Doktora öğrencileri için Tez izleme komitesi hk.

Tez izleme komitesi
MADDE 54
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
(2) TİK’de üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde birinci fıkraya göre yeni bir üye görevlendirilir.
(3) TİK’nin kurulmasını izleyen dönemlerde, danışmanın görevden ayrılması halinde bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine uygun olarak yeni danışman belirlenir.

Tez önerisi savunması
MADDE 55
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde danışmanı nezaretinde hazırladığı ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince belirlediği tez konusuna göre; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Ana bilim dalı başkanlığı tarafından toplantıya çağrılan komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, ana bilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, kendisine bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine göre yeni bir danışman atanmasını ve 50 nci maddesine göre yeni bir tez konusu belirlenmesini isteyebilir. Bu durumda, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak yeni bir komite atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Belirtilen nedenlerden dolayı geçen süreler öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere ilgili ana bilim dalı başkanlığına, Enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı yazılı bir tez çalışması raporu (Ö-12 formu) sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından oy birliği ya da oy çokluğu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(5) Komite üyelerine iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez rapor vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
TİK tarafından: A2 formu   (http://sbe.atilim.edu.tr/tr/dilekceveformlar)
Öğrenci tarafından: Ö12 formu her komite üyesine dağıtılır.  (http://sbe.atilim.edu.tr/tr/dilekceveformlar)

Komite sonrası tüm evraklar enstitüye gönderilir.