İHALE İLANI - Atılım Üniversitesi 36 Ay Süreli (01.01.2021 - 31.12.2023) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi - 14 10 2020

İHALE İLANI

Atılım Üniversitesi 36 Ay Süreli (01.01.2021 - 31.12.2023) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi

Atılım Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 23’ncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN

:

2020 / 014

 

1- İdarenin

a) Adresi

:

Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara

b) Telefon ve Faks numarası

:

0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49

c) E-posta adresi

:

satinalma@atilim.edu.tr

d) İhale İlanının görülebileceği internet adresi

 

https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu

2 – İhale Konusu Mal Alımının

a) Adı

:

Atılım Üniversitesi 36 Ay Süreli (01.01.2021 - 31.12.2023) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Serbest Piyasadan (15.000.000 Kwh. Elektrik enerjisi temini ) Elektrik Enerjisi Temini İşi (Ayrıntılı bilgiye İdare adresinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir)

c) Teslim yeri

:

Sözleşme konusu mallar Atılım Üniversitesi Kampüsü (İdari Bina - Satınalma Direktörlüğü) / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek / Ankara adresine teslim edilecektir.

d) Teslim Tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 36 (Otuzaltı) ay

3 – İhalenin

a) Tarihi ve Saati

:

 27/10/2020 – 14:30

b) İhale yapılacağı yer

:

Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü / İdari Bina Toplantı Salonu / Kızılcaşar Mahallesi / 06836 / Gölbaşı/ANKARA

               

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı (Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı / İban No: TR06 0013 4000 0028 0383 2005 34 No’lu hesaba - Firma Bilgileri (gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek) ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/İncek/ Ankara adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/ İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.