Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında; çağdaş, laik, demokratik ve hukuk ekseninde, sağlam adımlarla daima ileriye yürümeyi hedefleyen; ülkesini seven; dürüst, güvenilir, ulusal değerlere sahip çıkan; modern eğitimle donatılmış birey olarak topluma sevgi-saygı kurallarıyla bağlı; kamusal yararı kişisel çıkarların üzerinde tutmayı görev edinmiş; araştırma-geliştirme yeteneği kazanmış; aldığı eğitimi-öğretimi topluma yayabilecek şekilde,  hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik mali konuları; iktisat, sosyoloji, hukuk ve siyaset disiplinleri bağlamındaki bir yaklaşımla inceleyen, irdeleyen ve bunlardan toplum ve  adına olumlu sonuçlar çıkarabilen bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere, Maliye Bölümü öğrencileri için hukuk, iktisat, matematik, istatistik, ekonometri, işletme, muhasebe, kamu yönetimi, sosyoloji gibi derslerle bilgi dağarcıklarını artıracak kapsamlı bir program hazırlanmıştır.

Vizyon

Maliye Bölümümüzün vizyonu ise; ülkemizin çağdaş bilgi toplumları düzeyine ulaşmış bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, yurt ve dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından mali, iktisadi, hukuki, siyasal ve sosyolojik konuları salt öğrenmeye ve öğretmeye değil, aynı zamanda araştırmaya, analitik modeller kurarak anlamayı, düşünmeyi, yorumlamayı ve sentezi yapacak yetkin maliyeciler yetiştirmek üzere; nitelikli bir maliye eğitimini gerçekleştirmeyi hedef almış topluma, ülkeye dolayısıyla insanlığa yararlı bilgiler üreten, aktaran ve katkı sağlayan, İz bırakanmensubu olmaktan onur, gurur ve mutluluk duyulan örnek bir bölüm olmaktır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 600 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında; çağdaş, laik, demokratik ve hukuk ekseninde, sağlam adımlarla daima ileriye yürümeyi hedefleyen; ülkesini seven; dürüst, güvenilir, ulusal değerlere sahip çıkan; modern eğitimle donatılmış birey olarak topluma sevgi-saygı kurallarıyla bağlı; kamusal yararı kişisel çıkarların üzerinde tutmayı görev edinmiş; araştırma-geliştirme yeteneği kazanmış; aldığı eğitimi-öğretimi topluma yayabilecek şekilde,  hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik mali konuları; iktisat, sosyoloji, hukuk ve siyaset disiplinleri bağlamındaki bir yaklaşımla inceleyen, irdeleyen ve bunlardan toplum ve  adına olumlu sonuçlar çıkarabilen bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere, Maliye Bölümü öğrencileri için hukuk, iktisat, matematik, istatistik, ekonometri, işletme, muhasebe, kamu yönetimi, sosyoloji gibi derslerle bilgi dağarcıklarını artıracak kapsamlı bir program hazırlanmıştır.

Vizyon

Maliye Bölümümüzün vizyonu ise; ülkemizin çağdaş bilgi toplumları düzeyine ulaşmış bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, yurt ve dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından mali, iktisadi, hukuki, siyasal ve sosyolojik konuları salt öğrenmeye ve öğretmeye değil, aynı zamanda araştırmaya, analitik modeller kurarak anlamayı, düşünmeyi, yorumlamayı ve sentezi yapacak yetkin maliyeciler yetiştirmek üzere; nitelikli bir maliye eğitimini gerçekleştirmeyi hedef almış topluma, ülkeye dolayısıyla insanlığa yararlı bilgiler üreten, aktaran ve katkı sağlayan, İz bırakanmensubu olmaktan onur, gurur ve mutluluk duyulan örnek bir bölüm olmaktır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The mission of the program is to develop the ability of the students to understand and to make research in finance and economics and the skills to apply those concepts to the making of intelligent decisions for themselves in public sector and business life. In order to realize this mission, a comprehensive program has been prepared for the students of Finance Department which will improve their knowledge in the subjects such as law, economics, mathematics, statistics, econometrics, business administration, accounting, public administration and sociology.

The vision of the our department also is to be a leader and reliable foundation in educating qualified and respect scientists within the framework of universal university culture and academic discipline, in producing high-level scientific products and in graduating free-minded, creative, self-confident and well-educated students at international level.

With its curriculum providing applied research skills, the Department of Public Finance will raise skilled public financers for both the public sector and private sector. It will be a solid start for our students who want to pursue a career in this field. We will be delighted and pleased to see you valuable young people at Atilim University Public Finance Department.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 41 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 16:51:21 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 41 [name_tr] => Maliye [url] => maliye [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 600 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

Atatürk ilke ve devrimlerinin \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda; ça\u011fda\u015f, laik, demokratik ve hukuk ekseninde, sa\u011flam ad\u0131mlarla daima ileriye yürümeyi hedefleyen; ülkesini seven; dürüst, güvenilir, ulusal de\u011ferlere sahip ç\u0131kan; modern e\u011fitimle donat\u0131lm\u0131\u015f birey olarak topluma sevgi-sayg\u0131 kurallar\u0131yla ba\u011fl\u0131; kamusal yarar\u0131 ki\u015fisel ç\u0131karlar\u0131n üzerinde tutmay\u0131 görev edinmi\u015f; ara\u015ft\u0131rma-geli\u015ftirme yetene\u011fi kazanm\u0131\u015f; ald\u0131\u011f\u0131 e\u011fitimi-ö\u011fretimi topluma yayabilecek \u015fekilde,  hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlar\u0131na yönelik mali konular\u0131; iktisat, sosyoloji, hukuk ve siyaset disiplinleri ba\u011flam\u0131ndaki bir yakla\u015f\u0131mla inceleyen, irdeleyen ve bunlardan toplum ve  ad\u0131na olumlu sonuçlar ç\u0131karabilen bireyler yeti\u015ftirmeyi görev bilmektedir. Bu misyonu gerçekle\u015ftirmek üzere, Maliye Bölümü ö\u011frencileri için hukuk, iktisat, matematik, istatistik, ekonometri, i\u015fletme, muhasebe, kamu yönetimi, sosyoloji gibi derslerle bilgi da\u011farc\u0131klar\u0131n\u0131 art\u0131racak kapsaml\u0131 bir program haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

Maliye Bölümümüzün vizyonu<\/strong> ise; ülkemizin ça\u011fda\u015f bilgi toplumlar\u0131 düzeyine ula\u015fm\u0131\u015f bir kamu ve özel sektör yap\u0131lanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak, yurt ve dünya ekonomisindeki geli\u015fmeler aç\u0131s\u0131ndan mali, iktisadi, hukuki, siyasal ve sosyolojik konular\u0131 salt ö\u011frenmeye ve ö\u011fretmeye de\u011fil, ayn\u0131 zamanda ara\u015ft\u0131rmaya, analitik modeller kurarak anlamay\u0131, dü\u015fünmeyi, yorumlamay\u0131 ve sentezi yapacak yetkin maliyeciler<\/strong> yeti\u015ftirmek üzere; nitelikli bir maliye e\u011fitimini gerçekle\u015ftirmeyi hedef alm\u0131\u015f topluma, ülkeye dolay\u0131s\u0131yla insanl\u0131\u011fa yararl\u0131 bilgiler üreten, aktaran ve katk\u0131 sa\u011flayan, \u0130z b\u0131rakan<\/strong>, mensubu olmaktan onur, gurur ve mutluluk duyulan örnek bir bölüm olmakt\u0131r.<\/strong><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The mission of the program<\/strong> is to develop the ability of the students to understand and to make research in finance and economics and the skills to apply those concepts to the making of intelligent decisions for themselves in public sector and business life. In order to realize this mission, a comprehensive program has been prepared for the students of Finance Department which will improve their knowledge in the subjects such as law, economics, mathematics, statistics, econometrics, business administration, accounting, public administration and sociology.<\/p>\n\n

The vision of the our department<\/strong> also is to be a leader and reliable foundation in educating qualified and respect scientists within the framework of universal university culture and academic discipline, in producing high-level scientific products and in graduating free-minded, creative, self-confident and well-educated students at international level.<\/p>\n\n

With its curriculum providing applied research skills, the Department of Public Finance will raise skilled public financers for both the public sector and private sector. It will be a solid start for our students who want to pursue a career in this field. We will be delighted and pleased to see you valuable young people at Atilim University Public Finance Department.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 41 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 16:51:21 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 41 [url] => maliye [name_tr] => Maliye [type_id] => 9 [parent_id] => 28 [lft] => 73 [rgt] => 74 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 41 [url] => maliye [name_tr] => Maliye [type_id] => 9 [parent_id] => 28 [lft] => 73 [rgt] => 74 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1