TU506 - Yapısal Jeoloji Prensipleri (3 + 0) 5

Kaya yapısına giriş; kıvrım, düzensizlik, eklem ve faylar gibi temel jeolojik yapısal bozuklukların çalışılması; jeoljik yapıların kinematiği.

TU507 - Yeraltı Yapıları için Uygulamalı Kaya Mekaniği (3 + 0) 5

Kayaç özellikleri ve kuramsal davranımı; izotropik olmayan koşullar ve kayaç dayanımı; kayaç süreksizliklerinin kuramsal davranımı; kayaç ve süreksizliklerin mekaniğinin ve davranışının analitik ve sayısal modellemesi; yeraltı açıklıları ve tünellerinin etrafındaki yenilmeler; gözenek basıncı ve süreksizliklerin kayaç süreksizliklerine etkisi.

TU501 - Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Konusunda Ön Çalışmalar ve Tasarım (3 + 0) 5

Tasarımla alakalı sınıflandırma şeması; kaya kütlesi ve zemin sınınfalndırma sistemleri; jeolojik ve jeofizik araştırmalar için yeni yöntemler; yerinde ve ön çalışma için laboratuvar incelemeleri; tahmini jeolojik, hirdolojik ve sismik koşulların yorumlanması için sistemlerin geliştirilmesi.

TU503 - Zemin Mekaniği ve Yeraltı Zemin Karakterizasyonu (3 + 0) 5

Yeraltı karakterizasyonu ve araştırma teknikleri; zemin ve kaya mekaniği sınıflandırma açısından tünel tasarımı ve yapımı için jeoteknik parametreler; kontrat dökümanlarında jeoteknik bilgilerin nasıl yer alacağı.

TU504 - Tünel İnşaatında Proje Yönetimi ve Kontrolü (3 + 0) 5

Yatırm projelerinde temel ekonomik konseptler, planlama, proje istatistiği, ihtiyaç tahmini, proje fiyatının hesaplanması, ana yatırım fiyatının kabaca hesaplanması, üretilecek malzemelerin fiyatlarının belirlenmesi; proje uygulaması (termin planı, CPM, PERT); yönetim kararı oluşturulması, yöneticinin görevi, yönetimsel giderler.

TU600 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Detaylı, bilimsel araştırma , tez çalışmaları; literatür taraması, anketler, meta-analiz, deneysel araştırma tasarımı, araştırma sorularını formüle etme, teori oluşturma becerisi, nitel ve nicel veri toplama ve analiz yöntemleri, geçerlik, güvenilirlik, araştırma önerisi ve yayın yazma.

TU500 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Literatür taraması, tipik tünelcilik projelerinin aşamaları, proje belgeleme, projenin ilerleme sunumu.

TU502 - Yeraltı Yapıları için Uygulamalı Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Jeomekanikde sayısal yöntemlere giriş; tensör analizine giriş ve süreklilik mekaniği; jeomalzemelerin hidro-mekanik davranışı; kuramsal modellerin kaya ve zemin uygulamaları; sayısal çözümlerin kalibrasyonu ve sağlamlığı; sayısal modellemenin kısıtlı yönleri; tünel mühendisliğinde kullanılan bilgisayar kodların gözden geçirilmesi.

TU505 - Tünel ve Yeraltı Yapıları Yapım Yöntemleri (3 + 0) 5

Sert ve zayıf kayaç durumlarında yapılacak olan tünel yapım yöntemlerinin seçilmesi; geleneksel ve tam mekanize yöntemlerinin detaylı incelenmesi; mikro-tünelcilik ve boru itme yöntemlerinin araştırılması; konvensiyonel yöntemlerde mekanizasyonun uygulanması.

TU512 - Tünelcilik ve Yeraltı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği (3 + 0) 5

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları; yeraltı yapıları ve tünelcilik için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı; yeraltı yapıları ve tünelcilik inşaatında riskler ve önlemler; yeraltı yapıları ve tünelcilik konularında iş güvenliği performans ölçüm yöntemleri.