Prof. Dr. Özlen ÖZGEN

ozlen.ozgen@atilim.edu.tr

Public relations master program is designed to provide an academic and supportive educational environment for professionals, pioneers, initiative takers who endeavor to enhance their own life as academic and non-academic professionals, scientific researchers and community service providers. That is why the program was structured as with and without thesis. The program is committed to develop and sustain high quality of education through integrating educational and scientific research with academic and professional goals. In sum, our program is designed to:

 • prepare graduate students with a high level of academic and professional competence
 • advance the knowledge and critical awareness of students in the main and allied fields.
 • cooperate with other programs within the university to provide an education that fits the wants and needs of the students.
 • provide the best probable quality education that is based on not only knowledge acquisition, but also rooted in social responsibility, creativity to ensure optimum use of the available potentials and participation for improved performance
 • pursue the proper academic and organizational practices to meet the expectations of students
 • provide students with the opportunity to develop specialist knowledge in their own area of interest.

 

Hence, on completion of the programme, the student will acquire competences and skills to be able to:
 

 • demonstrate advance critical and analytical skills, look for underlying principles, and identify and analyse key concepts in their area
 • demonstrate the skill of independent thinking
 • establish an awareness of key theoretical and methodological issues
 • understand and use the main concepts, approaches and theories of the discipline to analyse and evaluate key topics in the field
 • design, apply, analyze and conclude a research and write a final report.
 • apply knowledge in practice as an academic or professional in the industry
 • design and manage projects in the field
 • work creatively and critically in a multi-cultural environment
 • practice public relations and advertising effectively in their social, economic, political and cultural contexts
 • handle professionally and effectively both traditional and new media
   

 

Best wishes,App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1237 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Günümüzde “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”; disiplinlerarası olma özelliği ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak önemi giderek artan, gelişmeye açık ve gelecekte yıldızı daha da parlayacak bir bilim dalı ve meslek olarak dikkat çekmektedir.

“Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” alanının devlet kurumlarında, endüstride ve üniversitelerde hızla gelişen alanlardan biri olması, lisans düzeyindeki eğitimin lisansüstü düzeydeki bir eğitim programı ile zenginleştirilmesini gerektirmektedir. Atılım Üniversitesi, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” alanında yüksek lisans programı açarak, bu gereksinimi karşılamaya katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

“Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”  Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri alanın tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve siyasal doğasını anlayabilmeli, bilimsel bir araştırma tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirip sonuçlara ulaşabilmeli,  aynı zamanda, yeni iletişim teknolojilerinin ve ortamlarının getirdiği koşullara göre biçimlenen yeni toplumsal ve iletişimsel durumları gözlemleyip analiz edebilmelidir.  Böyle bir eğitim anlayışı, insanı ve toplumsal olanı anlamaya, iletişim politikalarının üretilmesi, denetlenmesi ve izlenmesine, değişen durumlara uyum gösterilmesine ve bir bütün olarak akademik gelişimin sağlanması ve sosyal faydanın artırılmasına katkıda bulunacaktır. Böylece hem akademik çalışmalar yapmak isteyenlerin, hem de kurumlarda, endüstride ve araştırma şirketlerinde çalışan/çalışacak uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

 

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık’ Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık eğitimi temel olarak iki alanda gerçekleştirilir. Bunlardan ilki olan tezli yüksek lisans, akademisyen yetiştirmeye katkıda bulunmayı amaçlar. İkincisi ise,  tezsiz yüksek lisans olup, kurumsal ve endüstriyel halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerinde uzmanlaşmayı kapsar.  Bu nedenle, önerilen yüksek lisans eğitimi program akademik uzmanlaşma ve kurumsal/endüstriyel uzmanlaşma olmak üzere iki temel dalda verilmek üzere tasarlanmış, akademik ve kurumsal/ endüstriyel amaçları birleştiren bir yapıya sahip olacak biçimde düşünülmüştür.

Program, öğrencilerin dersler başlamadan, öğretim üyeleriyle birlikte, amaçlarına uygun bir ders programı hazırlamalarına olanak sağlama özelliğine sahiptir.  Böylece, öğrencilere hem ders ortamında bilgi paylaşımına dayanan genel bir öğrenme olanağı, hem de her öğrencinin kişisel planına göre özel bir öğrenme olanağı sağlanacaktır.

Lisansüstü çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerimize ve öğrenci adaylarımıza başarılar diliyorum.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Public relations master program is designed to provide an academic and supportive educational environment for professionals, pioneers, initiative takers who endeavor to enhance their own life as academic and non-academic professionals, scientific researchers and community service providers. That is why the program was structured as with and without thesis. The program is committed to develop and sustain high quality of education through integrating educational and scientific research with academic and professional goals. In sum, our program is designed to:

 • prepare graduate students with a high level of academic and professional competence
 • advance the knowledge and critical awareness of students in the main and allied fields.
 • cooperate with other programs within the university to provide an education that fits the wants and needs of the students.
 • provide the best probable quality education that is based on not only knowledge acquisition, but also rooted in social responsibility, creativity to ensure optimum use of the available potentials and participation for improved performance
 • pursue the proper academic and organizational practices to meet the expectations of students
 • provide students with the opportunity to develop specialist knowledge in their own area of interest.

 

Hence, on completion of the programme, the student will acquire competences and skills to be able to:
 

 • demonstrate advance critical and analytical skills, look for underlying principles, and identify and analyse key concepts in their area
 • demonstrate the skill of independent thinking
 • establish an awareness of key theoretical and methodological issues
 • understand and use the main concepts, approaches and theories of the discipline to analyse and evaluate key topics in the field
 • design, apply, analyze and conclude a research and write a final report.
 • apply knowledge in practice as an academic or professional in the industry
 • design and manage projects in the field
 • work creatively and critically in a multi-cultural environment
 • practice public relations and advertising effectively in their social, economic, political and cultural contexts
 • handle professionally and effectively both traditional and new media
   

 

Best wishes,

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 117 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:03:05 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 1072 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 117 [name_en] => Department of Public Relations and Advertising [url] => halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1237 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Günümüzde “Halkla \u0130li\u015fkiler ve Reklamc\u0131l\u0131k”; disiplinleraras\u0131 olma özelli\u011fi ve ileti\u015fim teknolojilerindeki geli\u015fmelere ba\u011fl\u0131 olarak önemi giderek artan, geli\u015fmeye aç\u0131k ve gelecekte y\u0131ld\u0131z\u0131 daha da parlayacak bir bilim dal\u0131 ve meslek olarak dikkat çekmektedir.<\/p>\n\n

“Halkla \u0130li\u015fkiler ve Reklamc\u0131l\u0131k” alan\u0131n\u0131n devlet kurumlar\u0131nda, endüstride ve üniversitelerde h\u0131zla geli\u015fen alanlardan biri olmas\u0131, lisans düzeyindeki e\u011fitimin lisansüstü düzeydeki bir e\u011fitim program\u0131 ile zenginle\u015ftirilmesini gerektirmektedir. At\u0131l\u0131m Üniversitesi, “Halkla \u0130li\u015fkiler ve Reklamc\u0131l\u0131k” alan\u0131nda yüksek lisans program\u0131 açarak, bu gereksinimi kar\u015f\u0131lamaya katk\u0131da bulunmay\u0131 hedeflemi\u015ftir.<\/p>\n\n

“Halkla \u0130li\u015fkiler ve Reklamc\u0131l\u0131k”  Anabilim Dal\u0131 yüksek lisans ö\u011frencileri alan\u0131n tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve siyasal do\u011fas\u0131n\u0131 anlayabilmeli, bilimsel bir ara\u015ft\u0131rma tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve de\u011ferlendirip sonuçlara ula\u015fabilmeli,  ayn\u0131 zamanda, yeni ileti\u015fim teknolojilerinin ve ortamlar\u0131n\u0131n getirdi\u011fi ko\u015fullara göre biçimlenen yeni toplumsal ve ileti\u015fimsel durumlar\u0131 gözlemleyip analiz edebilmelidir.  Böyle bir e\u011fitim anlay\u0131\u015f\u0131, insan\u0131 ve toplumsal olan\u0131 anlamaya, ileti\u015fim politikalar\u0131n\u0131n üretilmesi, denetlenmesi ve izlenmesine, de\u011fi\u015fen durumlara uyum gösterilmesine ve bir bütün olarak akademik geli\u015fimin sa\u011flanmas\u0131 ve sosyal faydan\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131na katk\u0131da bulunacakt\u0131r. Böylece hem akademik çal\u0131\u015fmalar yapmak isteyenlerin, hem de kurumlarda, endüstride ve ara\u015ft\u0131rma \u015firketlerinde çal\u0131\u015fan\/çal\u0131\u015facak uzman ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n yeti\u015ftirilmesine katk\u0131da bulunulacakt\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Halkla ili\u015fkiler ve Reklamc\u0131l\u0131k’ Yüksek Lisans Program\u0131’nda uzmanl\u0131k e\u011fitimi temel olarak iki alanda gerçekle\u015ftirilir. Bunlardan ilki olan tezli yüksek lisans, akademisyen yeti\u015ftirmeye katk\u0131da bulunmay\u0131 amaçlar. \u0130kincisi ise,  tezsiz yüksek lisans olup, kurumsal ve endüstriyel halkla ili\u015fkiler ve reklamc\u0131l\u0131k mesleklerinde uzmanla\u015fmay\u0131 kapsar.  Bu nedenle, önerilen yüksek lisans e\u011fitimi program akademik uzmanla\u015fma ve kurumsal\/endüstriyel uzmanla\u015fma olmak üzere iki temel dalda verilmek üzere tasarlanm\u0131\u015f, akademik ve kurumsal\/ endüstriyel amaçlar\u0131 birle\u015ftiren bir yap\u0131ya sahip olacak biçimde dü\u015fünülmü\u015ftür.<\/p>\n\n

Program, ö\u011frencilerin dersler ba\u015flamadan, ö\u011fretim üyeleriyle birlikte, amaçlar\u0131na uygun bir ders program\u0131 haz\u0131rlamalar\u0131na olanak sa\u011flama özelli\u011fine sahiptir.  Böylece, ö\u011frencilere hem ders ortam\u0131nda bilgi payla\u015f\u0131m\u0131na dayanan genel bir ö\u011frenme olana\u011f\u0131, hem de her ö\u011frencinin ki\u015fisel plan\u0131na göre özel bir ö\u011frenme olana\u011f\u0131 sa\u011flanacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Lisansüstü çal\u0131\u015fmalar yaparak kendilerini geli\u015ftirmek ve uzmanla\u015fmak isteyen tüm ö\u011frencilerimize ve ö\u011frenci adaylar\u0131m\u0131za ba\u015far\u0131lar diliyorum.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Public relations master program is designed to provide an academic and supportive educational environment for professionals, pioneers, initiative takers who endeavor to enhance their own life as academic and non-academic professionals, scientific researchers and community service providers. That is why the program was structured as with and without thesis. The program is committed to develop and sustain high quality of education through integrating educational and scientific research with academic and professional goals. In sum, our program is designed to:<\/p>\n\n

  \n\t
 • prepare graduate students with a high level of academic and professional competence<\/li>\n\t
 • advance the knowledge and critical awareness of students in the main and allied fields.<\/li>\n\t
 • cooperate with other programs within the university to provide an education that fits the wants and needs of the students.<\/li>\n\t
 • provide the best probable quality education that is based on not only knowledge acquisition, but also rooted in social responsibility, creativity to ensure optimum use of the available potentials and participation for improved performance<\/li>\n\t
 • pursue the proper academic and organizational practices to meet the expectations of students<\/li>\n\t
 • provide students with the opportunity to develop specialist knowledge in their own area of interest.<\/li>\n<\/ul>\n\n

   <\/p>\n\n

  Hence, on completion of the programme, the student will acquire competences and skills to be able to:
  \n <\/p>\n\n

   \n\t
  • demonstrate advance critical and analytical skills, look for underlying principles, and identify and analyse key concepts in their area<\/li>\n\t
  • demonstrate the skill of independent thinking<\/li>\n\t
  • establish an awareness of key theoretical and methodological issues<\/li>\n\t
  • understand and use the main concepts, approaches and theories of the discipline to analyse and evaluate key topics in the field<\/li>\n\t
  • design, apply, analyze and conclude a research and write a final report.<\/li>\n\t
  • apply knowledge in practice as an academic or professional in the industry<\/li>\n\t
  • design and manage projects in the field<\/li>\n\t
  • work creatively and critically in a multi-cultural environment<\/li>\n\t
  • practice public relations and advertising effectively in their social, economic, political and cultural contexts<\/li>\n\t
  • handle professionally and effectively both traditional and new media
   \n\t <\/li>\n<\/ul>\n\n

    <\/p>\n\n

   Best wishes,<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 117 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:03:05 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 1072 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 117 [url] => halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Relations and Advertising [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 133 [rgt] => 134 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 117 [url] => halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Relations and Advertising [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 133 [rgt] => 134 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1072 [name] => Özlen ÖZGEN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/ozlen-ozgen\/1518102123-Ozlen-hoca.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":230690,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/ozlen-ozgen\/1518102123-Ozlen-hoca.jpg"},"caption":"1518102123-Ozlen-hoca.jpg","width":"1600px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/ozlen-ozgen\/1518102123-Ozlen-hoca.jpg"}]} [email] => ozlen.ozgen@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 1072 [name] => Özlen ÖZGEN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/ozlen-ozgen\/1518102123-Ozlen-hoca.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":230690,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/ozlen-ozgen\/1518102123-Ozlen-hoca.jpg"},"caption":"1518102123-Ozlen-hoca.jpg","width":"1600px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/ozlen-ozgen\/1518102123-Ozlen-hoca.jpg"}]} [email] => ozlen.ozgen@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities