Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr

Welcome to the post graduate programs of International Trade and Logistics.

The increasing importance of logistics enterprises and international goods and services mobility, and the fact that Ankara has been a logistics “hub” due to its physical infrastructure and planning capacity have increased the need for professional management in international trade and logistics establishments. Within this scope, the International Trade and Logistics Management Master Program was launched in 2016.

The main objective of the program is to train candidates who will meet the requirements of being senior executives in international trade and logistics sectors. Besides, training of academic staff is another goal of the program. Thus, synergy is thought to be established connecting the experienced academicians in the field of two related subjects such as logistics and international trade.

The program with and without thesis, aims to contribute to the ability of professionals and administrators from different disciplines such as international trade and logistics, business, economics, finance, engineering, tourism, law to use the theoretical knowledge they have learned by following the scientific developments in solving the problems they encountered in practice.

In short, the aim of our post graduate studies is to help students achieve academic and professional excellence in the field of International Trade and Logistics, particularly as prospective academics.

I wish all our students success in their studies and in their professional lives both in academic and other positions.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1287 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisansüstü programlarına hoş geldiniz.

Lojistik işletmelerin ve uluslararası mal ve hizmet hareketliliğin gittikçe önem kazanması, Ankara’nın fizik altyapısı ve planlaması itibariyle bir lojistik “hub” olmaya başlaması, buna bağlı olarak uluslararası ticaret ve lojistik kuruluşlarında profesyonel yönetim ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle bu alanda bir yüksek lisans programı açılmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemiz 2016 yılında “Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi” Yüksek Lisans Programı öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Bu Programın en temel amacı, uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinin üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmektir. Bunun yanı sıra akademik kadroların yetiştirilmesi de bir diğer hedeftir. Böylece alanında deneyimli akademisyenler ile lojistik ve uluslararası ticaret gibi birbiri ile ilgili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji oluşturmaktır.

Tezli ve tezsiz olarak açılan bu Program; uluslararası ticaret ve lojistik, işletme, iktisat, maliye, mühendislik, turizm, hukuk vb. gibi farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ve yöneticilerin bilimsel gelişmeleri de takip ederek öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratikte karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kısaca, lisansüstü programlarımız, öğrencilerimize Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında, akademisyen ve profesyonel olarak yeterlilik sağlamayı ve bunun ötesinde bu alanda akademisyen olabilmelerine katlıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bütün öğrencilerimize, akademik çalışmalarında ve diğer alanlardaki mesleki hayatlarında başarılar dilerim.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Welcome to the post graduate programs of International Trade and Logistics.

The increasing importance of logistics enterprises and international goods and services mobility, and the fact that Ankara has been a logistics “hub” due to its physical infrastructure and planning capacity have increased the need for professional management in international trade and logistics establishments. Within this scope, the International Trade and Logistics Management Master Program was launched in 2016.

The main objective of the program is to train candidates who will meet the requirements of being senior executives in international trade and logistics sectors. Besides, training of academic staff is another goal of the program. Thus, synergy is thought to be established connecting the experienced academicians in the field of two related subjects such as logistics and international trade.

The program with and without thesis, aims to contribute to the ability of professionals and administrators from different disciplines such as international trade and logistics, business, economics, finance, engineering, tourism, law to use the theoretical knowledge they have learned by following the scientific developments in solving the problems they encountered in practice.

In short, the aim of our post graduate studies is to help students achieve academic and professional excellence in the field of International Trade and Logistics, particularly as prospective academics.

I wish all our students success in their studies and in their professional lives both in academic and other positions.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 148 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 18:19:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 614 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 148 [name_en] => Department of International Trade and Logistics [url] => uluslararasi-ticaret-ve-lojistik-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1287 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik lisansüstü programlar\u0131na ho\u015f geldiniz.<\/p>\n\n

Lojistik i\u015fletmelerin ve uluslararas\u0131 mal ve hizmet hareketlili\u011fin gittikçe önem kazanmas\u0131, Ankara’n\u0131n fizik altyap\u0131s\u0131 ve planlamas\u0131 itibariyle bir lojistik “hub” olmaya ba\u015flamas\u0131, buna ba\u011fl\u0131 olarak uluslararas\u0131 ticaret ve lojistik kurulu\u015flar\u0131nda profesyonel yönetim ihtiyac\u0131n\u0131n ortaya ç\u0131kmas\u0131 nedeniyle bu alanda bir yüksek lisans program\u0131 aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu kapsamda, Üniversitemiz 2016 y\u0131l\u0131nda “Uluslararas\u0131 Ticaret Ve Lojistik Yönetimi”<\/em> Yüksek Lisans Program\u0131 ö\u011frenci kabulüne ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. <\/p>\n\n

Bu Program\u0131n en temel amac\u0131, uluslararas\u0131 ticaret ve lojistik sektörlerinin üst düzey yönetici ihtiyac\u0131na cevap verecek adaylar yeti\u015ftirmektir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra akademik kadrolar\u0131n yeti\u015ftirilmesi de bir di\u011fer hedeftir. Böylece alan\u0131nda deneyimli akademisyenler ile lojistik ve uluslararas\u0131 ticaret gibi birbiri ile ilgili iki konu aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131lar\u0131 kurarak bir sinerji olu\u015fturmakt\u0131r.<\/p>\n\n

Tezli ve tezsiz olarak aç\u0131lan bu Program; uluslararas\u0131 ticaret ve lojistik, i\u015fletme, iktisat, maliye, mühendislik, turizm, hukuk vb. gibi farkl\u0131 disiplinlerden gelen profesyonellerin ve yöneticilerin bilimsel geli\u015fmeleri de takip ederek ö\u011frenmi\u015f olduklar\u0131 teorik bilgileri pratikte kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 problemleri çözmede kullanabilmesine katk\u0131 sa\u011flamay\u0131 amaçlamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

K\u0131saca, lisansüstü programlar\u0131m\u0131z, ö\u011frencilerimize Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik alan\u0131nda, akademisyen ve profesyonel olarak yeterlilik sa\u011flamay\u0131 ve bunun ötesinde bu alanda akademisyen olabilmelerine katl\u0131da bulunmay\u0131 hedeflemektedir.<\/p>\n\n

Bütün ö\u011frencilerimize, akademik çal\u0131\u015fmalar\u0131nda ve di\u011fer alanlardaki mesleki hayatlar\u0131nda ba\u015far\u0131lar dilerim.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Welcome to the post graduate programs of International Trade and Logistics.<\/p>\n\n

The increasing importance of logistics enterprises and international goods and services mobility, and the fact that Ankara has been a logistics “hub” due to its physical infrastructure and planning capacity have increased the need for professional management in international trade and logistics establishments. Within this scope, the International Trade and Logistics Management Master Program was launched in 2016.<\/p>\n\n

The main objective of the program is to train candidates who will meet the requirements of being senior executives in international trade and logistics sectors. Besides, training of academic staff is another goal of the program. Thus, synergy is thought to be established connecting the experienced academicians in the field of two related subjects such as logistics and international trade.<\/p>\n\n

The program with and without thesis, aims to contribute to the ability of professionals and administrators from different disciplines such as international trade and logistics, business, economics, finance, engineering, tourism, law to use the theoretical knowledge they have learned by following the scientific developments in solving the problems they encountered in practice.<\/p>\n\n

In short, the aim of our post graduate studies is to help students achieve academic and professional excellence in the field of International Trade and Logistics, particularly as prospective academics.<\/p>\n\n

I wish all our students success in their studies and in their professional lives both in academic and other positions.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 148 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 18:19:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 614 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 148 [url] => uluslararasi-ticaret-ve-lojistik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of International Trade and Logistics [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 157 [rgt] => 158 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 148 [url] => uluslararasi-ticaret-ve-lojistik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of International Trade and Logistics [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 157 [rgt] => 158 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 614 [name] => Nevzat SAYGILIOĞLU [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/nevzat-saygilioglu\/nevzatsaygilioglu.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":166819,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/nevzat-saygilioglu\/nevzatsaygilioglu.jpg"},"caption":"nevzatsaygilioglu.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/nevzat-saygilioglu\/nevzatsaygilioglu.jpg"}]} [email] => nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 614 [name] => Nevzat SAYGILIOĞLU [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/nevzat-saygilioglu\/nevzatsaygilioglu.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":166819,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/nevzat-saygilioglu\/nevzatsaygilioglu.jpg"},"caption":"nevzatsaygilioglu.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/nevzat-saygilioglu\/nevzatsaygilioglu.jpg"}]} [email] => nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities