Assoc. Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN

zafer.sahin@atilim.edu.tr

The graduate programs offered by our department includes a master program and a PhD program in Political Science and Public Administration. Master program includes thesis and non-thesis options. The overall aim of our graduate programs is to prepare students for specialization in Political Science and Public Administration. The curricula of our programs are carefully designed to achieve this aim. All programs offered by our department are supported by our highly qualified departmental faculty members.

Our master programs provide students with both practical skills and sound theoretical knowledge. They also provide students with good understanding of Turkish and World politics and administration. While the non-thesis studens will conduct a project, the thesis students will conduct a larger research and write a thesis.

Our PhD program prepares students for academic careers in political science and public administration. The program is designed to provide students with substantive theoretical knowledge and research skills. It helps students to develop analytical skills and critical thinking. It also helps students to specialize in at least one sub-field of political science and public administration and to produce not only a PhD thesis but also scholarly articles and books. 

Our graduate programs are supported by the research opportunities that our university provides.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1243 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bölümümüzün lisanüstü programları tezli ve tezsiz ‘yüksek lisans’ programları ve ‘doktora’ programından oluşmaktadır. Lisanüstü programlarımızın tümü alanında yetkin ve nitelikli insangücü yetiştirme hedefi ile şekillendirilmiştir. Programlarımızın içerikleri bu hedef doğrultusunda titizlikle oluşturulmuştur ve tüm programlarımız güçlü bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

Yüksek lisans programlarımız öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında kuramsal altyapı kazandırmanın yanı sıra, Türkiye ve dünya siyasetini ve yönetimini tarihsel gelişimi içinde anlama ve analiz etme bilgi ve becerisini kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında proje hazırlama yeteneğini kazandırırken, tezli yüksek lisans programı bilimsel araştırma yapma yeteneğini kazandıramaktadır.

Doktora programımız ise öğrencileri akademik kariyer için hazırlamaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilere kavramsal ve kuramsal yetkinlik kazandırmanın yanı sıra analiz yetenekleri ve özgün, eleştirel ve karşılaştırmalı araştırma yapma yetenekleri vermektedir. Ayrıca, öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanları içerisinde kendi ilgileri doğrultusunda en az bir konuda uzmanlaşmaları ve edindikleri uzmanlığı yalnızca doktora tezi ile değil, makaleler ve kitaplarla bilim dünyasına duyurabilmelerine yardımcı olmak programımızın hedefleri arasındadır.

Tüm lisanüstü programlarımız, üniversitemizin sunduğu araştırma altyapısı ve olanaklarıyla desteklenmektedir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The graduate programs offered by our department includes a master program and a PhD program in Political Science and Public Administration. Master program includes thesis and non-thesis options. The overall aim of our graduate programs is to prepare students for specialization in Political Science and Public Administration. The curricula of our programs are carefully designed to achieve this aim. All programs offered by our department are supported by our highly qualified departmental faculty members.

Our master programs provide students with both practical skills and sound theoretical knowledge. They also provide students with good understanding of Turkish and World politics and administration. While the non-thesis studens will conduct a project, the thesis students will conduct a larger research and write a thesis.

Our PhD program prepares students for academic careers in political science and public administration. The program is designed to provide students with substantive theoretical knowledge and research skills. It helps students to develop analytical skills and critical thinking. It also helps students to specialize in at least one sub-field of political science and public administration and to produce not only a PhD thesis but also scholarly articles and books. 

Our graduate programs are supported by the research opportunities that our university provides.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 105 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:11:45 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 221 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 105 [name_en] => Department of Public Administration and Political Science [url] => kamu-yonetimi-ve-siyaset-bilimi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1243 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Bölümümüzün lisanüstü programlar\u0131 tezli ve tezsiz ‘yüksek lisans’ programlar\u0131 ve ‘doktora’ program\u0131ndan olu\u015fmaktad\u0131r. Lisanüstü programlar\u0131m\u0131z\u0131n tümü alan\u0131nda yetkin ve nitelikli insangücü yeti\u015ftirme hedefi ile \u015fekillendirilmi\u015ftir. Programlar\u0131m\u0131z\u0131n içerikleri bu hedef do\u011frultusunda titizlikle olu\u015fturulmu\u015ftur ve tüm programlar\u0131m\u0131z güçlü bir akademik kadro taraf\u0131ndan yürütülmektedir.<\/p>\n\n

Yüksek lisans programlar\u0131m\u0131z ö\u011frencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlar\u0131nda kuramsal altyap\u0131 kazand\u0131rman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Türkiye ve dünya siyasetini ve yönetimini tarihsel geli\u015fimi içinde anlama ve analiz etme bilgi ve becerisini kazand\u0131rmaya yönelik olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. Tezsiz yüksek lisans program\u0131 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alan\u0131nda proje haz\u0131rlama yetene\u011fini kazand\u0131r\u0131rken, tezli yüksek lisans program\u0131 bilimsel ara\u015ft\u0131rma yapma yetene\u011fini kazand\u0131ramaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Doktora program\u0131m\u0131z ise ö\u011frencileri akademik kariyer için haz\u0131rlamaktad\u0131r. Bu do\u011frultuda, ö\u011frencilere kavramsal ve kuramsal yetkinlik kazand\u0131rman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra analiz yetenekleri ve özgün, ele\u015ftirel ve kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmal\u0131 ara\u015ft\u0131rma yapma yetenekleri vermektedir. Ayr\u0131ca, ö\u011frencilerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlar\u0131 içerisinde kendi ilgileri do\u011frultusunda en az bir konuda uzmanla\u015fmalar\u0131 ve edindikleri uzmanl\u0131\u011f\u0131 yaln\u0131zca doktora tezi ile de\u011fil, makaleler ve kitaplarla bilim dünyas\u0131na duyurabilmelerine yard\u0131mc\u0131 olmak program\u0131m\u0131z\u0131n hedefleri aras\u0131ndad\u0131r.<\/p>\n\n

Tüm lisanüstü programlar\u0131m\u0131z, üniversitemizin sundu\u011fu ara\u015ft\u0131rma altyap\u0131s\u0131 ve olanaklar\u0131yla desteklenmektedir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The graduate programs offered by our department includes a master program and a PhD program in Political Science and Public Administration. Master program includes thesis and non-thesis options. The overall aim of our graduate programs is to prepare students for specialization in Political Science and Public Administration. The curricula of our programs are carefully designed to achieve this aim. All programs offered by our department are supported by our highly qualified departmental faculty members.<\/p>\n\n

Our master programs provide students with both practical skills and sound theoretical knowledge. They also provide students with good understanding of Turkish and World politics and administration. While the non-thesis studens will conduct a project, the thesis students will conduct a larger research and write a thesis.<\/p>\n\n

Our PhD program prepares students for academic careers in political science and public administration. The program is designed to provide students with substantive theoretical knowledge and research skills. It helps students to develop analytical skills and critical thinking. It also helps students to specialize in at least one sub-field of political science and public administration and to produce not only a PhD thesis but also scholarly articles and books. <\/p>\n\n

Our graduate programs are supported by the research opportunities that our university provides.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 105 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:11:45 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 221 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 105 [url] => kamu-yonetimi-ve-siyaset-bilimi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Administration and Political Science [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 145 [rgt] => 146 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 105 [url] => kamu-yonetimi-ve-siyaset-bilimi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Administration and Political Science [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 145 [rgt] => 146 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 221 [name] => Savaş Zafer ŞAHİN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/zafer-sahin\/savaszafer_sahin.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":303630,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/zafer-sahin\/savaszafer_sahin.jpg"},"caption":"savaszafer_sahin.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/zafer-sahin\/savaszafer_sahin.jpg"}]} [email] => zafer.sahin@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Assoc. Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 221 [name] => Savaş Zafer ŞAHİN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/zafer-sahin\/savaszafer_sahin.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":303630,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/zafer-sahin\/savaszafer_sahin.jpg"},"caption":"savaszafer_sahin.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/zafer-sahin\/savaszafer_sahin.jpg"}]} [email] => zafer.sahin@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Assoc. Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities