat ve esaslar uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 8- Bu yönerge 2017-2018 akademik yılı itibari ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici Madde 1

Halen Üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrenciler, 2017-2018 akademik yılı güz döneminden itibaren bu yönerge 6.maddesinin d-3) maddesinde belirlenen burs süresi esas alınmak suretiyle kalan öğrenim süresince öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.

 

Geçici Madde 2

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Uygulanacak Öğretim Ücreti Muafiyeti ile Verilecek Burslara İlişkin Yönerge kapsamında Başarı veya Teşvik muafiyetinden halen yararlanan öğrencilerin öğretim ücreti muafiyeti, akademik yıl sonunda istenilen genel not ortalamasını  (% 75 muafiyet 3.80/4.00 ve üstü, %50 muafiyet 3.60/4.00 üstü, %25 muafiyet 3.40/4.00 ve üstü)  sağlayamaması, herhangi bir dönemde kaydını yenilememesi, muafiyet kapsamı dışında kalan öğretim ücretini ödememesi, disiplin cezası alması, programlar için belirlenen normal öğrenim süresinin aşması, normal tez süresini aşması halinde sona erer. Haklı ve geçerli nedenler ile izinli sayılan öğrenciler kayıtlı olduğu dönem ücretinin yarısını öderler.

 

 

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1008 [title_tr] => Burs Olanakları [title_en] => Scholarship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere burs verilmesi, bursun devamı ile bursun sona ermesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönerge Atılım Üniversitesinde lisansüstü programlara kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği, bursun devam şartları ile bursun kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 65.maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar-Öğretim Ücreti Muafiyeti-Burslar

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Yönergenin uygulanmasında

 

 1. Burs Komisyonu: Rektör, Rektör Yardımcısı ve Enstitü Müdürü veya Uluslararası öğrenciler için Uluslararası Merkez Direktöründen oluşan burs kriterlerini belirlemeye, burs verilecek öğrencileri tespit ederek Mütevelli Heyeti Başkanlığına önermeye yetkili komisyonu,
 2. Doktora programı: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan ve Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen Doktora Programlarını,
 3. Doktora öğrencisi: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Doktora Programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrenciyi,
 4. Doktora program ücreti: Doktora öğrencisinin doktora programı için ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini,
 5. Tezli Yüksek Lisans programı: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan ve Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen tezli yüksek lisans programlarını,
 6. Tezli Yüksek Lisans öğrencisi: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrenciyi,
 7. Tezli Yüksek Lisans program ücreti: Yüksek lisans öğrencisinin tezli yüksek lisans programı için ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti,
 8. Doktora Tez Danışmanı: Doktora düzeyinde tez verme yetkisi olan öğretim üyesini,
 9. Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Yüksek lisans düzeyinde tez verme yetkisi olan öğretim üyesini,

ifade eder.

 

Öğretim Ücreti Bursu

 

MADDE 5- Atılım Üniversitesi tarafından

a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezli yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamış olan öğrencilere,

b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans, yüksek lisans eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamış olan öğrencilere,

 

Burs Komisyonunun önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının oluru ile bu yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde programların öğretim ücretlerinde belli oranlarda muafiyet uygulanması sureti ile verilen burstur.

 

Öğretim Ücreti Burs Koşulları, Süresi ve Kapsamı

 

MADDE 6- a) Öğretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci adayları bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüklerine veya Uluslararası Merkez Müdürlüğüne müracaat ederler. İlgili Enstitü Müdürlüğü veya Uluslararası Merkez Direktörlüğü bu başvuruları Burs Komisyonuna sunar. Burs komisyonu, yapacağı inceleme neticesinde burs verilecek öğrenci isimlerini ve verilecek burs oranlarını oybirliği ile belirler ve bu hususta vereceği gerekçeli karar ve önerisini Mütevelli Heyet Başkanlığına sunar. Mütevelli Heyeti Başkanlığı oluru ile bu öğrencilere belli oranlarda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

b) Öğretim ücreti bursu verilmesi öğrencinin kayıt olduğu lisansüstü programında ve hazırlayacağı tezde belli bir alan/konuda çalışması şartı ile verilebilir.

c) Öğretim ücreti burs başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programlardaki başarı düzeyi, referansları, ALES ve İngilizce eğitim yapılan programlarda yabancı dil bilgisi göz önüne alınır.

d) Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

d-1) Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması,

d-2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden olmak üzere, yüksek lisans programı için en az 70, yüksek lisans derecesi ile doktora programı için en az 75, lisans derecesi ile doktora programı için en az 85 puan almış olması gerekir.

d-3) Öğretim ücreti bursu verilen ve doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre hariç olmak üzere 8 yarıyıl süresince, doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 10 yarıyıl süresince, tezli yüksek lisans programı öğrencileri ise 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın verilen bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

e) Yukarıda d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamayan yüksek lisans veya doktora öğrencileri bursluluk süresinin sona ermesinden sonraki akademik yıl ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin %50’sini öder ve bu akademik yıl sonunda mezun olamadığı halde bursu sona erer. Öğretim ücreti bursu alan öğrenciler, bursluluk süresi dahilinde talepleri halinde ve koşullarının bulunması halinde en fazla bir yarıyıl izinli sayılabilirler. Daha uzun süreli izin almak isteyen öğrencilerin bursu sona erer.

f) Üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan öğretim görevlileri hariç olmak üzere öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretinin tamamından muaf tutularak %100 burslu öğrenci olarak öğrenim görürler.  Bu durumdaki öğrencilerin yukarıda d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamamaları halinde, bursluluk sürelerinin sona ermesinden sonraki ilk akademik yıl için ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin %25’ini, ikinci akademik yıl ise %50 sini öder. Bu süre içinde mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.

g) Üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrencilerin Üniversitedeki görevlerinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde görevlerinin sona erme tarihi itibarı ile bursları sona erer.

h) Üniversitede araştırma görevlisi olup yabancı dil hazırlık programında öğretim gören öğrenciler bu süre içerisinde burstan yararlanamaz.

i)  Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %10 muafiyet uygulanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 7- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar ile ilgili olarak Atılım Üniversitesinin ait diğer mevzuat ve esaslar uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 8- Bu yönerge 2017-2018 akademik yılı itibari ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici Madde 1

Halen Üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan öğrenciler, 2017-2018 akademik yılı güz döneminden itibaren bu yönerge 6.maddesinin d-3) maddesinde belirlenen burs süresi esas alınmak suretiyle kalan öğrenim süresince öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.

 

Geçici Madde 2

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Uygulanacak Öğretim Ücreti Muafiyeti ile Verilecek Burslara İlişkin Yönerge kapsamında Başarı veya Teşvik muafiyetinden halen yararlanan öğrencilerin öğretim ücreti muafiyeti, akademik yıl sonunda istenilen genel not ortalamasını  (% 75 muafiyet 3.80/4.00 ve üstü, %50 muafiyet 3.60/4.00 üstü, %25 muafiyet 3.40/4.00 ve üstü)  sağlayamaması, herhangi bir dönemde kaydını yenilememesi, muafiyet kapsamı dışında kalan öğretim ücretini ödememesi, disiplin cezası alması, programlar için belirlenen normal öğrenim süresinin aşması, normal tez süresini aşması halinde sona erer. Haklı ve geçerli nedenler ile izinli sayılan öğrenciler kayıtlı olduğu dönem ücretinin yarısını öderler.

 

 

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

For detailed information regarding scholarship opportunities for graduate programs, you may visit the website of the Directorate of International Relations: https://ic.atilim.edu.tr/

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 16:30:11 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => lisansustu-burs-olanaklari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1008 [title_tr] => Burs Olanakları [title_en] => Scholarship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 L\u0130SANSÜSTÜ BURS YÖNERGES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

B\u0130R\u0130NC\u0130 BÖLÜM <\/strong><\/p>\n\n

Amaç-Kapsam-Dayanak<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Amaç<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

MADDE 1-<\/strong> Bu yönergenin amac\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesinde lisansüstü programlara kay\u0131t olan ö\u011frencilere burs verilmesi, bursun devam\u0131 ile bursun sona ermesine ili\u015fkin usul ve esaslar\u0131 belirlemektir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Kapsam<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

MADDE 2-<\/strong> Bu yönerge At\u0131l\u0131m Üniversitesinde lisansüstü programlara kabul edilen ve kay\u0131t yapt\u0131ran ö\u011frencilere hangi \u015fartlarla burs verilece\u011fi, bursun devam \u015fartlar\u0131 ile bursun kesilmesine ili\u015fkin hak ve yükümlülükleri kapsar.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Dayanak<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

MADDE 3-<\/strong> Bu yönerge 2547 say\u0131l\u0131 Yüksekö\u011fretim Yasas\u0131n\u0131n 65.maddesi hükmüne dayan\u0131larak haz\u0131rlanan Lisansüstü E\u011fitim ve Ö\u011fretim Yönetmeli\u011fi ile At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim-Ö\u011fretim ve S\u0131nav Yönetmeli\u011fi hükümlerine dayan\u0131larak haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\u0130K\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong><\/p>\n\n

Tan\u0131mlar-Ö\u011fretim Ücreti Muafiyeti-Burslar<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Tan\u0131mlar<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

MADDE 4-<\/strong> Yönergenin uygulanmas\u0131nda<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

  \n\t
 1. Burs Komisyonu:<\/strong> Rektör, Rektör Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Enstitü Müdürü veya Uluslararas\u0131 ö\u011frenciler için Uluslararas\u0131 Merkez Direktöründen olu\u015fan burs kriterlerini belirlemeye, burs verilecek ö\u011frencileri tespit ederek Mütevelli Heyeti Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na önermeye yetkili komisyonu, <\/strong><\/li>\n\t
 2. Doktora program\u0131:<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde aç\u0131lan ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim-Ö\u011fretim ve S\u0131nav Yönetmeli\u011fi hükümleri uyar\u0131nca e\u011fitim verilen Doktora Programlar\u0131n\u0131,<\/li>\n\t
 3. Doktora ö\u011frencisi:<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Doktora Programlar\u0131na kabul edilen ve kay\u0131t yapt\u0131ran ö\u011frenciyi,<\/li>\n\t
 4. Doktora program ücreti:<\/strong> Doktora ö\u011frencisinin doktora program\u0131 için ödemesi gereken ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütevelli Heyeti taraf\u0131ndan belirlenen ücretini,<\/li>\n\t
 5. Tezli Yüksek Lisans program\u0131:<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde aç\u0131lan ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim-Ö\u011fretim ve S\u0131nav Yönetmeli\u011fi hükümleri uyar\u0131nca e\u011fitim verilen tezli yüksek lisans programlar\u0131n\u0131,<\/li>\n\t
 6. Tezli Yüksek Lisans ö\u011frencisi:<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülen Tezli Yüksek Lisans Programlar\u0131na kabul edilen ve kay\u0131t yapt\u0131ran ö\u011frenciyi,<\/li>\n\t
 7. Tezli Yüksek Lisans program ücreti:<\/strong> Yüksek lisans ö\u011frencisinin tezli yüksek lisans program\u0131 için ödemesi gereken ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütevelli Heyeti taraf\u0131ndan belirlenen ücreti,<\/li>\n\t
 8. Doktora Tez Dan\u0131\u015fman\u0131<\/strong>: Doktora düzeyinde tez verme yetkisi olan ö\u011fretim üyesini,<\/li>\n\t
 9. Yüksek Lisans Tez Dan\u0131\u015fman\u0131<\/strong>: Yüksek lisans düzeyinde tez verme yetkisi olan ö\u011fretim üyesini,<\/li>\n<\/ol>\n\n

  ifade eder.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Ö\u011fretim Ücreti Bursu<\/strong><\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  MADDE 5-<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesi taraf\u0131ndan<\/p>\n\n

  a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezli yüksek lisans ö\u011frencisi olmaya hak kazanm\u0131\u015f ve lisans e\u011fitimlerini üstün ba\u015far\u0131 ile tamamlam\u0131\u015f olan ö\u011frencilere,<\/p>\n\n

  b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora ö\u011frencisi olmaya hak kazanm\u0131\u015f ve lisans, yüksek lisans e\u011fitimlerini üstün ba\u015far\u0131 ile tamamlam\u0131\u015f olan ö\u011frencilere,<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Burs Komisyonunun önerisi ve Mütevelli Heyeti Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n oluru ile bu yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde programlar\u0131n ö\u011fretim ücretlerinde belli oranlarda muafiyet uygulanmas\u0131 sureti ile verilen burstur.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Ö\u011fretim Ücreti Burs Ko\u015fullar\u0131, Süresi ve Kapsam\u0131<\/strong><\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  MADDE 6-<\/strong> a) Ö\u011fretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans ö\u011frenci adaylar\u0131 bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüklerine veya Uluslararas\u0131 Merkez Müdürlü\u011füne müracaat ederler. \u0130lgili Enstitü Müdürlü\u011fü veya Uluslararas\u0131 Merkez Direktörlü\u011fü bu ba\u015fvurular\u0131 Burs Komisyonuna sunar. Burs komisyonu, yapaca\u011f\u0131 inceleme neticesinde burs verilecek ö\u011frenci isimlerini ve verilecek burs oranlar\u0131n\u0131 oybirli\u011fi ile belirler ve bu hususta verece\u011fi gerekçeli karar ve önerisini Mütevelli Heyet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunar. Mütevelli Heyeti Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 oluru ile bu ö\u011frencilere belli oranlarda ö\u011fretim ücreti muafiyeti uygulan\u0131r. Üstün ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frenciler ö\u011fretim ücretinin tamam\u0131ndan muaf tutulabilir. Ö\u011fretim ücreti bursu verilecek ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ve burs oranlar\u0131 her y\u0131l Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenen kontenjan ve oranlar ile s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

  b) Ö\u011fretim ücreti bursu verilmesi ö\u011frencinin kay\u0131t oldu\u011fu lisansüstü program\u0131nda ve haz\u0131rlayaca\u011f\u0131 tezde belli bir alan\/konuda çal\u0131\u015fmas\u0131 \u015fart\u0131 ile verilebilir.<\/p>\n\n

  c) Ö\u011fretim ücreti burs ba\u015fvurular\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesinde aday ö\u011frencinin tamamlam\u0131\u015f oldu\u011fu akademik programlardaki ba\u015far\u0131 düzeyi, referanslar\u0131, ALES ve \u0130ngilizce e\u011fitim yap\u0131lan programlarda yabanc\u0131 dil bilgisi göz önüne al\u0131n\u0131r.<\/p>\n\n

  d) Ö\u011frencinin ö\u011fretim ücreti bursu alabilmesi için,<\/p>\n\n

  d-1) Lisans mezuniyet ortalamas\u0131n\u0131n en az 2,50\/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamas\u0131n\u0131n en az 3,50\/4,00 olmas\u0131,<\/p>\n\n

  d-2) Akademik Personel ve Lisansüstü E\u011fitimi Giri\u015f S\u0131nav\u0131ndan (ALES) ba\u015fvurdu\u011fu program\u0131n puan türünden olmak üzere, yüksek lisans program\u0131 için en az 70, yüksek lisans derecesi ile doktora program\u0131 için en az 75, lisans derecesi ile doktora program\u0131 için en az 85 puan alm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekir.<\/a><\/p>\n\n

  d-3) Ö\u011fretim ücreti bursu verilen ve doktora programlar\u0131na yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora ö\u011frencileri bilimsel haz\u0131rl\u0131k program\u0131nda geçirdikleri süre hariç olmak üzere 8 yar\u0131y\u0131l süresince, doktora programlar\u0131na lisans derecesi ile kabul edilen ö\u011frenciler 10 yar\u0131y\u0131l süresince, tezli yüksek lisans program\u0131 ö\u011frencileri ise 4 yar\u0131y\u0131l süresince ders ve ba\u015far\u0131 ko\u015fulu aranmaks\u0131z\u0131n verilen bursluluk oranlar\u0131nda ö\u011fretim ücretinden muaf tutulurlar.<\/p>\n\n

  e) Yukar\u0131da d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamayan yüksek lisans veya doktora ö\u011frencileri bursluluk süresinin sona ermesinden sonraki akademik y\u0131l ödemekle yükümlü oldu\u011fu dönem ücretinin %50’sini öder ve bu akademik y\u0131l sonunda mezun olamad\u0131\u011f\u0131 halde bursu sona erer. Ö\u011fretim ücreti bursu alan ö\u011frenciler, bursluluk süresi dahilinde talepleri halinde ve ko\u015fullar\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 halinde en fazla bir yar\u0131y\u0131l izinli say\u0131labilirler. Daha uzun süreli izin almak isteyen ö\u011frencilerin bursu sona erer.<\/p>\n\n

  f) Üniversitede Yabanc\u0131 Diller Yüksekokulunda ö\u011fretim görevlisi olarak görev yapmakta olan ö\u011fretim görevlileri hariç olmak üzere ö\u011fretim görevlisi veya ara\u015ft\u0131rma görevlisi olarak görev yapan ve ayn\u0131 zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kay\u0131tl\u0131 bulunan ö\u011frenciler, ödemekle yükümlü olduklar\u0131 ö\u011fretim ücretinin tamam\u0131ndan muaf tutularak %100 burslu ö\u011frenci olarak ö\u011frenim görürler.  Bu durumdaki ö\u011frencilerin yukar\u0131da d) bendinde belirtilen bursluluk süreleri sonunda mezun olamamalar\u0131 halinde, bursluluk sürelerinin sona ermesinden sonraki ilk akademik y\u0131l için ödemekle yükümlü oldu\u011fu dönem ücretinin %25’ini, ikinci akademik y\u0131l ise %50 sini öder. Bu süre içinde mezun olamayan ö\u011frencilerin burslar\u0131 sona erer.<\/p>\n\n

  g) Üniversitede ara\u015ft\u0131rma görevlisi veya ö\u011fretim görevlisi olarak görev yapan ve ayn\u0131 zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kay\u0131tl\u0131 bulunan ö\u011frencilerin Üniversitedeki görevlerinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde görevlerinin sona erme tarihi itibar\u0131 ile burslar\u0131 sona erer.<\/p>\n\n

  h) Üniversitede ara\u015ft\u0131rma görevlisi olup yabanc\u0131 dil haz\u0131rl\u0131k program\u0131nda ö\u011fretim gören ö\u011frenciler bu süre içerisinde burstan yararlanamaz.<\/p>\n\n

  i)  Ankara At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mezunlar Derne\u011fi üyesi olup bu yönerge kapsam\u0131nda ö\u011fretim ücreti bursu alamayan ö\u011frencilerin ö\u011fretim ücretinde %10 muafiyet uygulan\u0131r.  <\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<\/a><\/strong><\/p>\n\n

  Çe\u015fitli Hükümler<\/strong><\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Hüküm Bulunmayan Haller<\/a><\/strong><\/p>\n\n

  MADDE 7-<\/strong> Bu yönergede belirtilmeyen hususlar ile ilgili olarak At\u0131l\u0131m Üniversitesinin ait di\u011fer mevzuat ve esaslar uygulan\u0131r.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Yürürlük<\/a><\/strong><\/p>\n\n

  MADDE 8-<\/strong> Bu yönerge 2017-2018 akademik y\u0131l\u0131 itibari ile yürürlü\u011fe girer.<\/p>\n\n

  <\/a><\/strong><\/p>\n\n

  Yürütme<\/strong><\/p>\n\n

  MADDE 9-<\/strong> Bu yönerge hükümlerini At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörü yürütür.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Geçici Madde 1<\/strong><\/p>\n\n

  Halen Üniversitede ara\u015ft\u0131rma görevlisi veya ö\u011fretim görevlisi olarak görev yapan ve ayn\u0131 zamanda Üniversitedeki bir lisansüstü programa kay\u0131tl\u0131 bulunan ö\u011frenciler, 2017-2018 akademik y\u0131l\u0131 güz döneminden itibaren bu yönerge 6.maddesinin d-3) maddesinde belirlenen burs süresi esas al\u0131nmak suretiyle kalan ö\u011frenim süresince ö\u011fretim ücretinin tamam\u0131ndan muaf tutulur.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Geçici Madde 2 <\/strong><\/p>\n\n

  At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlar\u0131na Kay\u0131tl\u0131 Ö\u011frencilere Uygulanacak Ö\u011fretim Ücreti Muafiyeti ile Verilecek Burslara \u0130li\u015fkin Yönerge kapsam\u0131nda Ba\u015far\u0131 veya Te\u015fvik muafiyetinden halen yararlanan ö\u011frencilerin ö\u011fretim ücreti muafiyeti, akademik y\u0131l sonunda istenilen genel not ortalamas\u0131n\u0131  (% 75 muafiyet 3.80\/4.00 ve üstü, %50 muafiyet 3.60\/4.00 üstü, %25 muafiyet 3.40\/4.00 ve üstü)  sa\u011flayamamas\u0131, herhangi bir dönemde kayd\u0131n\u0131 yenilememesi, muafiyet kapsam\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kalan ö\u011fretim ücretini ödememesi, disiplin cezas\u0131 almas\u0131, programlar için belirlenen normal ö\u011frenim süresinin a\u015fmas\u0131, normal tez süresini a\u015fmas\u0131 halinde sona erer. Hakl\u0131 ve geçerli nedenler ile izinli say\u0131lan ö\u011frenciler kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu dönem ücretinin yar\u0131s\u0131n\u0131 öderler.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  For detailed information regarding scholarship opportunities for graduate programs, you may visit the website of the Directorate of International Relations: https:\/\/ic.atilim.edu.tr\/<\/a><\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 16:30:11 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => lisansustu-burs-olanaklari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1